Charitatívna služba a sociálne poradenstvo

Prospects of graduates

Absolventi študijného programu charitatívna služba a sociálne poradenstvo majú možnosť uplatniť sa na trhu práce ako sociálni pracovníci schopní vykonávať činnosť v duchovno-sociálnej oblasti vzťa­hu­júcej sa na rezorty spadajúce do kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro­diny SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva kultúry SR.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Pre uchádzačov, ktorí majú ukončené bakalárske štúdium na iných fakultách:

 • výkaz o vykonaných skúškach a zápočtoch za 1.- 3. ročník štúdia potvrdený príslušnou fakultou,
 • overená kópia diplomu,
 • poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 30,-

Pre uchádzačov, ktorí majú ukončené bakalárske štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove:

 • overená kópia diplomu,
 • poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania : tlačená prihláška 30 € / elektronická prihláška 20 €.


Conditions for international students
 • znalosť slovenského jazyka doložená vysvedčením o absolvovaní kurzu slovenského jazyka.
 • IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324
  BIC, SWIFT – SPSRSKBA


General information on the admission exam

Uchádzači o štúdium vyplnia prvú, druhú a tretiu stranu prihlášky, doložia životopis, rodný list, sobášny list (len u žien) a maturitné vysvedčenie v úradne overených kópiách. Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa iba na jeden študijný program. Na fakulte môžu študovať aj cudzinci s trvalým pobytom v SR, od ktorých sa vyžaduje zabezpečenie nostrifikácie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. • Apply the application for study

  31.05.2020

 • Send certificate to

  05.07.2020

 • Submit additional application form

  15.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
40


Prílohy
 • CV (electronic form)
 • medical certificate (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (electronic form)
 • kópia potvrdenia o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • leaving certificate


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000081324/8180
IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324
BIC, SWIFT – SPSRSKBA
Variabilný symbol: 106004
Konštantný symbol: 0558
Adresa:
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 
Masarykova 15
080 01 Prešov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Mária Laceková – maria.lacekova@unipo.sk
Last update: 03.04.2020 11:54

Draw attention to not topical data