Fyzikálna chémia

Prospects of graduates

Absolventi doktorandského štúdia odboru Fyzikálna chémia predstavujú bázu pre výskumné laboratóriá univerzít a ústavov SAV. Úspešne sa uchádzajú o pozície vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Absolventi doktorandského študijného programu Fyzikálna chémia majú teoretické a experimentálne znalosti pre samostatnú vedeckú prácu v oblasti spektroskopických metód, heterogénnej katalýzy, procesov elektrochemického vylučovania povlakov, vývoja nových metód, funkčných materiálov, štruktúrnej analýzy, chromatografie, chémie povrchov, a ďalšie. Príslušné deje dokážu matematicky opísať  a tento aparát využiť na modelovanie dejov. Môžu vykonávať odborné výskumné práce v chemických, fyzikálnych, biologických a  environmentálnych laboratóriách. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého  odboru. Absolvent  bude  mať  vedomosti  z  klasickej  aj  pokročilej termodynamiky, kinetiky  a katalýzy, biofyzikálnej chémie, fyzikálnych nanotechnológií,  spektroskopie a bude  ovládať modernú, predovšetkým inštrumentálnu fyzikálnu a analytickú chémiu. Cieľom je vychovať absolventa odboru fyzikálna chémia so širokými teoretickými znalosťami a experimentálnou zručnosťou v oblasti fyzikálnej chémie, opierajúcimi sa o potrebný základ ostatných chemických a ďalších  prírodovedných disciplín vyučovaných na Prírodovedeckej fakulte.

Absolvent získa potrebné poznatky z oblasti teórie a metodiky experimentov, čím bude pripravený na riešenie optimalizácie prevádzkových ale aj vývojových problémov fyzikálne-chemického a analyticko-chemického charakteru. Uplatnenie nájde   v základnom aj aplikovanom chemicky zameranom výskume, v prevádzkových ako aj vývojových laboratóriach najrozmanitejších inštitúcií, v rôznych útvaroch štátnej správy, v podnikateľskom  sektore,  v  manažmente kvality , pri akreditácii laboratórií alebo atestovaní rôznych typov  produktov. Profil absolventa ho predurčuje do výskumných laboratórií.

 Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.04.2016 - 01.06.2016

  • Performance of the entrance exam

    20.06.2016 - 30.06.2016

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Last update: 19.01.2016 15:12

Draw attention to not topical data