Charitatívna a sociálna práca

Všeobecná charakteristika profilu absolventa študijného programu CHARITATÍVNA A SOCIÁLNA PRÁCA je podmienená primárnym zameraním štúdia 3. stupňa. Cieľom študijného programu je predovšetkým príprava odborných pedagogicko-vedeckých kádrov a vedecko-výskumných pracovníkov pre potreby terciárneho vzdelávania, výskumných inštitúcií, cirkvi a odborných pracovníkov pre riadiace orgány na vyšších stupňoch. Absolventi doktorandského štúdia v študijnom programe Charitatívna a sociálna práca disponujú potrebnými znalosťami o formách a metódach sociálnej a charitatívnej práce, o sociálnej politike štátu a cirkvi, o jej vývojových trendoch, o teórii sociálnej práce a jej duchovných rozmeroch a možnostiach jej aplikovania pri riešení sociálnych problémov.

Štúdium Charitatívnej a sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov v štúdiu priamo podmieneného súčasnými spoločensko-cirkevnými potrebami. Príprava pracovníkov na činnosť v teréne (cirkevná obec), pre prácu v špeciálnych organizáciách a inštitúciách, vrátane cirkevných (Filantropia), ako aj pre výskumné aktivity a rôzne sociálne analýzy. V rámci odboru sa preto dáva priestor pre vedné disciplíny teologické (ako základné východisko), sociologické, psychologické, právne, historické, filozofické, etické, pedagogické a etnologicko-etnografické, aby študent získal potrebnú optimálnu syntézu poznatkov, ktoré integruje do uceleného špeciálneho študijného programu – CHARITATÍVNA A SOCIÁLNA PRÁCA.

CHARITATÍVNA A SOCIÁLNA PRÁCA ako študijný program:

• reaguje na dynamiku vývoja nosných najnovších teoretických vedomosti, ktoré sú potrebné pre vedeckú prácu v oblasti charity, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej politiky.
• Predkladá osvojenie si zložitých procesov v oblasti charity, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej politiky, a to najmä cestou rozvíjania abstraktného myslenia a osvojenia sa moderných metodológií.
• vedie k schopnostiam aplikovať teoretické poznatky a výskumné zistenia iných autorov v danej oblasti, a to formou kreatívneho prístupu pri riešení, kvantifikácií a analyzovaní zložitých súvislostí a pri skúmaní reálnych procesov v oblasti charity, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej politiky.Prospects of graduates

Absolventi študijného programu CHARITATÍVNA A SOCIÁLNA PRÁCA majú možnosť uplatnenia sa na trhu práce v rôznych oblastiach na základe niekoľkých ponúkaných trajektórií štúdia:

Primárne uplatnenie absolventov:

 • vysokoškolský pedagóg v odbore sociálna práca, alebo inej príbuznej disciplíne,
 • vedeckovýskumný pracovník v odbore sociálna práca, alebo inej príbuznej disciplíne,
 • riadiaci pracovník v inštitúciách sociálnych služieb,
 • metodik a koordinátor sociálnych projektov a programov,
 • sociálny analytik a diagnostik,

Sekundárne uplatnenie absolventov spočíva v expertnej, alebo odbornej činnosti sociálneho pracovníka pre potreby nasledujúcich inštitúcií a polí sociálnej práce: detské domovy, diagnostické centrá, krízové centrá, reedukačné centrá, centrá voľného času, zariadenia sociálnych služieb, terénna sociálna práca, mládežnícke združenia, agentúry podporných služieb, streetwork, práca s menšinami, osobitne práca s rómskou komunitou, sociálna práca so závislými, sociálna práca s rodinou, sociálna práca s rizikovými klientmi, penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca, krízová intervencia, sociálna práca v školách, mimovládne organizácie a združenia zamerané na sociálnu činnosť, oblasť administratívy sociálnych projektov, manažér sociálnych služieb a pod.

Ďalej sa môže uplatniť ako:

 • Odborný asistent vysokej školy
 • Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky

Ďalej sa môže uplatniť ako:

 • 2310004 Asistent vysokej školy
 • 2310005 Lektor vysokej školy
 • 2422016 Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
 • 2422008 Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
 • 1345003 Vedúci katedry
 • 1223001 Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie

Sekundárne uplatnenie absolventov spočíva v expertnej, alebo odbornej činnosti sociálneho pracovníka pre potreby nasledujúcich inštitúcií a polí sociálnej práce: detské domovy, diagnostické centrá, krízové centrá, reedukačné centrá, centrá voľného času, zariadenia sociálnych služieb, terénna sociálna práca, mládežnícke združenia, agentúry podporných služieb, streetwork, práca s menšinami, osobitne práca s rómskou komunitou, sociálna práca so závislými, sociálna práca s rodinou, sociálna práca s rizikovými klientmi, penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca, krízová intervencia, sociálna práca v školách, mimovládne organizácie a združenia zamerané na sociálnu činnosť, oblasť administratívy sociálnych projektov, manažér sociálnych služieb a pod.

Úroveň študentov a absolventov študijného programu

Absolvent študijného programu CHARITATÍVNA A SOCIÁLNA PRÁCA (3. stupeň) je kompetentný konať samostatne v profesionálnom živote, má schopnosť pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Je schopný robiť efektívne rozhodnutia, voľby, opatrenia a navrhovať správne postupy. Má schopnosť osvojovania si kultúry myslenia a poznávania, ako aj pracovať v rôznorodých skupinách odborných tímov.Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Denná forma štúdia:
-- absolvent PBF PU v Prešove (magisterský stupeň štúdia) alebo absolvent inej domácej či zahraničnej vysokej školy v študijnom odbore Sociálna práca alebo príbuznom odbore (príbuznosť hodnotí garant študijného programu)
-- prospech do 1,5

Externá forma štúdia:
-- základné požiadavky sú rovnaké ako u dennej formy
-- výsledky doterajšej odbornej činnosti
-- ak je uchádzač pedagogickým pracovníkom na inej fakulte, predloží aj súhlas dekana tejto fakulty, resp. vedúceho katedryConditions for international students

U študujúcich zo zahraničia môžu byť (v prípade nutnosti) určené rozdielové skúšky a štúdium má byť nostrifikované podľa platnej legislatívy.

IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324

BIC, SWIFT – SPSRSKBACoordinator for students with specific needs

doc. PhDr. Maroš Šip, PhD.General information on the admission exam

Súčasťou prijímacieho konania pre študijný odbor Sociálna práca je skúška zo znalosti teórie sociálnej práce a spoločenských vied, metodológie vied o spoločnosti, kvantitatívnych a kvalitatívnych metód sociálneho výskumu a jedného svetového jazykaForm of entrance exam

Prijímacia skúška má ústny charakter a jej súčasťou je rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému projektovanej dizertačnej práce. • Apply the application for study

  15.06.2024

 • Performance of the entrance exam

  04.07.2024 - 04.07.2024

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Additions
 • CV (electronic form)
 • overenú kópiu diplomu absolventa PBF, overenú kópiu diplomu inej domácej a zahraničnej výsokej školy v študijnom odbore Sociálna práca alebo príbuznom odbore, potvrdenie o absolvovaní praxi po absolvovaní VŠ (ak absolvoval), zoznam publikovaných prác (ak (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €


The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

Názov účtu: PU v Prešove
Číslo účtu: 7000081324/8180
IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324
BIC, SWIFT – SPSRSKBA
Variabilný symbol: 106004
Konštantný symbol: 0558

Adresa:

Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Masarykova 15
080 01 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Mária Laceková – maria.lacekova@unipo.sk
Last update: 05.02.2024 10:44

Draw attention to not topical data