Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania je akreditovaný študijný program od akademického roka 2005/2006 na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave, ako študijný program druhého - inžinierskeho stupňa vysokoškolského štúdia. Absolventi sú spôsobilí vykonávať ekonomické a manažérske funkcie v oblasti zahranično-obchodných a iných medzinárodných obchodných a finančných operácií vo firmách, finančných inštitúciách a štátnej službe. Sú schopní riešiť konkrétne ekonomické problémy súvisiace s medzinárodnými podnikateľskými aktivitami.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené prvostupňové štúdium v študijnom odbore Ekonómia a manažment, alebo v obdobných študijných programoch, ktorým preukážu predpoklady na úspešné absolvovanie druhostupňového štúdia na FEP.Doplňujúce informácie

Uchádzači o štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta ekonómie a podniakania neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.Podmienky pre zahraničných študentov

Cudzinci študujú na fakulte ako:a) študenti podľa zákona o vysokých školách a študijného poriadku školy,b) na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,c) na základe dohôd o spolupráci, medzinárodných programov, programov Európskej únie pre akademickú mobilitu. Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium, alebo jeho časť v zahraničí sú povinní požiadať príslušný krajský školský úrad o uznanie (nostrifikáciu) dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí, alebo o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní (v prípadoch štátov s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa musia mať ukončené prvostupňové štúdium v študijnom odbore Ekonómia a manažment.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami - Ekonómia | Paneurópska VŠVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Vstup na elektronickú prihlášku

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa – o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa – potvrdzujúca prijatie platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
3. e-mailová správa – o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).Forma prijímacej skúšky

   • Podanie prihlášky na štúdium

    06.11.2023 - 31.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • bakalársky diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2290 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2290 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 19.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje