Manažment v turizme a hotelierstve

Unikátny študijný program so širokým uplatnením absolventa, ktorý doposiaľ v takejto štruktúre nebolo možné na Slovensku študovať. Už počas štúdia môže študent cestovať a spoznávať nové kultúry v rámci relevantných ERASMUS programov alebo zbierať praktické skúsenosti v zazmluvnených organizáciách cestovného ruchu. V rámci štúdia sa študent dozvie ako riadiť chod podnikov v oblasti turizmu, akým spôsobom ich možno rozvíjať, vie vytvoriť a manažovať vlastný podnikateľský plán v oblasti cestovného ruchu, získa poznatky z oblasti ekonomiky a manažmentu.



Uplatnenie absolventov

Po absolvovaní štúdia sa vie študent uplatniť nielen ako manažér v cestovnom ruchu, ale je schopný aj samostatne v oblasti turizmu podnikať, prípadne pracovať v oblastných/krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách či v regionálnych rozvojových agentúrach na pozíciách ako sú:

 • manažér hotela
 • manažér reštauračného zariadenia
 • F&B manažér
 • správca ubytovacieho zariadenia
 • sprievodca v cestovnom ruchu

Každý mladý človek chce cestovať a spoznávať nové kultúry. Je skvelé, keď to môže byť súčasťou jeho práce. Štúdium programu Manažment v turizme a hotelierstve to každému absolventovi umožní.



Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Písomné ani ústne prijímacie pohovory sa na študijný program Manažment v turizme a hotelierstve  nerobia. Prijímacia komisia bude vychádzať z nižšie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov a stanoví poradie študentov na základe najlepších dosiahnutých výsledkov vrátane ďalších úspechov (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach.)

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie koncoročných stredoškolských vysvedčení za 1. až 3. ročník (v prípade päťročného štúdia 2 až 4. ročník) a kópia maturitného vysvedčenia (alebo jeho ekvivalentu). Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2021/2022, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za maturitný ročník (štvrtý, resp. piaty  ročník)  a maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 10. 6. 2022.

 

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných školách a všetci zahraniční študenti predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade časových disproporcií medzi vydaním a nostrifikáciou požadovaných dokladov, budú študenti informovať študijné oddelenie Inštitútu manažmentu  UCM a dohovoria si osobitné podmienky pri doložení nostrifikovaných dokladov.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program v slovenskej verzii , ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, sú smerodajné:

a)       Priemerné hodnotenia za jednotlivé ročníky štúdia (zo všetkých predmetov)

b)       Známky z profilových predmetov:

 

pre  ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

-         slovenský jazyk a literatúra (neplatí pre zahraničných študentov – viď informácia uvedená v texte nižšie)

-         dejepis (resp. ekvivalent predmetu )

-         ekonomika (resp. ekvivalent predmetu)

-         cudzí jazyk (niektorý zo svetových jazykov)

c)       absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk minimálne na úrovni B1 , absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie medzinárodného certifikátu z cudzieho jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program  Manažment v turizme a hotelierstve, ktorý maturoval podľa starých predpisov sú smerodajné:

a) priemer známok za všetky roky štúdia

b) známky z profilových predmetov:

Do  úvahy sa budú brať nasledovné profilové predmety, ktoré budú zohľadňované pre oba študijné programy:

- slovenský jazyk a literatúra

- dejepis (resp. ekvivalent predmetu )

- ekonomika (ekvivalent predmetu)

- cudzí jazyk (niektorý zo svetových jazykov)

c) celkový výsledok maturitnej skúšky

Prijímacia komisia kvalitatívne vytvorí poradie uchádzačov o štúdium podľa  priemeru známok na vysvedčeniach za jednotlivé roky štúdia a na základe priemerov známok z vyššie uvedených profilových predmetov zo strednej školy. Ďalším kvalitatívnym kritériom bude celkový výsledok maturitnej skúšky (alebo jej ekvivalentu) a dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole, ktoré je potrebné doložiť v predpísaných termínoch.



Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov na slovenské verzie Bc. študijných programov, sú rovnaké ako u študentov zo Slovenskej republiky. Zahraniční študenti, študujúci v študijných programoch v slovenskom jazyku, musia spĺňať podmienku dobrej znalosti slovenského jazyka (minimálna úroveň B1). Túto znalosť je potrebné preukázať osvedčením, alebo certifikátom. Zahraničný študent musí v deň nástupu do 1. roka bakalárskeho štúdia dosiahnuť plnoletosť podľa platnej legislatívy na území SR.



Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa profilových predmetov zo strednej školy. 



Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.



Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

a) priemer známok za všetky roky štúdia

b)  známky z profilových predmetov:

 pre ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

-         slovenský jazyk a literatúra

-         dejepis (resp. ekvivalent predmetu )

-         ekonomika (resp. ekvivalent predmetu)

-         cudzí jazyk

c) absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk minimálne na úrovni B1 , absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie medzinárodného certifikátu z cudzieho jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

c) dosiahnuté úspechy

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné pre ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

a) priemer známok za všetky roky štúdia

b)  známky z profilových predmetov:

 pre ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

-         slovenský jazyk a literatúra

-         dejepis (resp. ekvivalent predmetu )

-         ekonomika (resp. ekvivalent predmetu)

-         cudzí jazyk

c) celkový výsledok maturitnej skúšky

c) dosiahnuté úspechy



 • Podanie prihlášky na štúdium

  16.11.2021 - 29.04.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

                              

Banka:                                 Štátna pokladnica
Variabilný symbol:          62207
Konštantný symbol:         0308

Špecifický symbol:           rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                                  SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                                               SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Jaroslava Gburová, PhD. – jaroslava.gburova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 22.01.2024 17:47

Upozorniť na neaktuálne údaje