Charitatívna služba a sociálne poradenstvo

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu charitatívna služba a sociálne poradenstvo majú možnosť uplatniť sa na trhu práce ako sociálni pracovníci schopní vykonávať činnosť v duchovno-sociálnej oblasti vzťa­hu­júcej sa na rezorty spadajúce do kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro­diny SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva kultúry SR.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Pre uchádzačov, ktorí majú ukončené bakalárske štúdium na iných fakultách:

 • výkaz o vykonaných skúškach a zápočtoch za 1.- 3. ročník štúdia potvrdený príslušnou fakultou,
 • overená kópia diplomu,
 • poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 30,-

Pre uchádzačov, ktorí majú ukončené bakalárske štúdium na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte PU v Prešove:

 • overená kópia diplomu,
 • poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania : tlačená prihláška 30 € / elektronická prihláška 20 €.


Podmienky pre zahraničných študentov
 • znalosť slovenského jazyka doložená vysvedčením o absolvovaní kurzu slovenského jazyka.
 • IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324
  BIC, SWIFT – SPSRSKBA


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium vyplnia prvú, druhú a tretiu stranu prihlášky, doložia životopis, rodný list, sobášny list (len u žien) a maturitné vysvedčenie v úradne overených kópiách. Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa iba na jeden študijný program. Na fakulte môžu študovať aj cudzinci s trvalým pobytom v SR, od ktorých sa vyžaduje zabezpečenie nostrifikácie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2024 - 14.06.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  25.08.2024

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  31.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • kópia potvrdenia o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000081324/8180
IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324
BIC, SWIFT – SPSRSKBA
Variabilný symbol: 106004
Konštantný symbol: 0558
Adresa:
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta 
Masarykova 15
080 01 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Mária Laceková – maria.lacekova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 05.02.2024 10:49

Upozorniť na neaktuálne údaje