Teaching the Subject Physical Education

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • - učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Biology
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Ecology
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Physics
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects geography
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of the Subjects of Mathematics
 • Faculty of Humanities and Natural Sciences - Teaching of Subjects Pedagogy
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of English language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of History
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Aesthetic Education
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of ethical education
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Philosophy
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of German language and Literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects of Russian language
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Slovak language and literature
 • Faculty of Arts - Teaching of Subjects Ukrainian language and Literature
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of citizenship education
 • Faculty of Arts - Teacher of Subjekt of art education
Prospects of graduates

Absolvent magisterského stupňa štúdia študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii získava odbornú a pedagogickú spôsobilosť plánovať, organizovať a viesť edukačný proces v telesnej výchove a športe vo všetkých jeho formách a má uplatnenie ako: 

 • učiteľ telesnej a športovej výchovy na druhom stupni základných škôl a v stredných školách,
 • tréner športovej triedy a športovej školy v súlade so zákonom o športe,
 • tréner príslušnej športovej špecializácie zodpovedajúceho kvalifikačného stupňa v súlade  so zákonom o športe,
 • vychovávateľ,
 • animátor voľnočasových pohybových aktivít,
 • pracovník štátnej a verejnej správy v oblasti telesnej výchovy a športu,
 • učiteľ aprobačného predmetu.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • úspešné absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia toho istého študijného programu,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace)


General information on the admission exam

Uchádzači sú prijatí bez prijímacej skúšky po splnení podmienok prijatia.

V prípade, že počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom počas bakalárskeho stupňa štúdia a štátnej skúšky.

Podmienky prijatia na štúdium predmetov, ktoré sa študujú  v kombinácii s telesnou výchovou určuje fakulta, resp. ústav, na ktorom sú dané študijné programy akreditované.

Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/mgr/Form of entrance exam

Bez prijímacej skúšky. • Open day

  20.12.2016

 • Apply the application for study

  30.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
25


Additions
 • medical certificate (paper form)
 • overená kópia bakalárskeho diplomu (paper form)
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške (paper form)
 • overená kópia dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information
 • Banka: Štátna pokladnica
 • Číslo účtu v tvare IBAN: SK 43818 0000 0007 0001 99568
 • Variabilný symbol: 1070        Špecifický symbol: 0308              SWIFT: SPSRSKBA

Školné v dennej forme štúdia za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na 2. stupni štúdia a súbežné štúdium určuje Cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prešovskej univerzite na príslušný akademický rok.

Kontaktná osoba: PhDr. Marcela Brindzková, študijná referentka +421 51 756 3181

 

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Last update: 03.06.2020 21:12

Draw attention to not topical data