Charitatívna a sociálna práca

Všeobecná charakteristika profilu absolventa študijného programu CHARITATÍVNA A SOCIÁLNA PRÁCA je podmienená primárnym zameraním štúdia 3. stupňa. Cieľom študijného programu je predovšetkým príprava odborných pedagogicko-vedeckých kádrov a vedecko-výskumných pracovníkov pre potreby terciárneho vzdelávania, výskumných inštitúcií, cirkvi a odborných pracovníkov pre riadiace orgány na vyšších stupňoch. Absolventi doktorandského štúdia v študijnom programe Charitatívna a sociálna práca disponujú potrebnými znalosťami o formách a metódach sociálnej a charitatívnej práce, o sociálnej politike štátu a cirkvi, o jej vývojových trendoch, o teórii sociálnej práce a jej duchovných rozmeroch a možnostiach jej aplikovania pri riešení sociálnych problémov.

Štúdium Charitatívnej a sociálnej práce vytvára predpoklady pre prípravu odborníkov v štúdiu priamo podmieneného súčasnými spoločensko-cirkevnými potrebami. Príprava pracovníkov na činnosť v teréne (cirkevná obec), pre prácu v špeciálnych organizáciách a inštitúciách, vrátane cirkevných (Filantropia), ako aj pre výskumné aktivity a rôzne sociálne analýzy. V rámci odboru sa preto dáva priestor pre vedné disciplíny teologické (ako základné východisko), sociologické, psychologické, právne, historické, filozofické, etické, pedagogické a etnologicko-etnografické, aby študent získal potrebnú optimálnu syntézu poznatkov, ktoré integruje do uceleného špeciálneho študijného programu – CHARITATÍVNA A SOCIÁLNA PRÁCA.

CHARITATÍVNA A SOCIÁLNA PRÁCA ako študijný program:

• reaguje na dynamiku vývoja nosných najnovších teoretických vedomosti, ktoré sú potrebné pre vedeckú prácu v oblasti charity, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej politiky.
• Predkladá osvojenie si zložitých procesov v oblasti charity, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej politiky, a to najmä cestou rozvíjania abstraktného myslenia a osvojenia sa moderných metodológií.
• vedie k schopnostiam aplikovať teoretické poznatky a výskumné zistenia iných autorov v danej oblasti, a to formou kreatívneho prístupu pri riešení, kvantifikácií a analyzovaní zložitých súvislostí a pri skúmaní reálnych procesov v oblasti charity, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej politiky.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu CHARITATÍVNA A SOCIÁLNA PRÁCA majú možnosť uplatnenia sa na trhu práce v rôznych oblastiach na základe niekoľkých ponúkaných trajektórií štúdia:

Primárne uplatnenie absolventov:

 • vysokoškolský pedagóg v odbore sociálna práca, alebo inej príbuznej disciplíne,
 • vedeckovýskumný pracovník v odbore sociálna práca, alebo inej príbuznej disciplíne,
 • riadiaci pracovník v inštitúciách sociálnych služieb,
 • metodik a koordinátor sociálnych projektov a programov,
 • sociálny analytik a diagnostik,

Sekundárne uplatnenie absolventov spočíva v expertnej, alebo odbornej činnosti sociálneho pracovníka pre potreby nasledujúcich inštitúcií a polí sociálnej práce: detské domovy, diagnostické centrá, krízové centrá, reedukačné centrá, centrá voľného času, zariadenia sociálnych služieb, terénna sociálna práca, mládežnícke združenia, agentúry podporných služieb, streetwork, práca s menšinami, osobitne práca s rómskou komunitou, sociálna práca so závislými, sociálna práca s rodinou, sociálna práca s rizikovými klientmi, penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca, krízová intervencia, sociálna práca v školách, mimovládne organizácie a združenia zamerané na sociálnu činnosť, oblasť administratívy sociálnych projektov, manažér sociálnych služieb a pod.

Ďalej sa môže uplatniť ako:

 • Odborný asistent vysokej školy
 • Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky

Ďalej sa môže uplatniť ako:

 • 2310004 Asistent vysokej školy
 • 2310005 Lektor vysokej školy
 • 2422016 Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
 • 2422008 Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
 • 1345003 Vedúci katedry
 • 1223001 Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie

Sekundárne uplatnenie absolventov spočíva v expertnej, alebo odbornej činnosti sociálneho pracovníka pre potreby nasledujúcich inštitúcií a polí sociálnej práce: detské domovy, diagnostické centrá, krízové centrá, reedukačné centrá, centrá voľného času, zariadenia sociálnych služieb, terénna sociálna práca, mládežnícke združenia, agentúry podporných služieb, streetwork, práca s menšinami, osobitne práca s rómskou komunitou, sociálna práca so závislými, sociálna práca s rodinou, sociálna práca s rizikovými klientmi, penitenciárna a postpenitenciárna sociálna práca, krízová intervencia, sociálna práca v školách, mimovládne organizácie a združenia zamerané na sociálnu činnosť, oblasť administratívy sociálnych projektov, manažér sociálnych služieb a pod.

Úroveň študentov a absolventov študijného programu

Absolvent študijného programu CHARITATÍVNA A SOCIÁLNA PRÁCA (3. stupeň) je kompetentný konať samostatne v profesionálnom živote, má schopnosť pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Je schopný robiť efektívne rozhodnutia, voľby, opatrenia a navrhovať správne postupy. Má schopnosť osvojovania si kultúry myslenia a poznávania, ako aj pracovať v rôznorodých skupinách odborných tímov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Denná forma štúdia:
-- absolvent PBF PU v Prešove (magisterský stupeň štúdia) alebo absolvent inej domácej či zahraničnej vysokej školy v študijnom odbore Sociálna práca alebo príbuznom odbore (príbuznosť hodnotí garant študijného programu)
-- prospech do 1,5

Externá forma štúdia:
-- základné požiadavky sú rovnaké ako u dennej formy
-- výsledky doterajšej odbornej činnosti
-- ak je uchádzač pedagogickým pracovníkom na inej fakulte, predloží aj súhlas dekana tejto fakulty, resp. vedúceho katedryPodmienky pre zahraničných študentov

U študujúcich zo zahraničia môžu byť (v prípade nutnosti) určené rozdielové skúšky a štúdium má byť nostrifikované podľa platnej legislatívy.

IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324

BIC, SWIFT – SPSRSKBAKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Maroš Šip, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Súčasťou prijímacieho konania pre študijný odbor Sociálna práca je skúška zo znalosti teórie sociálnej práce a spoločenských vied, metodológie vied o spoločnosti, kvantitatívnych a kvalitatívnych metód sociálneho výskumu a jedného svetového jazykaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška má ústny charakter a jej súčasťou je rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému projektovanej dizertačnej práce. • Podanie prihlášky na štúdium

  15.06.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  04.07.2024 - 04.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overenú kópiu diplomu absolventa PBF, overenú kópiu diplomu inej domácej a zahraničnej výsokej školy v študijnom odbore Sociálna práca alebo príbuznom odbore, potvrdenie o absolvovaní praxi po absolvovaní VŠ (ak absolvoval), zoznam publikovaných prác (ak (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: PU v Prešove
Číslo účtu: 7000081324/8180
IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324
BIC, SWIFT – SPSRSKBA
Variabilný symbol: 106004
Konštantný symbol: 0558

Adresa:

Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Masarykova 15
080 01 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Mária Laceková – maria.lacekova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 05.02.2024 10:44

Upozorniť na neaktuálne údaje