Data science v ekonómii

Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie dokážu riešiť základné ekonomické problémy vznikajúce v jednotlivých oddeleniach výrobnéhopodniku, v obchodných a vo finančných organizáciách (vrátane poisťovní), v ziskových a neziskových inštitúciách. Absolventi majú osvojené princípya metódy tímovej práce, majú znalosti o podnikaní, obchodovaní, organizáciách, manažmente a o makroekonomických súvislostiach a vzájomnýchvplyvoch mikro- a makro- sféry. Absolventi vedia pripraviť podklady pre manažérov spracovaním dostupných informácií (databázy) pomocou matema-tických a štatistických metód pri intenzívnom využití PC. Absolventi študijného programu Manažérske rozhodovanie ovládajú spôsob získavania potreb-ných informácií pre základné ekonomické analýzy, využiť matematicko-štatistické analytické nástroje, ekonomicky interpretovať dosiahnuté výsledkya implementovať ich do praxe.Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke https://euba.sk/uchadzacConditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR), test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a uchádzačov o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Marian Reiff, PhD.

tel.: + 421 2 672 95 823

e-mail: marian.reiff@euba.skGeneral information on the admission exam

Všetky informácie k prijímacím skúškam na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

https://euba.sk/uchadzac

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). V prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ, je povinný prihlášku doručiť na EU v Bratislave aj v tlačenej podobe a uhradiť poplatok vo výške 40 eur (bez nároku na znížený poplatok), resp. 60 eur pre študijný program Ekonómia a právo.

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie je zverejnená na stránke:

https://euba.sk/uchadzac

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Form of entrance exam

Písomná prijímacia skúška formou testov. Vzorový test: https://euba.sk/uchadzacTests

Informácie o predmetoch prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke https://euba.sk/uchadzac  • Apply the application for study

    31.03.2024

  • Performance of the entrance exam

    17.06.2024 - 21.06.2024

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
  • leaving certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €


The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Informácie o údajoch k platbe sú zverejnené na stránke

https://euba.sk/uchadzac

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Silvia Zelinová, PhD. – silvia.zelinova@euba.sk
Last update: 25.04.2024 11:40

Draw attention to not topical data