Elektroenergetika

Doktorandské študijný program Elektroenergetika pripravuje absolventov, pre ktorých je charakteristické zvládnutie vybraných špecifických častí matematiky, aplikovanej informatiky, fyziky a teoretickej elektrotechniky, súvisiace so zameraním témy záverečnej práce, na ktoré nadväzujú špecifické odborné disciplíny z oblasti teoretickej elektroenergetiky, výroby, rozvodu a využitia elektrickej energie, techniky vysokých napätí, svetelnej alebo elektrotepelnej techniky, ako aj z ekologických a ekonomických aspektov elektroenergetiky a jej riadenia. Špecializovaný vedomostný základ odborného profilu pozostáva z viacerých alternatív, ako napr. vplyv elektroenergetických zariadení na životné prostredie, nové smery pri návrhu a projektovaní elektrických staníc, vplyv elektrickej časti elektrárne na bezpečnosť a spoľahlivosť elektrárne, nové smery v riadení ES s využitím prvkov umelej inteligencie, výbojová aktivita v izolačných systémoch vn, vvn a zvn zariadení a jej meranie, osvetľovanie interiérov a exteriérov a jeho modelovanie, matematické a fyzikálne modelovanie rozvoja a prevádzky elektrizačnej sústavy, marketing a manažment v obchodovaní s elektrickou energiou, racionalizácia spotreby elektrickej energie a iných foriem energie. Absolvent si osvojí schopnosti a zručnosti: schopnosť analyzovať ekonomické a ekologické súvislosti technických diel a procesov z oblasti elektroenergetiky, schopnosť vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia pre teóriu a elektroenergetickú prax, prezentácia výsledkov a schopnosť zaujímať odborné a vedecké stanoviská.

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu Elektroenergetika nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore. Ich znalosti sú vymedzené profilom absolventa a nosnými témami študijného odboru Elektroenergetika. Absolvent študijného programu Elektroenergetika sa môže uplatniť najmä: - vo výskume v akademickej alebo výskumnej organizácii EÚ, všade tam, kde sú potrebné hlboké znalosti z diagnostiky izolačných systémov v elektroenergetike, ekonomických a legislatívnych aspektov elektroenergetiky, problematiky smart materiálov, elektrických strojov, pohonov a materiálov, obnoviteľných zdrojov energie, svetelnej techniky a komplexných procesov v elektrizačnej sústave; - v akademických alebo výskumných organizáciách na úrovni riadenia menších alebo väčších vedeckých kolektívov, či skupín; - v priemyselnej praxi pri vývoji systémov, metód, technických postupov a komplexných riešení, kde dokáže prinášať nové a originálne riešenia; - v energetickom a elektrotechnickom priemysle, v strategickom plánovaní a krízovom managemente, a v iných technických a manažérskych medziodborových profesiách, všade tam, kde treba riešiť rozsiahle problémy týkajúce sa vývoja nie len nových prvkov, zariadení a systémov ale predovšetkým nových princípov a metód.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FEI STU v Bratislave http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/podmienky-prijimania-na-phd.-studium.html?page_id=2282Podmienky pre zahraničných študentov

ECTS Information PackageKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Aktuálny počet podaných prihlášok:
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka príjemcu:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 17.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje