Charitatívna a sociálna práca

Prospects of graduates

Absolventi študijného programu charitatívna a sociálna služba majú možnosť uplatniť sa na trhu práce ako sociálni pracovníci schopní vykonávať činnosť v duchovno-sociálnej oblasti vzťa­hu­júcej sa na rezorty spadajúce do kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a ro­diny SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Ministerstva kultúry SR.Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Denná forma štúdia:
-- absolvent PBF PU v Prešove (magisterský stupeň štúdia) alebo absolvent inej domacej či zahraničnej vysokej školy v študijnom odbore Sociálna práca alebo príbuznom odbore (príbuznosť hodnotí garant študijného programu)
-- prospech do 1,5

Externá forma štúdia:
-- základné požiadavky sú rovnaké ako u dennej formy
-- výsledky doterajšej odbornej činnosti
-- ak je uchádzač pedagogickým pracovníkom na inej fakulte, predloží aj súhlas dekana tejto fakulty, resp. vedúceho katedryConditions for international students

U študujúcich zo zahraničia môžu byť (v prípade nutnosti) určené rozdielové skúšky a štúdium má byť nostrifikované podľa platnej legislatívy.

IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324

BIC, SWIFT – SPSRSKBAGeneral information on the admission exam

Súčasťou prijímacieho konania pre študijný odbor Sociálna práca je skúška zo znalosti teórie sociálnej práce a spoločenských vied, metodológie vied o spoločnosti, kvantitatívnych a kvalitatívnych metód sociálneho výskumu a jedného svetového jazykaForm of entrance exam

Prijímacia skúška má ústny charakter a jej súčasťou je rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému projektovanej dizertačnej práce.  • Apply the application for study

    15.06.2023

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Additions
  • CV (electronic form)
  • overenú kópiu diplomu absolventa PBF, overenú kópiu diplomu inej domácej a zahraničnej výsokej školy v študijnom odbore Sociálna práca alebo príbuznom odbore, potvrdenie o absolvovaní praxi po absolvovaní VŠ (ak absolvoval), zoznam publikovaných prác (ak (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Názov účtu: PU v Prešove
Číslo účtu: 7000081324/8180
IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324
BIC, SWIFT – SPSRSKBA
Variabilný symbol: 106004
Konštantný symbol: 0558

Adresa:

Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Masarykova 15
080 01 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Mária Laceková – maria.lacekova@unipo.sk
Last update: 05.10.2022 09:48

Draw attention to not topical data