Analytical Chemistry

Prospects of graduates

Absolventi študijného odboru Analytická chémia sú schopní samostatne tvorivo vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti analytickej chémie. Ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja v analytickej chémii s orientáciou na chromatografiu, spektrálnu analýzu, identifikáciu analytov a vyhodnocovane analytických výsledkov. Absolventi získajú schopnosť analytického a syntetického riešenia náročných úloh spoločenskej praxe. Získajú potrebné vedomosti na rozvoj študijného odboru a publikovanie výsledkov vlastnej práce a sú tiež schopní samostatne vyučovať špecializované chemické predmety na vysokých školách. Dokážu samostatne plánovať a viesť výskumný tím. Absolventi študijného odboru Analytická chémia sú spôsobilí vykonávať profesiu: Vedúci výskumný pracovník v analytickej chémii, Pracovník výskumu a vývoja, Vysokoškolský pedagóg. Absolvent študijného programu analytická chémia ovláda bežné metodiky laboratórnej techniky, moderné analytické metódy. Dokáže samostatne využívať existujúce experimentálne postupy a navrhovať nové experimenty. Ovláda základy počítačovej chémie a molekulového modelovania a aplikácie komerčných softvérov, ako aj základy informačných a komunikačných technológií ako je práca s internetom, informačnými systémam a databázami. Absolvent študijného programu analytická chémia je pripravený riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.04.2016 - 01.06.2016

  • Performance of the entrance exam

    20.06.2016 - 30.06.2016

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Last update: 19.01.2016 15:12

Draw attention to not topical data