Rádiologická technika

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch.

Študijný odbor Rádiologická technika pripravuje odborne kvalifikovaných, zdravotníckych pracovníkov pre rádiológiu (predtým rádiodiagnostika), rádioterapiu a nukleárnu medicínu.Prospects of graduates

Charakteristika študijného odboru

Rádiologická technika je študijný odbor sústavy študijných odborov, spravovaných ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 102 ods. 3 písm. d, v spojení s § 83 ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie).

Všeobecná charakteristika profilu absolventa

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch.

Študijný odbor Rádiologická technika pripravuje odborne kvalifikovaných, zdravotníckych pracovníkov pre rádiológiu (predtým rádiodiagnostika), rádioterapiu a nukleárnu medicínu. Nosné témy jadra znalostí 1.stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na teóriu a prax rádioterapie

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Jadro znalostí v 1. roku štúdia obsahuje:

 • všeobecné jadro (psychológia, profesijná komunikácia, profesijná etika, latinský jazyk, psychológia, pedagogika a sociológia)
 • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne a rádiobiologické jadro (anatómia a fyziológia, topografická anatómia, rádiologická fyzika, rádiobiológia)
 • rádiologicko-klinické jadro (rádiológia, rádiologická prístrojová technika, ochrana pred ionizujúcim žiarením) 
 • predklinické a klinické jadro (prvá pomoc, základy ošetrovateľstva, ošetrovateľská prax, preventívne lekárstvo, mikrobiológia)

Jadro znalostí v 2. roku štúdia obsahuje:

 • všeobecné jadro (základy výskumu, seminár k záverečnej práci)
 • rádiologické a rádiologicko-klinické jadro (rádiológia, rádiologická prístrojová technika, klinická onkológia, vnútorné lekárstvo, chirurgia, radiačná onkológia, prístrojová technika v rádiológii, klinické cvičenia v rádiológii, nukleárna medicína)
 • predklinické a klinické jadro (patológia, farmakológia)

Jadro znalostí v 3. roku štúdia obsahuje:

 • všeobecné jadro (zdravotnícka ekonomika, právo a legislatíva v profesijnej činnosti, zdravotnícky manažment) 
 • rádiologicko-klinické jadro (radiačná onkológia, nukleárna medicína, klinické cvičenia rádiologickej technike)
 • záverečná práca (bakalárska práca, obhajoba záverečnej práce)

Štátna záverečná skúška:

 • obhajoba záverečnej práce
 • rádiologická technika (kolokvium z oblasti rádiológie, nukleárnej medicíny, prístrojovej techniky v rádiologickej techniky, radiačnej onkológie)
 • klinická prax v rádiologickej technike

Profil absolventa:

Absolvent odboru rádiologická technika získava vysokoškolskú kvalifikáciu zdravotníckeho pracovníka oprávneného vykonávať zdravotnícke povolanie v odboroch rádiológia, rádioterapia a nukleárna medicína. Je oprávnený samostatne vykonávať rádiologické zobrazovacie postupy na základe indikácie lekára, čím plní úlohu aplikujúceho odborníka. Na základe predpisu lekára samostatne realizuje ožarovacie techniky v rádiologickej onkológii, zodpovedá za presnosť a bezpečnosť týchto techník, podieľa sa na dozimetrických meraniach.

Absolvent je dostatočne kvalifikovaný na to, aby stanovil potrebnú dávku ionizujúceho žiarenia pri rtg. zobrazovacích metódach a taktiež zaistil bezchybné, šetrné, pritom efektívne terapeutické ožiarenie pacienta. Jeho kvalifikácia ho zaväzuje k plnej zodpovednosti za výkony ktoré prevádza.

Absolvent je pripravený zaradiť sa do špecializovaného kolektívu, ktorý realizuje, vyhodnocuje a vytvára kvalitatívne štandardy pracoviska. V rámci svojej odbornej kvalifikácie je schopný plne využívať rádiologickú techniku. Jeho kvalifikácia mu umožňuje adekvátne, racionálne a hospodárne organizovať svoju prácu v rámci zdravotníckeho tímu.

Absolvent pri práci aplikuje všetky získané teoretické i klinické odborné poznatky, ako aj poznatky z oblasti zdravotníckeho manažmentu a zdravotníckeho práva.

Absolvent pozná metódy a techniky výskumnej práce a dokáže ich aplikovať v rádiologickom výskume.

Teoretické vedomosti (1.stupeň) :

Štúdiom odboru absolvent:

 • získa a pochopí podstatné pojmy, fakty, princípy a teórie súvisiace so zobrazovacími technikami pri diagnostickom použití ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia v medicíne
 • získa a pochopí podstatné pojmy, fakty, princípy a teórie súvisiace s ožarovacími technikami vo všetkých modalitách rádioterapie
 • získa a pochopí podstatné pojmy, fakty, princípy a teórie vo vzťahu k rôznym druhom používaného ionizujúceho žiarenia v medicíne a ich účinkami na živé systémy, s prihliadnutím na riziká deterministické a stochastické 
 • implementuje nadobudnuté poznatky pri radiačnej ochrane pacienta, optimalizáciou dávky žiarenia u zobrazovacích i liečebných rádiologických postupov v medicíne 
 • získa poznatky o zdravotníckej technike, rádiologickej technike, ktoré použije vo vzťahu k rádiologickým zobrazovacím a rádioterapeutickým postupom a technikám, s ohľadom na maximálnu bezpečnosť pacienta a obslužného zdravotníckeho personálu 
 • použije vedomosti o stavbe zdravého ľudského organizmu, o topografických pomeroch a fyziologických pochodoch prebiehajúcich v organizme pri svojej praktickej činnosti 
 • získa vedomosti a poznatky z biomedicínskych a humanitných (predklinických a klinických) predmetov, aplikuje ich pri uspokojovaní potrieb chorého, pri rádiologických zobrazovacích a rádioterapeutických výkonoch

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent odboru:

 • na základe indikácie lekára vykonáva samostatne rádiologické zobrazovacie vyšetrenia, plní úlohu aplikujúceho odborníka, pričom nesie za realizáciu týchto postupov plnú zodpovednosť
 • na základe predpisu lekára samostatne vykonáva ožarovacie techniky v rádioterapii, zodpovedá za presnosť a bezpečnosť vykonania týchto techník
 • prakticky aplikuje všetky pravidlá, obmedzenia a odporučenia pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením vo vzťahu k pacientom a zdravotníckemu personálu
 • v rozsahu svojej odbornej kvalifikácie používa rádiologickú techniku s ohľadom na zabezpečenie komfortu chorého
 • dokáže poskytnúť chorým ošetrovateľskú starostlivosť pri rádiologických zobrazovacích a rádioterapeutických postupoch, vrátane kvalifikovanej predlekárskej prvej pomoci
 • je členom kolektívu, ktorý sa podieľa na tvorbe kvalitatívnych štandardov pracoviska

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent odboru:

 • pozná štruktúru zdravotníckej starostlivosti v SR a okolitých štátoch a svoje postavenie v zdravotníckej štruktúre
 • získa a implementuje vedomosti zo zdravotníckeho manažmentu, zdravotníckeho práva, psychológie a etiky v profesionálnom prístupe ku chorým i spolupracovníkom
 • realizuje výsledky vedeckého výskumu v rádiológií vo svojej praxi a dokáže pracovať ako člen výskumného tímu
 • je teoreticky aj prakticky pripravený získať kvalifikáciu potrebnú k odbornému dohľadu nad dodržiavaním radiačnej ochrany
 • je schopný zúčastňovať sa na praktickej výučbe študentov v odbore
 • ovláda a komunikuje aspoň v jednom cudzom jazyku, je schopný študovať zahraničnú literatúru 
 • ovláda prácu s počítačom


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Uchádzači o externé štúdium budú prijímaní po splnení predpísaných podmienok:

 1. ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • o prijatí rozhoduje priemer maturitnej skúšky
 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rádiologický asistent, vyššie odborné vzdelanie diplomovaný rádiologický technik alebo v inom zdravotníckom povolaní – bonus 10 bodov
 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s priemerom  z maturitnej skúšky do 1,5  - bonus 10 bodov 

Kritérium č. 1 neplatí pre zahraničných študentov, títo musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test z biológie a fyziky v rozsahu gymnaziálneho učiva (v slovenskom jazyku)

      2.  splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzači doložia k prihláške odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore).

 Upozornenie:

Dekanka FZO PU si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.Conditions for international students

Zahraniční uchádzači o štúdium v odbore rádiologická technika musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test z biológie človeka  a fyziky v slovenskom jazyku v rozsahu gymnaziálneho učiva 

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.Conditions of admission without the entrance exam
 • o prijatí rozhoduje priemer maturitnej skúšky + bonus
 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rádiologický asistent, vyššie odborné vzdelanie diplomovaný rádiologický technik alebo v inom zdravotníckom povolaní – bonus 10 bodov
 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s priemerom  z maturitnej skúšky do 1,5  - bonus 10 bodov


General information on the admission exam

INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

1/ Prihláška

a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 35 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

                                                        a l e b o

b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais. Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

3/ K prihláške je potrebné doložiť:

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
 • notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak maturujete v aktuálnom školskom roku, MV doložíte hneď po absolvovaní maturitných skúšok),
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • štruktúrovaný životopis
 • prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na FZO PU v Prešove musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

5/Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

6/ Poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

7/ Prihlášku zašlite do 15.04.2021 na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1

080 01 Prešov

8/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!

9/ Externá forma štúdia je spoplatnená podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách a jeho zmeny č.363/2007 Z.z. Výška školného je zverejnená na internetovej stránke fakulty http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictvaForm of entrance exam

 bez prijímacej skúšky (neplatí pre zahraničných študentov)Tests

  • Apply the application for study

  15.04.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Annual tuition fees
Standard length of study: 700 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

 Zahraniční študenti uhradia poplatok:

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

                            Radlinského 32

                            810 05 Bratislava

IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

*************************

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov  

Partizánska 1

08001 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Last update: 30.03.2021 11:10

Draw attention to not topical data