Elektroenergetika

Doktorandské študijný program Elektroenergetika pripravuje absolventov, pre ktorých je charakteristické zvládnutie vybraných špecifických častí matematiky, aplikovanej informatiky, fyziky a teoretickej elektrotechniky, súvisiace so zameraním témy záverečnej práce, na ktoré nadväzujú špecifické odborné disciplíny z oblasti teoretickej elektroenergetiky, výroby, rozvodu a využitia elektrickej energie, techniky vysokých napätí, svetelnej alebo elektrotepelnej techniky, ako aj z ekologických a ekonomických aspektov elektroenergetiky a jej riadenia. Špecializovaný vedomostný základ odborného profilu pozostáva z viacerých alternatív, ako napr. vplyv elektroenergetických zariadení na životné prostredie, nové smery pri návrhu a projektovaní elektrických staníc, vplyv elektrickej časti elektrárne na bezpečnosť a spoľahlivosť elektrárne, nové smery v riadení ES s využitím prvkov umelej inteligencie, výbojová aktivita v izolačných systémoch vn, vvn a zvn zariadení a jej meranie, osvetľovanie interiérov a exteriérov a jeho modelovanie, matematické a fyzikálne modelovanie rozvoja a prevádzky elektrizačnej sústavy, marketing a manažment v obchodovaní s elektrickou energiou, racionalizácia spotreby elektrickej energie a iných foriem energie. Absolvent si osvojí schopnosti a zručnosti: schopnosť analyzovať ekonomické a ekologické súvislosti technických diel a procesov z oblasti elektroenergetiky, schopnosť vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia pre teóriu a elektroenergetickú prax, prezentácia výsledkov a schopnosť zaujímať odborné a vedecké stanoviská.

Prospects of graduates
Absolventi budú schopní nájsť svoje vlastné riešenia problémov vo výskume, vývoji, návrhu a výrobe elektrických zariadení v rámci konvenčnej a jadrovej energie, obnoviteľných zdrojov energie, inteligentných systémov v oblasti energetiky, bude môcť riadiť pracovné tímy, nezávisle riadiť projekty, prevziať zodpovednosť za riešenie problémov, tvorivo pracovať v širšom kontexte s využitím poznatkov o technických, hospodárskych a obchodných procesoch a postupoch s cieľom pomôcť zlepšiť výkonnosť organizácie a dosiahnutie jej cieľov.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FEI STU v Bratislave http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/podmienky-prijimania-na-phd.-studium.html?page_id=2282Conditions for international students

ECTS Information PackageCoordinator for students with specific needs

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skGeneral information on the admission exam

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál  • Apply the application for study

    01.04.2021 - 31.05.2021

  • Performance of the entrance exam

    23.06.2021 - 24.06.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
1


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka príjemcu:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data