Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)

V študijnom programe „Letecká a kozmická technika“ má študent rozšírené poznanie nielen o princípy činnosti systémov na lietadlách, ale aj o princípy projektovania lietadiel a technológie kozmického inžinierstva. Uvedený študijného program má umožniť prípravu nových žiadaných špecialistov pre trh práce  a tým v budúcnosti prispieť k deklarovanej snahe SR o držanie kroku s technologickým vývojom v Európe. Oblasť vzdelávania v uvedenom študijnom programe zároveň podporuje snahu SR o plnohodnotné začlenenie sa do Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Absolvent štúdia bakalárskeho študijného programu Letecká a kozmická technika v študijnom odbore Letecké a kozmické inžinierstvo má vedomosti o moderných leteckých a kozmických technických prostriedkoch, ovláda princípy a funkcie ich činnosti ako aj podmienky ich prevádzky. Má vedomosti z teoretických disciplín ako je aerodynamika, aplikovaná matematika, atď. a vybraných elektronických, elektrotechnických, prístrojových a strojárenských disciplín pre pochopenie činnosti technických prostriedkov. Je schopný posúdiť funkčnosť technických, technologických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach leteckých a kozmických zariadení, výrobno-technických prevádzkach, laboratóriách a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať s letovým personálom, ako aj s technickým personálom v oblasti výroby, údržby, konštrukcií, technológií a pod. Uplatní sa najmä pri prevádzkovaní leteckej a kozmickej techniky, v rámci obsluhy a navrhovania diagnostických systémov, pri výrobe technických pomôcok pre oblasť leteckej prevádzky, údržby a realizácie predpísaných prác. Na základe získaných vedomostí o informačných systémoch je spôsobilý ich kvalifikovane využívať.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium

      V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF.

      Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami pre LF:  lucia.melnikova@tuke.sk

Viac informácií o možnosti štúdia a o podpore pre študentov so špecifickými potrebami nájdete na  http://accesscentre.tuke.sk/

 General information on the admission exam

Bez prijímacích skúšok.  • Apply the application for study

    04.06.2021

  • Submit additional application form

    06.08.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621

Variabilný symbol: 55903

Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Last update: 01.06.2021 09:27

Draw attention to not topical data