Letecká a kozmická technika (Aerospace Technology)

V študijnom programe „Letecká a kozmická technika“ má študent rozšírené poznanie nielen o princípy činnosti systémov na lietadlách, ale aj o princípy projektovania lietadiel a technológie kozmického inžinierstva. Uvedený študijného program má umožniť prípravu nových žiadaných špecialistov pre trh práce  a tým v budúcnosti prispieť k deklarovanej snahe SR o držanie kroku s technologickým vývojom v Európe. Oblasť vzdelávania v uvedenom študijnom programe zároveň podporuje snahu SR o plnohodnotné začlenenie sa do Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Absolvent štúdia bakalárskeho študijného programu Letecká a kozmická technika v študijnom odbore Letecké a kozmické inžinierstvo má vedomosti o moderných leteckých a kozmických technických prostriedkoch, ovláda princípy a funkcie ich činnosti ako aj podmienky ich prevádzky. Má vedomosti z teoretických disciplín ako je aerodynamika, aplikovaná matematika, atď. a vybraných elektronických, elektrotechnických, prístrojových a strojárenských disciplín pre pochopenie činnosti technických prostriedkov. Je schopný posúdiť funkčnosť technických, technologických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach leteckých a kozmických zariadení, výrobno-technických prevádzkach, laboratóriách a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať s letovým personálom, ako aj s technickým personálom v oblasti výroby, údržby, konštrukcií, technológií a pod. Uplatní sa najmä pri prevádzkovaní leteckej a kozmickej techniky, v rámci obsluhy a navrhovania diagnostických systémov, pri výrobe technických pomôcok pre oblasť leteckej prevádzky, údržby a realizácie predpísaných prác. Na základe získaných vedomostí o informačných systémoch je spôsobilý ich kvalifikovane využívať.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium

      V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF.

      Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami pre LF:  lucia.melnikova@tuke.sk

Viac informácií o možnosti štúdia a o podpore pre študentov so špecifickými potrebami nájdete na  http://accesscentre.tuke.sk/

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Bez prijímacích skúšok.  • Podanie prihlášky na štúdium

    19.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621

Variabilný symbol: 55903

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2024 10:29

Upozorniť na neaktuálne údaje