Electrical and Electronics Engineering

Name: Electrical and Electronics Engineering
English Name of the field of study: Electrical and Electronics Engineering
Code: 2675
Group: Technical Sciences
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Replaces study fields: biomedicínske inžinierstvo
elektroenergetika
elektronika
elektrotechnika
elektrotechnológie a materiály
fyzikálne inžinierstvo
jadrová energetika
meracia technika
silnoprúdová elektrotechnika
teoretická elektrotechnika

Core topics of the study branch knowledge

Nosnými témami jadra študijného odboru sú znalosti týkajúce sa elektrotechniky, elektroniky, mikroelektroniky a nanoelektroniky, organickej elektroniky, fotoniky a optoelektroniky, senzoriky, autotronických systémov a systému internetu vecí (IoT), elektroenergetiky a meracej techniky, svetelnej techniky, materiálov a technológií pre elektrotechniku a elektroniku, teoretickej elektrotechniky, teórie obvodov a sústav, metód spracovania a prenosu analógových a digitálnych signálov, nízko a vysokofrekvenčných elektronických obvodov a systémov. Súčasťou jadra sú aj znalosti o procesoch, zariadeniach a systémoch výroby, konverzie, distribúcie a akumulácie elektrickej energie, o výkonových elektronických systémoch a obvodoch, o elektrických pohonoch a ich riadení.

 

V rámci študijného odboru sú reflektované aj poznatky o biomedicínskom inžinierstve, o senzoroch, senzorike a meracej technike, o princípoch a konštrukcii elektrických strojov a prístrojov, ako aj o ich programovaní a riadení, o technických aplikáciách teórie elektromagnetického poľa, o elektromagnetickej kompatibilite a o fyzikálnom inžinierstve. Príslušné elektrofyzikálne modely nachádzajú uplatnenie v rámci modelovania a simulácie, ktoré majú významné uplatnenie pri návrhu nových polovodičových štruktúr alebo pre interpretáciu dosiahnutých výsledkov. Do jadra znalostí patria aj základné znalosti z informačných a komunikačných technológií a prírodovedecký základ. Jednotlivé nosné témy jadra sú rozvíjané na základe konkrétnej špecializácie príslušného multidisciplinárneho študijného programu.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má prierezové vedomosti v oblasti študijného odboru na úrovni syntézy vrátane kľúčových pojmov a kategórií, ovláda základné fakty, princípy, technológie a teórie v elektrotechnike, elektronike a elektroenergetike. Absolvent má tiež prírodovedný a informatický vedomostný základ. Vie vyvodiť závery a súvislostí v kontexte hlavných tém, medzi ktoré patria aj elektrické, elektronické fotonické obvody, senzorové systémy a IoT, elektrotechnické materiály a technológie, elektromagnetické  pole  v rozsahu  potrebnom  na  pochopenie  základných  javov  využívaných v elektrotechnickom inžinierstve a ich tvorivej aplikácii. Má vedomosti potrebné na zvládnutie základov    merania    najmä    elektrických    veličín,    znalosti    základov    bezpečnosti    práce s elektrotechnickými zariadeniami a znalosť tvorby súvisiacej technickej dokumentácie. Vie vysvetliť činnosť základných elektronických súčiastok a ich aplikácií vo vybraných elektronických obvodoch a systémoch, má nevyhnutné znalosti z problematiky prenosu, spracovania analógových a digitalizovaných signálov. Disponuje základnými vedomosťami z oblasti prvotných a druhotných zdrojov  energie,  princípov  výroby,  prenosu  a  rozvodu  elektrickej  energie.  Chápe  ustálené a prechodové prevádzkové stavy elektrizačnej sústavy. Je oboznámený s fyzikálnou podstatou javov, materiálov      a technologických      postupov      v oblasti      elektrotechniky,      mikroelektroniky a nanoelektroniky a fotoniky. Má základné poznatky o elektromagnetickej kompatibilite rôznych zariadení s osobitným zameraním na znalosť cieleného ovplyvňovania elektrických, magnetických a optických parametrov rôznych látok a štruktúr. Je oboznámený s problematikou rôznych druhov žiarenia. Absolvent má základné znalosti o procesoch prebiehajúcich v rôznych druhoch materiálov, poznatky  o  metódach  merania  rôznych  veličín.  Ovláda  tiež  relevantné  poznatky  z  fyziky polovodičov, ktorých prostredníctvom chápe princípy činnosti, funkciu a aplikačnú problematiku signálových a výkonových polovodičových súčiastok. Vie navrhovať a ovláda technológiu výroby základných typov elektronických obvodov a  systémov vrátane ich riadenia. Podľa zamerania študijného programu absolvent môže disponovať vedomosťami o lekárskej technike a jej aplikáciách, o fyzikálnej a chemickej podstate snímačov biologických signálov a je schopný v spolupráci s ďalšími kolegami riešiť vybrané problémy medicínskej laboratórnej techniky.

 

Pri riešení špecifických odborných problémov je absolvent schopný tvorivo aplikovať poznatky z fyziky a teoretického základu elektrotechnického inžinierstva na riešenie typických dielčích praktických problémov a navrhovať riešenia v praktickej činnosti. Podľa zamerania študijného programu dokáže tvorivo využívať princípy a  aplikácie  informatiky a komunikačných systémov v rôznych interdisciplinárnych tímoch. Dokáže navrhovať a realizovať jednoduché hardvérové a softvérové riešenia pre spracovanie signálov pod vedením špecialistov. Má dostatočné technické zručnosti v práci s vybranou lekárskou a meracou technikou, vie spracovávať a vyhodnocovať elektrické signály, ktoré sú odozvou na procesy prebiehajúce v rôznych prostrediach. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie základných problémov a vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v študijnom  odbore podľa  zamerania študijného programu.

 

Absolvent vie pracovať efektívne ako člen realizačného tímu. Disponuje schopnosťou prezentovať rôznym  skupinám  odbornej  aj  laickej  verejnosti  problémy  a ich  riešenia.  Vie  identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov svojej profesie a vníma potrebu celoživotného vzdelávania v meniacom sa svete v rámci svojho zamerania. Dokáže samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.

Description of the first degree

Absolvent má prierezové vedomosti v oblasti študijného odboru na úrovni syntézy vrátane kľúčových pojmov a kategórií, ovláda základné fakty, princípy, technológie a teórie v elektrotechnike, elektronike a elektroenergetike. Absolvent má tiež prírodovedný a informatický vedomostný základ. Vie vyvodiť závery a súvislostí v kontexte hlavných tém, medzi ktoré patria aj elektrické, elektronické fotonické obvody, senzorové systémy a IoT, elektrotechnické materiály a technológie, elektromagnetické  pole  v rozsahu  potrebnom  na  pochopenie  základných  javov  využívaných v elektrotechnickom inžinierstve a ich tvorivej aplikácii. Má vedomosti potrebné na zvládnutie základov    merania    najmä    elektrických    veličín,    znalosti    základov    bezpečnosti    práce s elektrotechnickými zariadeniami a znalosť tvorby súvisiacej technickej dokumentácie. Vie vysvetliť činnosť základných elektronických súčiastok a ich aplikácií vo vybraných elektronických obvodoch a systémoch, má nevyhnutné znalosti z problematiky prenosu, spracovania analógových a digitalizovaných signálov. Disponuje základnými vedomosťami z oblasti prvotných a druhotných zdrojov  energie,  princípov  výroby,  prenosu  a  rozvodu  elektrickej  energie.  Chápe  ustálené a prechodové prevádzkové stavy elektrizačnej sústavy. Je oboznámený s fyzikálnou podstatou javov, materiálov      a technologických      postupov      v oblasti      elektrotechniky,      mikroelektroniky a nanoelektroniky a fotoniky. Má základné poznatky o elektromagnetickej kompatibilite rôznych zariadení s osobitným zameraním na znalosť cieleného ovplyvňovania elektrických, magnetických a optických parametrov rôznych látok a štruktúr. Je oboznámený s problematikou rôznych druhov žiarenia. Absolvent má základné znalosti o procesoch prebiehajúcich v rôznych druhoch materiálov, poznatky  o  metódach  merania  rôznych  veličín.  Ovláda  tiež  relevantné  poznatky  z  fyziky polovodičov, ktorých prostredníctvom chápe princípy činnosti, funkciu a aplikačnú problematiku signálových a výkonových polovodičových súčiastok. Vie navrhovať a ovláda technológiu výroby základných typov elektronických obvodov a  systémov vrátane ich riadenia. Podľa zamerania študijného programu absolvent môže disponovať vedomosťami o lekárskej technike a jej aplikáciách, o fyzikálnej a chemickej podstate snímačov biologických signálov a je schopný v spolupráci s ďalšími kolegami riešiť vybrané problémy medicínskej laboratórnej techniky.

 

Pri riešení špecifických odborných problémov je absolvent schopný tvorivo aplikovať poznatky z fyziky a teoretického základu elektrotechnického inžinierstva na riešenie typických dielčích praktických problémov a navrhovať riešenia v praktickej činnosti. Podľa zamerania študijného programu dokáže tvorivo využívať princípy a  aplikácie  informatiky a komunikačných systémov v rôznych interdisciplinárnych tímoch. Dokáže navrhovať a realizovať jednoduché hardvérové a softvérové riešenia pre spracovanie signálov pod vedením špecialistov. Má dostatočné technické zručnosti v práci s vybranou lekárskou a meracou technikou, vie spracovávať a vyhodnocovať elektrické signály, ktoré sú odozvou na procesy prebiehajúce v rôznych prostrediach. Dokáže samostatne navrhnúť možné riešenie základných problémov a vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v študijnom  odbore podľa  zamerania študijného programu.

 

Absolvent vie pracovať efektívne ako člen realizačného tímu. Disponuje schopnosťou prezentovať rôznym  skupinám  odbornej  aj  laickej  verejnosti  problémy  a ich  riešenia.  Vie  identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov svojej profesie a vníma potrebu celoživotného vzdelávania v meniacom sa svete v rámci svojho zamerania. Dokáže samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent má odborné a prierezové vedomosti z viacerých tematických oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia. Vie špecifikovať princípy, funkcie a aplikácie signálových alebo výkonových elektronických a elektrotechnických obvodov, systémov a zariadení a rozumie ich vplyvu na životné prostredie. Pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v procese výroby elektrotechnických materiálov, komponentov, zariadení a systémov. Podľa zamerania študijného programu disponuje odbornými vedomosťami o procese výroby elektrickej energie z konvenčných a nekonvenčných zdrojov a jej prenose a distribúcii do miesta spotreby a uskladňovaní pre napájanie obvodov a zariadení ako sú elektromobily, smart mobilné zariadenia a podobne. Ďalej vedomosťami o elektrických lineárnych, kvázilineárnych a nelineárnych systémoch a systémoch pracujúcich so spätnou väzbou. Má rozsiahle vedomosti z výkonovej a signálovej elektroniky, hardvéru riadiacich systémov, mikroelektroniky a nanolektroniky a fotoniky. Špecifikuje poznatky z oblasti fyzikálnych procesov prebiehajúcich v rôznych druhoch materiálov, má vedomosti o metodikách a ich diagnostickom potenciáli z hľadiska analýzy materiálových objektov. Má tiež vedomosti interdisciplinárneho charakteru súvisiace s aplikáciami technických poznatkov študijného odboru v informačných a komunikačných, ako aj lekárskych a biomedicínskych technológiách a to podľa zamerania  študijného  programu.     Využíva  systémový  výskum,  meranie  a  meraciu  techniku v rôznych oblastiach. Absolvent disponuje vedomosťami  týkajúcimi sa riadiacich algoritmov procesu výroby, konverzie a akumulácie elektrickej energie. Ovláda navrhovanie, konštrukciu a projektovanie zariadení, systémov a sústav vyznačujúcich sa vysokými funkčnými schopnosťami, ktoré  majú  byť  ovládateľné  a  riaditeľné  modernou  automatizačnou  a  počítačovou  technikou s využitím robotických systémov. Na  základe získania všeobecného prírodovedného  poznania a širokého spektra vedomostí aplikovanej informatiky dokáže doviesť inovované výsledky výskumu zo svojej oblasti k praktickému využitiu. Absolvent má rozšírené znalosti z oblasti študijného odboru a metód používaných na analýzu problémov, ovláda modelovanie a simuláciu procesov, má znalosti z programového vybavenia a aplikovania informačných technológií.

 

Absolvent dokáže získavať nové znalosti a informácie, integrovať a využívať ich v aplikáciách pre rozvoj  študijného  odboru. Má schopnosť navrhovať a riešiť výskumné projekty, konštruovať a navrhovať zariadenia technologickej praxe. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri komplexnom riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí v Slovenskej republike a v zahraničí. Nachádza a prezentuje vlastné riešenia zadávaných interdisciplinárnych problémov pri výskume, vývoji a konštruovaní. Dokáže samostatne efektívne využívať rôzne návrhové CAD nástroje pre elektroniku, mikroelektroniku a elektrotechniku, ako aj bežné programovacie nástroje pre vývoj aplikácií pre programovateľné elektronické štruktúry ako sú mikropočítače, FPGA a iné. Dokáže navrhovať a realizovať zložité hardvérové a softvérové riešenia   v rôznych   oblastiach   elektrotechniky   včítane   komunikačných,   mikropočítačových, riadiacich a energetických aplikácií. Využíva zložité meracie prístroje a systémy a dokáže merať, diagnostikovať, skúšať, vyhodnocovať komplexné  signály a obvody v zložitých systémoch na úrovni fyzickej vrstvy. Tvorivo aplikuje získané poznatky pri riešení projektov v inžinierskej praxi pri dodržiavaní príslušných zákonov, vyhlášok a predpisov. Absolvent je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenie problémov súvisiacich s najnovšími spôsobmi získavania elektrickej energie z konvenčných a nekonvenčných zdrojov. Je schopný pracovať s prístrojmi a materiálom používaným v základnom a aplikovanom výskume a to podľa zamerania študijného programu.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým analytickým a syntetickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenie problémov súvisiacich s najnovšími trendmi z oblasti študijného odboru. Dokáže samostatne riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať o inováciách v meniacom sa výrobnom prostredí s prihliadnutím na širšie spoločenské potreby a dôsledky. Disponuje inovatívnym myslením, vie tvorivým spôsobom formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom. Absolvent chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti v rámci študijného odboru.

Description of the third degree

Absolvent ovláda metódy analýzy a syntézy, vie ich aplikovať pri uskutočňovaní základného a aplikovaného výskumu vo vybranej oblasti študijného odboru. Má rozsiahle poznanie teórií, sofistikovaných  metód  a postupov  vedy  na  úrovni  zodpovedajúcej  medzinárodným  kritériám v oblasti elektrotechnického inžinierstva a elektronického inžinierstva. Má systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti technickej, silnoprúdovej elektrotechniky, energetiky, elektrotechnológií a materiálov, výkonovej a signálovej elektroniky, hardvéru riadiacich systémov, mikroelektroniky a nanoelektroniky, elektroenergetiky, biomedicínskeho a fyzikálneho inžinierstva a meracej techniky. Uvedené vedomosti vyžíva pri výchove nových odborníkov.

 

Absolvent   dokáže   aktívne   získavať   nové   znalosti   a informácie,   kriticky   ich   analyzovať a prehodnocovať a využívať ich v teórii a v praktických aplikáciách pre rozvoj študijného odboru. Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať  nové  výskumné  a pracovné  postupy.  Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Dokáže vykonávať práce prieskumové, rozborové, merania, zber a spracovanie dát, dokáže využívať pokročilé metódy a nástroje pre počítačové modelovanie a simulácie procesov. Vie viesť riešiteľský kolektív.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením s následnou syntézou nových myšlienok a inovačných postupov, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Dokáže plánovať, iniciovať riešenie komplexných problémov vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou. Dokáže formulovať inžiniersko-fyzikálno-technologické problémy a doviesť ich riešenia k praktickým realizáciám, má kvalifikované schopnosti samostatne riešiť vedecké projekty  a  viesť  tím  odborníkov,  určiť  zameranie  výskumu  a koordinovať  realizačným  tím v príslušnom vednom odbore.

Back