Informačný manažment

Absolventi študijného programu Informačný manažment na druhom stupni štúdia nájdu na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie, využívaniakvantitatívnych metód a vedomostí z výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh uplatnenie najmä pri riešení úlohvo výrobných a v obchodných firmách, bankách a poisťovniach, na burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných ria-diacich orgánov a pod. Jeho prednosťou je spojenie ako výrobných poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne analýzy, tak aj softvérovýchzručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových produktov, ale aj na vytváranie vlastných softvérových systémov. Absolventisú ekonómovia – informatici, ktorí sú na základe kvantitatívnych ekonomických analýz schopní analyzovať, navrhovať, realizovať a prevádzkovať infor-mačné systémy v ekonomických objektoch a vo verejnej správe, ako aj analyzovať a vyhodnocovať informačné toky v ekonomických systémoch, riadiťprojektantské a programátorské tímy a interdisciplinárne komunikovať s manažérmi – používateľmi informačných systémov.Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke

https://fhi.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacieAdditional information

                                                      Conditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského vBratislave (okrem uchádzačov zČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho vzahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Marian Reiff, PhD.

tel.: + 421 2 672 95 823

e-mail: marian.reiff@euba.skGeneral information on the admission exam

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

https://fhi.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). V prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ, je povinný prihlášku doručiť na EU v Bratislave aj v tlačenej podobe a uhradiť poplatok vo výške 40 eur (bez nároku na znížený poplatok).

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie je zverejnená na stránke:

https://euba.sk/uchadzac

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Form of entrance exam

Absolventi prvého stupňa štúdia v príbuznom študijnom programe sú prijatí bez prijímacej skúšky.Tests

-  • Apply the application for study

    30.04.2024

  • Performance of the entrance exam

    01.05.2024 - 31.05.2024

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
120


Additions
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
  • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €


The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Informácie o údajoch k platbe sú zverejnené na stránke

https://fhi.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/zakladne-informacie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Silvia Zelinová, PhD. – silvia.zelinova@euba.sk
Last update: 25.04.2024 11:43

Draw attention to not topical data