Rádiologická technika

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch.

Študijný odbor Rádiologická technika pripravuje odborne kvalifikovaných, zdravotníckych pracovníkov pre rádiológiu (predtým rádiodiagnostika), rádioterapiu a nukleárnu medicínu.Uplatnenie absolventov

Charakteristika študijného odboru

Rádiologická technika je študijný odbor sústavy študijných odborov, spravovaných ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 102 ods. 3 písm. d, v spojení s § 83 ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie).

Všeobecná charakteristika profilu absolventa

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch.

Študijný odbor Rádiologická technika pripravuje odborne kvalifikovaných, zdravotníckych pracovníkov pre rádiológiu (predtým rádiodiagnostika), rádioterapiu a nukleárnu medicínu. Nosné témy jadra znalostí 1.stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na teóriu a prax rádioterapie

Vymedzenie jadra znalostí (1. stupeň)

Jadro znalostí v 1. roku štúdia obsahuje:

 • všeobecné jadro (psychológia, profesijná komunikácia, profesijná etika, latinský jazyk, psychológia, pedagogika a sociológia)
 • anatomické, fyzikálne, biofyzikálne a rádiobiologické jadro (anatómia a fyziológia, topografická anatómia, rádiologická fyzika, rádiobiológia)
 • rádiologicko-klinické jadro (rádiológia, rádiologická prístrojová technika, ochrana pred ionizujúcim žiarením) 
 • predklinické a klinické jadro (prvá pomoc, základy ošetrovateľstva, ošetrovateľská prax, preventívne lekárstvo, mikrobiológia)

Jadro znalostí v 2. roku štúdia obsahuje:

 • všeobecné jadro (základy výskumu, seminár k záverečnej práci)
 • rádiologické a rádiologicko-klinické jadro (rádiológia, rádiologická prístrojová technika, klinická onkológia, vnútorné lekárstvo, chirurgia, radiačná onkológia, prístrojová technika v rádiológii, klinické cvičenia v rádiológii, nukleárna medicína)
 • predklinické a klinické jadro (patológia, farmakológia)

Jadro znalostí v 3. roku štúdia obsahuje:

 • všeobecné jadro (zdravotnícka ekonomika, právo a legislatíva v profesijnej činnosti, zdravotnícky manažment) 
 • rádiologicko-klinické jadro (radiačná onkológia, nukleárna medicína, klinické cvičenia rádiologickej technike)
 • záverečná práca (bakalárska práca, obhajoba záverečnej práce)

Štátna záverečná skúška:

 • obhajoba záverečnej práce
 • rádiologická technika (kolokvium z oblasti rádiológie, nukleárnej medicíny, prístrojovej techniky v rádiologickej techniky, radiačnej onkológie)
 • klinická prax v rádiologickej technike

Profil absolventa:

Absolvent odboru rádiologická technika získava vysokoškolskú kvalifikáciu zdravotníckeho pracovníka oprávneného vykonávať zdravotnícke povolanie v odboroch rádiológia, rádioterapia a nukleárna medicína. Je oprávnený samostatne vykonávať rádiologické zobrazovacie postupy na základe indikácie lekára, čím plní úlohu aplikujúceho odborníka. Na základe predpisu lekára samostatne realizuje ožarovacie techniky v rádiologickej onkológii, zodpovedá za presnosť a bezpečnosť týchto techník, podieľa sa na dozimetrických meraniach.

Absolvent je dostatočne kvalifikovaný na to, aby stanovil potrebnú dávku ionizujúceho žiarenia pri rtg. zobrazovacích metódach a taktiež zaistil bezchybné, šetrné, pritom efektívne terapeutické ožiarenie pacienta. Jeho kvalifikácia ho zaväzuje k plnej zodpovednosti za výkony ktoré prevádza.

Absolvent je pripravený zaradiť sa do špecializovaného kolektívu, ktorý realizuje, vyhodnocuje a vytvára kvalitatívne štandardy pracoviska. V rámci svojej odbornej kvalifikácie je schopný plne využívať rádiologickú techniku. Jeho kvalifikácia mu umožňuje adekvátne, racionálne a hospodárne organizovať svoju prácu v rámci zdravotníckeho tímu.

Absolvent pri práci aplikuje všetky získané teoretické i klinické odborné poznatky, ako aj poznatky z oblasti zdravotníckeho manažmentu a zdravotníckeho práva.

Absolvent pozná metódy a techniky výskumnej práce a dokáže ich aplikovať v rádiologickom výskume.

Teoretické vedomosti (1.stupeň) :

Štúdiom odboru absolvent:

 • získa a pochopí podstatné pojmy, fakty, princípy a teórie súvisiace so zobrazovacími technikami pri diagnostickom použití ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia v medicíne
 • získa a pochopí podstatné pojmy, fakty, princípy a teórie súvisiace s ožarovacími technikami vo všetkých modalitách rádioterapie
 • získa a pochopí podstatné pojmy, fakty, princípy a teórie vo vzťahu k rôznym druhom používaného ionizujúceho žiarenia v medicíne a ich účinkami na živé systémy, s prihliadnutím na riziká deterministické a stochastické 
 • implementuje nadobudnuté poznatky pri radiačnej ochrane pacienta, optimalizáciou dávky žiarenia u zobrazovacích i liečebných rádiologických postupov v medicíne 
 • získa poznatky o zdravotníckej technike, rádiologickej technike, ktoré použije vo vzťahu k rádiologickým zobrazovacím a rádioterapeutickým postupom a technikám, s ohľadom na maximálnu bezpečnosť pacienta a obslužného zdravotníckeho personálu 
 • použije vedomosti o stavbe zdravého ľudského organizmu, o topografických pomeroch a fyziologických pochodoch prebiehajúcich v organizme pri svojej praktickej činnosti 
 • získa vedomosti a poznatky z biomedicínskych a humanitných (predklinických a klinických) predmetov, aplikuje ich pri uspokojovaní potrieb chorého, pri rádiologických zobrazovacích a rádioterapeutických výkonoch

Praktické schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent odboru:

 • na základe indikácie lekára vykonáva samostatne rádiologické zobrazovacie vyšetrenia, plní úlohu aplikujúceho odborníka, pričom nesie za realizáciu týchto postupov plnú zodpovednosť
 • na základe predpisu lekára samostatne vykonáva ožarovacie techniky v rádioterapii, zodpovedá za presnosť a bezpečnosť vykonania týchto techník
 • prakticky aplikuje všetky pravidlá, obmedzenia a odporučenia pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením vo vzťahu k pacientom a zdravotníckemu personálu
 • v rozsahu svojej odbornej kvalifikácie používa rádiologickú techniku s ohľadom na zabezpečenie komfortu chorého
 • dokáže poskytnúť chorým ošetrovateľskú starostlivosť pri rádiologických zobrazovacích a rádioterapeutických postupoch, vrátane kvalifikovanej predlekárskej prvej pomoci
 • je členom kolektívu, ktorý sa podieľa na tvorbe kvalitatívnych štandardov pracoviska

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň):

Absolvent odboru:

 • pozná štruktúru zdravotníckej starostlivosti v SR a okolitých štátoch a svoje postavenie v zdravotníckej štruktúre
 • získa a implementuje vedomosti zo zdravotníckeho manažmentu, zdravotníckeho práva, psychológie a etiky v profesionálnom prístupe ku chorým i spolupracovníkom
 • realizuje výsledky vedeckého výskumu v rádiológií vo svojej praxi a dokáže pracovať ako člen výskumného tímu
 • je teoreticky aj prakticky pripravený získať kvalifikáciu potrebnú k odbornému dohľadu nad dodržiavaním radiačnej ochrany
 • je schopný zúčastňovať sa na praktickej výučbe študentov v odbore
 • ovláda a komunikuje aspoň v jednom cudzom jazyku, je schopný študovať zahraničnú literatúru 
 • ovláda prácu s počítačom


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o externé štúdium budú prijímaní po splnení predpísaných podmienok:

 1. ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
 • o prijatí rozhoduje priemer maturitnej skúšky
 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rádiologický asistent, vyššie odborné vzdelanie diplomovaný rádiologický technik alebo v inom zdravotníckom povolaní – bonus 10 bodov
 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s priemerom  z maturitnej skúšky do 1,5  - bonus 10 bodov 

Kritérium č. 1 neplatí pre zahraničných študentov, títo musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test z biológie a fyziky v rozsahu gymnaziálneho učiva (v slovenskom jazyku)

      2.  splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzači doložia k prihláške odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore).

 Upozornenie:

Dekanka FZO PU si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium v odbore rádiologická technika musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test z biológie človeka  a fyziky v slovenskom jazyku v rozsahu gymnaziálneho učiva 

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • o prijatí rozhoduje priemer maturitnej skúšky + bonus
 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rádiologický asistent, vyššie odborné vzdelanie diplomovaný rádiologický technik alebo v inom zdravotníckom povolaní – bonus 10 bodov
 • úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s priemerom  z maturitnej skúšky do 1,5  - bonus 10 bodov


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

1/ Prihláška

a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 35 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

                                                        a l e b o

b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais. Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

3/ K prihláške je potrebné doložiť:

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
 • notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak maturujete v aktuálnom školskom roku, MV doložíte hneď po absolvovaní maturitných skúšok),
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • štruktúrovaný životopis
 • prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na FZO PU v Prešove musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

5/Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

6/ Poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

7/ Prihlášku zašlite do 15.04.2021 na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1

080 01 Prešov

8/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!

9/ Externá forma štúdia je spoplatnená podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách a jeho zmeny č.363/2007 Z.z. Výška školného je zverejnená na internetovej stránke fakulty http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictvaForma prijímacej skúšky

 bez prijímacej skúšky (neplatí pre zahraničných študentov)Testy

  • Podanie prihlášky na štúdium

  15.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

 Zahraniční študenti uhradia poplatok:

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

                            Radlinského 32

                            810 05 Bratislava

IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

*************************

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov  

Partizánska 1

08001 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2021 11:10

Upozorniť na neaktuálne údaje