Manažment v turizme a hotelierstve

Unikátny študijný program so širokým uplatnením absolventa, ktorý doposiaľ v takejto štruktúre nebolo možné na Slovensku študovať. Už počas štúdia môže študent cestovať a spoznávať nové kultúry v rámci relevantných ERASMUS programov alebo zbierať praktické skúsenosti v zazmluvnených organizáciách cestovného ruchu. V rámci štúdia sa študent dozvie ako riadiť chod podnikov v oblasti turizmu, akým spôsobom ich možno rozvíjať, vie vytvoriť a manažovať vlastný podnikateľský plán v oblasti cestovného ruchu, získa poznatky z oblasti ekonomiky a manažmentu.Prospects of graduates

Po absolvovaní štúdia sa vie študent uplatniť nielen ako manažér v cestovnom ruchu, ale je schopný aj samostatne v oblasti turizmu podnikať, prípadne pracovať v oblastných/krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách či v regionálnych rozvojových agentúrach na pozíciách ako sú:

 • manažér hotela
 • manažér reštauračného zariadenia
 • F&B manažér
 • správca ubytovacieho zariadenia
 • sprievodca v cestovnom ruchu
 • concierge
 • animátor voľného času

Každý mladý človek chce cestovať a spoznávať nové kultúry. Je skvelé, keď to môže byť súčasťou jeho práce. Štúdium programu Manažment v turizme a hotelierstve to každému absolventovi umožní.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na študijné programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve sa nerobia prijímacie pohovory. Prijímacia komisia bude vychádzať z nižšie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov a stanoví poradie študentov na základe najlepších dosiahnutých výsledkov vrátane ďalších úspechov (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach.)

 

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za maturitný ročník ( štvrtý, resp. piaty  ročník)  a maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 31. mája 2021.

 

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách a zahraniční študenti predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

 a)  známky z profilových predmetov:

 pre ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

-         slovenský jazyk a literatúra

-         dejepis (resp. ekvivalent predmetu )

-         ekonomika (resp. ekvivalent predmetu)

-         cudzí jazyk

b) celkový výsledok maturitnej skúšky

c) dosiahnuté úspechy

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné pre ŠP Manažment kvality a ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

- priemer známok za všetky roky štúdia

- celkový výsledok maturitnej skúškyAdditional information

Na študijné programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve sa nerobia prijímacie pohovory. Prijímacia komisia bude vychádzať z nižšie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov a stanoví poradie študentov na základe najlepších dosiahnutých výsledkov vrátane ďalších úspechov (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach.)

 

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za maturitný ročník ( štvrtý, resp. piaty  ročník)  a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 31. mája 2021.

 

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách a zahraniční študenti predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa  priemeru známok na vysvedčeniach za jednotlivé roky štúdia a na základe priemerov známok z vyššie uvedených profilových predmetov zo strednej školy. Ďalším kvalitatívnym kritériom bude celkový výsledok maturitnej skúšky a dosiahnuté úspechy (potrebné predložiť).

Uchádzač na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za podanú prihlášku osobitne na číslo účtu univerzity  bankovým prevodom.

Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky aj v papierovej (printovej) forme poštou.

 

 

K prihláške je potrebné doložiť:

 • životopis
 • notársky overené kópie vysvedčení za všetky roky štúdia a overenú kópiu maturitného vysvedčenia, ak si už maturitu absolvoval
 • potvrdenie o zaplatení poplatku 30 eur

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú natrvalo súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.

 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené  uchádzačovi v písomnej forme do vlastných rúk.Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR. Požiadavka na študentov študujúcich v slovenskom jazyku je dobrá znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni A2 a požiadavka na študentov študujúcich v anglickom  jazyku je znalosť anglického jazyka na úrovni B1, podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. Túto znalosť je potrebné preukázať i osvedčením, alebo certifikátom o dosiahnutej jazykovej úrovni.

 Conditions of admission without the entrance exam

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa profilových predmetov zo strednej školy. Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.General information on the admission exam

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

a)  známky z profilových predmetov:

 pre ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

-         slovenský jazyk a literatúra

-         dejepis (resp. ekvivalent predmetu )

-         ekonomika (resp. ekvivalent predmetu)

-         cudzí jazyk

b) celkový výsledok maturitnej skúšky

c) dosiahnuté úspechy

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné pre ŠP Manažment kvality a ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

- priemer známok za všetky roky štúdia

- celkový výsledok maturitnej skúšky • Apply the application for study

  01.10.2020 - 30.04.2021

 • Send certificate to

  31.05.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica
Variabilný symbol:   62107
Konštantný symbol:  0308

Špecifický symbol:     rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 26.05.2021 15:10

Draw attention to not topical data