Špeciálna pedagogika

Prospects of graduates

Uplatnenie absolventov určuje jeho odborná pripravenosť, ktorá v sebe zahŕňa odborné vedomosti, didaktické zručností a schopnosť tvorivo ich využívať v profesii učiteľ/ka v špeciálnej materskej škole, vychovávateľ/ka v školských kluboch špeciálnych základných škôl, internátnych špeciálnych základných školách, pri centrách pre deti a rodiny a v špeciálnych výchovných zariadeniach (zariadenia výchovnej prevencie), zdravotníckych zariadeniach (psychiatrické liečebne, zariadenia pre liečbu drogových závislostí a i.), zariadeniach sociálnej starostlivosti a zariadeniach pre výkon trestu mladistvých.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium (tlačivo je na webovom sídle fakulty v sekcii Uchádzači - možnosti štúdia).


Additional information

Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný program sa uchádzač nemôže súčasne prihlásiť na denné aj externé štúdium.

Uchádzači, ktorí maturujú v roku 2021, doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia na Referát pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov ihneď po jeho vydaní, najneskôr do dňa zápisu, ktorý sa uskutoční v júni 2021.Conditions for international students

Podmienkou prijatia je predloženie dokladu o ukončení stredoškolského vzdelania s maturitou. Doklady musia byť úradne preložené a overené a v stanovenom termíne predložené na referát pre vzdelávanie fakulty. Pre zahraničných uchádzačov platia taktiež podmienky prijatia. Uchádzačom sa odporúča absolvoať prípravný kurz slovenského jazyka. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy. Smernica o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok je uverejnená na http://www.unipo.sk/pedagogická-fakulta . Základné údaje potebné na avykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT:

Platobná inštitúcia: Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.

IBAN: SK 04 8180 0000 0070 0008 2706, BIC, SWIFT-SUBASKBX
Poplatok  VS 1050, ŠP 03, neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU, tel. číslo: 051/7470573, e-mail: jarmila.zolnova@unipo.skGeneral information on the admission exam
 • poplatok za prijímacie konanie sa uhrádza bankovým prevodom na základe platobného príkazu. Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchádzača, názov fakulty. Doklad je potrebné podpísať a priložiť k prihláške,
 • uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2021, vyplní v prihláške koncoročné známky za 1. - 3. ročník (štvorročné stredoškolské štúdium), za 1. - 4. ročník (päťročné stredoškolské štúdium) strednej školy - známky potvrdí stredná škola,
 • uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie vysvedčení za 1. - 3. ročník (štvorročné stredoškolské štúdium), za 1. - 4. ročník (päťročné stredoškolské štúdium) strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia,
 • vlastnoručne podpísaný životopis,
 • uchádzač so špecifickými potrebami podľa §100 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje špecifické potreby v prihláške príslušnou žiadosťou a potvrdením. Žiadosť je zverejnená na webovom sídle fakulty v sekcii Uchádzači - možnosti štúdia,
 • neúplné prihlášky nebudú akceptované a budú vrátené uchádzačovi.

Po ukončení I. stupňa štúdia (Bc.) je možnosť pokračovať v II. stupni (Mgr.) vo všetkých študijných programoch.Form of entrance exam

Kritériom pri určovaní poradia uchádzačov na prijatie na všetky bakalárske programy v dennej i externej forme budú:

- výsledky štúdia zo strednej školy: priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 1. až  3. ročník (štvorročné stredoškolské štúdium), za 1. až  4. ročník (päťročné stredoškolské štúdium):

Prospech                   Body


1,0 - 1,09               15

1,1 - 1,19               14

1,2 - 1,29               13

1,3 - 1,39               12

1,4 - 1,49               11

1,5 - 1,59               10

1,6 - 1,69                 9

1,7 - 1,79                 8     

1,8 - 1,89                 7

1,9 - 1,99                 6

2,0 - 2,09                 5

2,1 - 2,19                 4

2,2 - 2,29                 3 

2,3 - 2,39                 2

2,4 - 2,49                 1

2,5 - 5,0                   0

Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu bodov, ktoré uchádzač získa na základe dosiahnutých výsledkov stredoškolského štúdia (študijný priemer na koncoročných vysvedčeniach). Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené v MAISe https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais po ukončení prijímacieho konania, t.j. zasadnutia prijímacej komisie. Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené do vlastných rúk v zákonnej lehote. • Apply the application for study

  20.09.2020 - 31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  19.04.2021 - 23.04.2021

 • Send certificate to

  30.06.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • vysvedčenia za 1.-3. r., resp. 1.-4. r. SŠ (ak priemer nepotvrdzuje stredná škola) (paper form)
 • uchádzač so špecifickým potrebami: žiadosť a potvrdenie (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 730 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 730 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie sa uhrádza len bankovým prevodom. Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko uchdázača, názo fakulty. Doklad je potrebné podpísať a priložiť k prihláške.

Číslo účtu IBAN: SK 04 8180 0000 0070 0008 2706

Variabilný symbol: 105003

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Alžbeta Sabolová – alzbeta.sabolova@unipo.sk
Last update: 22.12.2020 09:42

Draw attention to not topical data