Economy and Management in International Business

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania je akreditovaný študijný program od akademického roka 2005/2006 na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave, ako študijný program druhého - inžinierskeho stupňa vysokoškolského štúdia. Absolventi sú spôsobilí vykonávať ekonomické a manažérske funkcie v oblasti zahranično-obchodných a iných medzinárodných obchodných a finančných operácií vo firmách, finančných inštitúciách a štátnej službe. Sú schopní riešiť konkrétne ekonomické problémy súvisiace s medzinárodnými podnikateľskými aktivitami.

Prospects of graduates

Graduates from Master study programme Economy and Management in International Business are prepared so as to be able to hold any executive and managerial office in given fields on pertinent professional level. The contents and character of the programme provides graduates with complex knowledge and personal and professional skills for creative and independent fulfilling tasks arising from actual economic situations and real economic life. Since graduates are required to realize a part of their studies in a foreign language either at the faculty or abroad, they achieve a level of proficiency necessary to work in international companies, organisations and institutions. Graduates' prospects:

managers and executive officers in local companies being in contact in some way with foreign companies or institutions.

managers and executive officers in Slovak companies operating abroad managers and executive officers in international and multi-national companies, institutions and organizations.

executive officers and directors of public authorities and organizations keeping contacts with foreign partners mainly in the field of economy officers of representative bodies of the Slovak Republic involved mainly in economic issues and cooperation officers of local and international research institutes and bodies dealing with research and projects in economy on international level doctoral studies.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The field of international business and the study programme Economy and Management in International Business require Bachelor degree studies in Economy and management or any other related study programme in the sub-family 3.3 of study programmes classification.Conditions for international students

Cudzinci študujú na fakulte ako:a) študenti podľa zákona o vysokých školách a študijného poriadku školy,b) na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,c) na základe dohôd o spolupráci, medzinárodných programov, programov Európskej únie pre akademickú mobilitu. Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium, alebo jeho časť v zahraničí sú povinní požiadať príslušný krajský školský úrad o uznanie (nostrifikáciu) dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí, alebo o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní (v prípadoch štátov s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené prvostupňové štúdium v študijnom programe 3.3.16 Ekonomika a manažment  podniku, alebo v príbuzných študijných programoch, ktorým preukážu predpoklady na úspešné absolvovanie druhostupňového štúdia na FEP. Zmenou oproti minulému roku je, že prijímací pohovor sa nebude konať. Coordinator for students with specific needs

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami - Ekonómia | Paneurópska VŠGeneral information on the admission exam

Applicants are required to submit their applications form on the address of the Law College in Bratislava by the appointed date. Applications form shall include:

required information and applicant's signature (standard forms: ŠEVT, EkonSpo, IGAZ)

language preference for entrance exam

verified document proving completion of Bachelor degree (diploma and report)

CV with applicant's signature

statement listing all exams within the previous degree.

The entrance interview shall confirm closeness of links between Bachelor degree already earned by the applicant and Master degree studies they apply for. Foreign language competence level may be assessed in a written test if needed. Graduates from similar study programmes may be required by the Dean to sit for differential exams.Form of entrance exam

interview  • Apply the application for study

    15.11.2021 - 28.02.2022

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • Bachelor diploma (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1990 €

The fee for admission procedure
E-application form: 20 €

Billing information

Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 05.12.2021 02:51

Draw attention to not topical data