Extraction and Processing of Earth Resources

Name: Extraction and Processing of Earth Resources
English Name of the field of study: Extraction and Processing of Earth Resources
Code: 2118
Group: Technical Sciences
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Replaces study fields: baníctvo
banská geológia a geologický prieskum
banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
banské meračstvo a geodézia
fyzikálna metalurgia
geotechnika
hutníctvo
mineralurgia
získavanie a spracovanie zemských zdrojov

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa získavania, spracovania, využívania a ochrany zemských zdrojov. Zemské zdroje sú zdroje surovín a energie v zemskej kôre, na jej povrchu, na dne morí a oceánov, v podzemných a povrchových vodách a v atmosférickom obale Zeme. Identifikácia týchto zdrojov, technológie ich získavania a spracovania, technické, informačné, geologické, ekonomické, podnikateľské, manažérske, riadiace, výrobné a logistické procesy a poznatky o nich sú súčasťou študijného odboru.

 

K nosným  témam  jadra  znalostí  študijného  odboru  patria  najmä:  baníctvo,  banské  meračstvo a geodézia, geotechnika, banská geológia a geologický prieskum, banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, mineralurgia, hutníctvo a fyzikálna metalurgia. Nosné témy jadra reflektujú aj vybrané základy prírodovedných a inžinierskych disciplín,  technológie získavania a spracovania zemských zdrojov, tepelnú techniku, tepelné a energetické procesy, zlievarenstvo, tvárnenie a tepelné spracovanie  materiálov,  ekonomické,  manažérske  a riadiace  disciplíny,  rovnako  aj  informačné a inovačné technológie spojené s týmto odborom.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má vedomosti v oblasti študijného odboru na úrovni syntézy vrátane kľúčových pojmov a kategórií, vie urobiť rozbor a vyvodiť závery a súvislosti medzi nimi v kontexte jednej alebo viacerých hlavných tém jadra, ako sú ťažba rudných a nerudných surovín, uhlia, ropy a zemného plynu, geologicko prieskumné technológie, základy úpravy surovín, recyklácie odpadov a environmentálnych technológií pre čistenie vôd a plynov, hutníctva, tvárnenia a výroby materiálov. Špecifikuje vedomosti týkajúce sa problematiky procesov ťažby, získavania nerastných surovín a spracovania surovín. Ovláda výskyt zemských zdrojov vo všetkých planetárnych sférach, dokáže rozpoznať  ich využiteľnosť v súčasnosti alebo v blízkej budúcnosti.  Klasifikuje javy a procesy aj v oblasti výroby a spracovania kovov, zlievarenstva, tepelnej techniky, hutníckej energetiky a žiaruvzdornej keramiky. Má špecializované poznatky v nosných témach technického vzdelania, napríklad matematiky, fyziky, mechaniky, chémie, informatiky, rôznych technológií a procesov.

 

Pri riešení špecifických odborných problémov absolvent aplikuje problematiku ťažby a získavania nerastných surovín, dokáže samostatne pripraviť návrhy plánov otvárky, prípravy a dobývania pre výrobno-organizačnú jednotku. Rieši aj geologicko-geotektonické problémy súvisiace s ťažbou, vytváraním otvorených podzemných priestorov, diela a objektov v podzemí, ako aj pri likvidácii podzemia. Vyhodnocuje konkrétne pracovné postupy spracovania a úpravy úžitkových nerastov a základných recyklačných metód a postupov. Absolvent navrhuje a používa metódy banského a geologického prieskumu, samostatne spracúva výsledky bansko-geologických a geologickoprieskumných prác, organizačne zabezpečuje technické riešenie týchto prác. Metodicky usmerňuje navrhovanie jednoduchších technologických procesov a dokáže kontrolovať kvalitu ich produkcie. Tvorivo využíva svoje vedomosti z matematiky, fyziky, chémie, mechaniky tuhých a poddajných   telies   a prostredí,   nerastných   surovín,   náuky   o materiáli,   termomechaniky a hydromechaniky na úrovni, ktorá umožňuje ich praktickú aplikáciu.

 

Absolvent  sa  vyznačuje  samostatnosťou  pri  riešení  technických  problémov  vyskytujúcich  sa v technologických  procesoch  ťažby,  razenia  podzemných  diel  a objektov,  úpravy,  recyklácie a spracovania surovín. Dokáže analyzovať, optimalizovať a efektívne riadiť tieto technologické procesy, ekonomicky posúdiť a navrhovať riešenia súvisiace s  rekultiváciou, banskou, hutníckou a úpravárenskou činnosťou devastovaných území. Dokáže tiež aktívne pôsobiť pri aplikácií nových metód a systémov v oblasti banskej geológie a geologického  prieskumu. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie problémov. Absolvent vhodne a profesionálne prezentuje vlastné stanoviská riešenia problémov. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Description of the first degree

Absolvent má vedomosti v oblasti študijného odboru na úrovni syntézy vrátane kľúčových pojmov a kategórií, vie urobiť rozbor a vyvodiť závery a súvislosti medzi nimi v kontexte jednej alebo viacerých hlavných tém jadra, ako sú ťažba rudných a nerudných surovín, uhlia, ropy a zemného plynu, geologicko prieskumné technológie, základy úpravy surovín, recyklácie odpadov a environmentálnych technológií pre čistenie vôd a plynov, hutníctva, tvárnenia a výroby materiálov. Špecifikuje vedomosti týkajúce sa problematiky procesov ťažby, získavania nerastných surovín a spracovania surovín. Ovláda výskyt zemských zdrojov vo všetkých planetárnych sférach, dokáže rozpoznať  ich využiteľnosť v súčasnosti alebo v blízkej budúcnosti.  Klasifikuje javy a procesy aj v oblasti výroby a spracovania kovov, zlievarenstva, tepelnej techniky, hutníckej energetiky a žiaruvzdornej keramiky. Má špecializované poznatky v nosných témach technického vzdelania, napríklad matematiky, fyziky, mechaniky, chémie, informatiky, rôznych technológií a procesov.

 

Pri riešení špecifických odborných problémov absolvent aplikuje problematiku ťažby a získavania nerastných surovín, dokáže samostatne pripraviť návrhy plánov otvárky, prípravy a dobývania pre výrobno-organizačnú jednotku. Rieši aj geologicko-geotektonické problémy súvisiace s ťažbou, vytváraním otvorených podzemných priestorov, diela a objektov v podzemí, ako aj pri likvidácii podzemia. Vyhodnocuje konkrétne pracovné postupy spracovania a úpravy úžitkových nerastov a základných recyklačných metód a postupov. Absolvent navrhuje a používa metódy banského a geologického prieskumu, samostatne spracúva výsledky bansko-geologických a geologickoprieskumných prác, organizačne zabezpečuje technické riešenie týchto prác. Metodicky usmerňuje navrhovanie jednoduchších technologických procesov a dokáže kontrolovať kvalitu ich produkcie. Tvorivo využíva svoje vedomosti z matematiky, fyziky, chémie, mechaniky tuhých a poddajných   telies   a prostredí,   nerastných   surovín,   náuky   o materiáli,   termomechaniky a hydromechaniky na úrovni, ktorá umožňuje ich praktickú aplikáciu.

 

Absolvent  sa  vyznačuje  samostatnosťou  pri  riešení  technických  problémov  vyskytujúcich  sa v technologických  procesoch  ťažby,  razenia  podzemných  diel  a objektov,  úpravy,  recyklácie a spracovania surovín. Dokáže analyzovať, optimalizovať a efektívne riadiť tieto technologické procesy, ekonomicky posúdiť a navrhovať riešenia súvisiace s  rekultiváciou, banskou, hutníckou a úpravárenskou činnosťou devastovaných území. Dokáže tiež aktívne pôsobiť pri aplikácií nových metód a systémov v oblasti banskej geológie a geologického  prieskumu. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie problémov. Absolvent vhodne a profesionálne prezentuje vlastné stanoviská riešenia problémov. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti v jednej alebo z viacerých nosných tém jadra študijného odboru. Ovláda celý výrobný proces získavania a spracovania nerastných surovín. Pozná technologické, ekonomické a ekologické súvislosti výrobného procesu a dokáže analyzovať vplyvy jednotlivých technologických procesov na výslednú produkciu. Dokáže reálne posúdiť negatívne vplyvy exploatácie prírodných zdrojov na jednotlivé zložky životného prostredia. Vie syntetizovať informácie a poznatky a využíva ich pri tvorbe alternatívnych návrhov plánov ťažby, návrhov nových metód ťažby, ekologickej úpravy, spracovania a recyklácie surovín, návrhov rôznych technologických postupov, návrhov likvidácie podzemných priestorov a návrhov rekultivácie území. Vie zhodnotiť problematiku úpravy – zušľachtenia primárnych a sekundárnych surovín s cieľom ich zužitkovania v rôznych oblastiach hospodárstva v kontexte súčasných predstáv a poznatkov o využívaní zemských zdrojov alebo ochrany životného prostredia. Má rozsiahle odborné vedomosti aj o surovinách, technológii materiálov, hutníctve, zlievarenstve a tvárnení – podľa odbornej profilácie, pozná tiež fyzikálnu a chemickú podstatu procesov využívaných v rámci svojej špecializácie a ich vplyv na zložitosť i náročnosť technológie a na vlastnosti produktov. Vie vyvodiť závery z podstatných súvislostí, princípov a teórií technologických procesov.

 

Absolvent  samostatne  navrhuje,  realizuje  a hodnotí  riešenie  problémov  súvisiacich  s banskou a podzemnou geotechnikou, ťažbou a úpravou nerastných surovín, geotechnologickými metódami získavania surovín, druhotným využívaním banského podzemia pre nebanské technické účely ukladania odpadov a úžitkových materiálov. Navrhuje riešenia dlhodobého monitorovania geoprostredia v podzemí a na povrchu, využívania ekologických vlastností prírodných nerastných surovín, stavebných materiálov v priemysle spojených s prípravou a výstavbou rôznych banských a inžinierskych diel a objektov alebo s geologickoprieskumnými a bansko-geologickými prácami. Absolvent    dokáže    geologicky    zhodnotiť    perspektívy    akumulácie    rudných,    nerudných a energetických surovinových zdrojov. Formuluje odporúčania, postupy riešenia odborných problémov a navrhuje a uskutočňuje projekty na ich vyriešenie. Disponuje odbornými, komunikačnými a manažérskymi zručnosťami potrebnými pre výkon vyšších manažérskych funkcií. Dokáže navrhnúť a obhájiť projekty pre riešenie v oblasti vyhľadávania a oceňovania surovinových zdrojov a navrhovať aj zložité technologické procesy.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Dokáže pomocou matematických a počítačových metód modelovať   podzemné   systémy   a procesy   bane   aj tunela,   časovú   postupnosť   ťažobných a výstavbových aktivít na ložisku a v podzemnom objekte, dokáže alternatívnym modelovým výskumom navrhovať optimálne ekonomické parametre výrobných a technologických procesov a aj postupy úspešného podnikania na ložisku a následne aj v spracovateľskom priemysle. Súčasne dokáže analyzovať cenu ložísk nerastných surovín a určovať ich ekonomickú hodnotu. Je schopný riadiť tímy pracovníkov v oblasti geotechniky, baníctva, podzemného staviteľstva a tunelárstva, hutníctva, samostatne viesť veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti banských podzemných inžinierskych diel, hutníckych kombinátov alebo geotechnických objektov. Absolvent sa vyznačuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.

Description of the third degree

Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v jednej z tradičných oblastí, ako sú baníctvo, geotechnika, získavanie a spracovanie zemských zdrojov, ďalej tiež v oblasti banského meračstva a geodézie, banskej geológie a geologického prieskumu, banskej mechanizácie, dopravy a hlbinného vŕtania, ďalej aj v oblasti mineralurgie, hutníctva a fyzikálnej metalurgie. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu, vývoja a inovácií a vytváranie nových poznatkov v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov. Absolvent ďalej ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov (napríklad vybrané  rudné  a  nerudné  suroviny  budúcnosti,  vodné  zdroje,  alternatívne  zdroje  energie, a podobne).  Orientuje sa na technologické, informačné, ekonomické, podnikateľské, manažérske a logistické aspekty v závislosti od svojej odbornej profilácie.

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie  pre ďalší výskum a  rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Ovláda teoretický fundament a metodologický aparát ako napríklad matematické metódy, metódy vedeckého experimentu, teória pravdepodobnosti a matematická štatistika, geoštatistika, matematické a fyzikálne modelovanie, matematicko-počítačová simulácia, riadenie procesov, analýza investícií alebo podľa odbornej profilácie.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore. Má podrobný prehľad a rozsiahle vedomosti o stave poznania v oblasti svojej špecializácie, chápe do dôsledkov študované javy a procesy a ich vzájomné interakcie, je schopný kritického myslenia pri formulácii nových, komplexných problémov, je schopný vyvíjať a používať metodiky na riešenie nových problémov, rovnako určiť postupy, plány, stratégie na riešenie takých problémov, má schopnosť abstrakcie a zjednodušenia v záujme identifikácie a modelovania podstaty študovaného problému, vie vedecky prispieť k novým a originálnym poznatkom v rámci svojho odboru, vie usporiadať fakty, porovnávať, štrukturalizovať, analyzovať a hodnotiť kvalitatívne aj kvantitatívne údaje, je schopný tvorivo a zásadne prispieť k novým riešeniam, vie posúdiť dôsledky možných riešení, rozpoznať obmedzenia pre ich použitie  a vyhodnotiť možné efekty v porovnaní s určenými cieľmi, vie komunikovať o predmete svojho expertného záujmu a o dosiahnutých výsledkoch s odborníkmi zo svojho odboru a  s odborníkmi  z iných  odborov,  prípadne  aj  s laikmi,  vie  kriticky hodnotiť obmedzujúce podmienky pre analýzy v kontexte študijného odboru, a to z lokálneho, ako aj celospoločenského hľadiska.

Back