Chemistry

Name: Chemistry
English Name of the field of study: Chemistry
Code: 1420
Group: Natural Sciences, Mathematics, Informatics
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: RNDr.
Replaces study fields: analytická chémia
anorganická chémia
biochémia
fyzikálna chémia
chémia
jadrová chémia
makromolekulová chémia
organická chémia
teoretická a počítačová chémia

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor chémia zahrňuje poznatky týkajúce sa vlastností zlúčenín, štruktúry anorganických, organických látok a  látok biologického pôvodu a ich vzájomných interakcií. Zameriava  sa  na objasňovanie prejavu existencie hmoty, ktorým je chemický pohyb. Venuje sa štúdiu javov, ktoré súvisia so zložením, vnútornou stavbou a s chemickými, fyzikálnymi, materiálovými a úžitkovými vlastnosťami látok a ich chemickými premenami.

 

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patrí podstatná časť znalostí z anorganickej, organickej, analytickej, fyzikálnej, makromolekulovej, jadrovej, teoretickej a počítačovej chémie, biochémie, medicínskej a farmaceutickej chémie, environmentálnej chémie, forenznej chémie, chémie materiálov, chémie povrchov a chemických nanovied.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má vedomosti na úrovni  syntézy v základných oblastiach študijného odboru chémia, ktorými sú anorganická, organická, analytická, fyzikálna, makromolekulová, jadrová, teoretická chémia a biochémia. Disponuje podpornými špecifickými vedomosťami z matematiky, fyziky, informatiky a iných prírodovedných disciplín potrebnými na uplatňovanie týchto vedomostí. Má rozširujúce vedomosti z oblasti príbuzných a technických vied a rozumie a kategorizuje súvislosti z iných vedných disciplín.

 

Absolvent vie klasifikovať chemické zlúčeniny a chemické premeny, vie identifikovať chemickú stavbu látok, vysvetliť ich štruktúru a chemické vlastnosti. Má praktické vedomosti zo základnej laboratórnej techniky, bezpečných experimentálnych činností, chemickej syntézy, analýzy a molekulovej spektroskopie, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum.

 

Absolvent vie vyvodiť súvislosti medzi chemickými látkami a ich premenami a vie vyvodiť závery pre očakávané produkty chemických reakcií. Vie identifikovať základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát chémie. Absolvent vie komplexne analyzovať základné chemické javy.

 

Absolvent dokáže navrhovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov v chémii. Vie tvorivo používať schémy, modely, metódy a nástroje chémie, ako aj chemický a matematický softvér. Má praktické zručnosti v oblasti laboratórnych činností, ktoré nadobudol v rámci povinných laboratórnych cvičení. Vie modifikovať  všeobecné a odborné vedomosti pre účely bezpečnej chemickej syntézy a analýzy. Dokáže realizovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov chémie.

 

Pri riešení špecifických odborných problémov vie navrhnúť riešenia odborných problémov v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia. Vie tvorivo používať metódy a techniky matematiky alebo logiky, vie špecifikovať konkrétny teoretický a praktický problém a uviesť typické základné argumenty a riešenia.

 

Absolvent sa vyznačuje tvorivým myslením, samostatnosťou pri riešení odborných chemických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru chémia. Má schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská. Absolvent vie efektívne využívať odborné argumentačné stratégie v štátnom aj svetovom jazyku a kriticky vyhodnocovať argumenty. Vie pracovať efektívne samostatne, alebo ako člen výskumného tímu a pracovník chemického výrobného alebo skúšobného procesu. Absolvent sa vyznačuje schopnosťou prezentovať odbornému publiku formulovanie chemických problémov a cesty ich riešení. Chápe etické, spoločenské, právne, bezpečnostné a ekonomické súvislosti odboru.

 

Absolvent je kompetentný uplatniť sa v špecializovaných chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v chemickom, farmaceutickom, potravinárskom a spracovateľskom priemysle.

Description of the first degree

Absolvent má vedomosti na úrovni  syntézy v základných oblastiach študijného odboru chémia, ktorými sú anorganická, organická, analytická, fyzikálna, makromolekulová, jadrová, teoretická chémia a biochémia. Disponuje podpornými špecifickými vedomosťami z matematiky, fyziky, informatiky a iných prírodovedných disciplín potrebnými na uplatňovanie týchto vedomostí. Má rozširujúce vedomosti z oblasti príbuzných a technických vied a rozumie a kategorizuje súvislosti z iných vedných disciplín.

 

Absolvent vie klasifikovať chemické zlúčeniny a chemické premeny, vie identifikovať chemickú stavbu látok, vysvetliť ich štruktúru a chemické vlastnosti. Má praktické vedomosti zo základnej laboratórnej techniky, bezpečných experimentálnych činností, chemickej syntézy, analýzy a molekulovej spektroskopie, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum.

 

Absolvent vie vyvodiť súvislosti medzi chemickými látkami a ich premenami a vie vyvodiť závery pre očakávané produkty chemických reakcií. Vie identifikovať základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát chémie. Absolvent vie komplexne analyzovať základné chemické javy.

 

Absolvent dokáže navrhovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov v chémii. Vie tvorivo používať schémy, modely, metódy a nástroje chémie, ako aj chemický a matematický softvér. Má praktické zručnosti v oblasti laboratórnych činností, ktoré nadobudol v rámci povinných laboratórnych cvičení. Vie modifikovať  všeobecné a odborné vedomosti pre účely bezpečnej chemickej syntézy a analýzy. Dokáže realizovať riešenia metodických, odborných a praktických problémov chémie.

 

Pri riešení špecifických odborných problémov vie navrhnúť riešenia odborných problémov v oblasti analytického, kritického a koncepčného myslenia. Vie tvorivo používať metódy a techniky matematiky alebo logiky, vie špecifikovať konkrétny teoretický a praktický problém a uviesť typické základné argumenty a riešenia.

 

Absolvent sa vyznačuje tvorivým myslením, samostatnosťou pri riešení odborných chemických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problematiku študijného odboru chémia. Má schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská. Absolvent vie efektívne využívať odborné argumentačné stratégie v štátnom aj svetovom jazyku a kriticky vyhodnocovať argumenty. Vie pracovať efektívne samostatne, alebo ako člen výskumného tímu a pracovník chemického výrobného alebo skúšobného procesu. Absolvent sa vyznačuje schopnosťou prezentovať odbornému publiku formulovanie chemických problémov a cesty ich riešení. Chápe etické, spoločenské, právne, bezpečnostné a ekonomické súvislosti odboru.

 

Absolvent je kompetentný uplatniť sa v špecializovaných chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v chemickom, farmaceutickom, potravinárskom a spracovateľskom priemysle.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni vybraných pokročilých chemických disciplín, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru chémie, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi a výskume. Z teoretických vedomostí vie vyvodiť závery pre praktické formulácie chemických problémov a špecifikovať okolnosti ich riešenia.

 

Absolvent vie argumentovať komplexnými odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru chémia. Vie posúdiť podstatné súvislosti medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami chemických zlúčenín alebo biomolekúl. Vie vyvodiť závery prostredníctvom hlbšej kritickej analýzy a porovnania koncepcií jednotlivých chemických špecializácií. Vie uplatniť štandardy logického myslenia pri rozbore chemického problému, vie posúdiť relevantné postupy a metódy riešenia teoretických a praktických problémov. Vie obhájiť zvolený pojmový a kategoriálny aparát, dokáže samostatne a tvorivo pracovať s prameňmi, interpretovať a analyzovať odborné texty. Absolvent má prehlbujúce a rozširujúce vedomosti na úrovni hodnotenia z príslušnej oblasti a disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami zo špecializovaných oblastí študijného odboru. Je schopný samostatne riešiť zložité teoretické a praktické problémy.

 

Absolvent vie navrhovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických a vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru chémia. Dokáže formulovať odporúčania pre rozvoj príslušnej vednej oblasti alebo pracovnej oblasti, určiť vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov, realizovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických a vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe, vytvárať návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam z odboru.

 

Absolvent vie zhodnotiť a posúdiť svoje analytické schopnosti a intelektuálne zručnosti, ktoré dokáže aplikovať na identifikáciu a kritickú reflexiu aktuálnych problémov a hľadanie možností ich riešenia. Absolvent má dostatočné laboratórne zručnosti nadobudnuté praktickými cvičeniami a vypracovaním záverečnej práce a vie obsluhovať súčasné laboratórne prístroje a techniku. Je schopný samostatne využívať pokročilé prístupy v experimentálnej práci a navrhovať nové experimentálne riešenia a postupy. Ovláda syntetické, analytické a spektrometrické techniky, ako aj základy molekulového modelovania a príslušný softvér vrátane dostupných databáz. Vie vyhodnotiť experiment relevantnými metódami.

 

Absolvent disponuje inovatívnym myslením a je pripravený kriticky hodnotiť, odborne prezentovať a diskutovať výsledky vlastnej práce pred odborným publikom. Vyznačuje sa vysokým stupňom samostatnosti a predvídavosti v známom, neznámom, aj meniacom sa prostredí. Je iniciatívny a preberá zodpovednosť za riadenie práce pracovného tímu, má inovatívne a tvorivé myslenie. Preukazuje odbornú spôsobilosť pre prezentáciu výsledkov vlastného štúdia alebo praxe.

 

Absolvent pracuje efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Je pripravený kriticky hodnotiť, odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Je schopný samostatne pracovať s odbornými problémami a textami, porovnávať ich, kriticky analyzovať a interpretovať. Je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských problémov a navrhovať ich riešenia. Vie zavádzať a používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov. Absolvent má kompetencie na uplatnenie sa ako samostatný pracovník v špecializovaných chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v chemickom, potravinárskom, spracovateľskom, farmaceutickom, jadrovo- chemickom priemysle, poľnohospodárstve, v zdravotníctve, pri ochrane životného prostredia, v orgánoch štátnej správy, ako aj v akademickej sfére. Svoje znalosti vie využiť pri príprave/výrobe a práci s novými chemickými látkami, nebezpečnými látkami, pri ich identifikácii a zneškodňovaní.

Je kompetentným odborníkom pre meranie a analýzu emisií, úrovne znečistenia a hodnotenia nebezpečných vlastností odpadov.

Description of the third degree

Absolvent vie zhodnotiť a vhodne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu v oblasti chémie a  aplikovanej  chémie. Má potrebné odborné vedomosti zo svojej špecializovanej oblasti výskumu na úrovni súčasného stupňa jej rozvoja, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v zvolenej oblasti študijného odboru chémia a súvisiacich vedných disciplínach a technikách.

Absolvent má všeobecné vedomosti na úrovni hodnotenia, vedomosti o prioritách potrebných pre rozvoj spoločnosti, odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru chémia a jej praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi a výskume potrebné pre projektovanie výskumu a vývoja alebo rozvoja oblasti odbornej praxe. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru chémia, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti chémie.

 

Absolvent vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej oblasti, dokáže vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v príslušnej oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže tvorivo reflektovať, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Zvolené bádateľské metódy používa pri hľadaní nových postupov, analýze relevantných detailov a dôležitých interdisciplinárnych väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy v širších súvislostiach a so zreteľom na možné dôsledky navrhovaných riešení. Absolvent je zručný pri príprave a realizácii nového chemického experimentu. Vie vyvodiť závery získané použitím modernej prístrojovej techniky a má vedomosti a zručnosti aj v technikách inštalovaných na iných pracoviskách a v zahraničí. Je schopný pripraviť odbornú prezentáciu vo svetovom jazyku na základe vlastných vedeckých výsledkov. Publikuje v domácich a zahraničných vedeckých periodikách v renomovaných indexovaných databázach.

 

Absolvent sa vyznačuje  kritickým, nezávislým, analytickým a syntetickým  myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach, zohľadňovaním spoločenských, vedeckých a etických aspektov pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti, schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred vedeckou komunitou, zodpovednosťou za vodcovstvo v danom vedeckom alebo pracovnom odbore, plánovaním vlastného rozvoja a rozvoja spoločnosti v kontexte vedeckého a technického pokroku. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore v akademických inštitúciách alebo výskumných organizáciách. Absolvent je kompetentný uplatniť sa predovšetkým vo výskumnej sfére  a v akademickom prostredí. Je kompetentný viesť výskumný tím v špecializovaných chemických, biochemických a monitorovacích laboratóriách, v chemickom, potravinárskom, spracovateľskom, farmaceutickom, jadrovo-chemickom priemysle, poľnohospodárstve, v orgánoch štátnej správy. Je pripravený uplatniť sa aj v iných odboroch, najmä zdravotníctvo, environmentalistika, skúšobníctvo, kriminalistika a súdne znalectvo.

Back