Comenius University Bratislava

Faculty of Natural Sciences

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Príroda má svoje tajomstvá. Od tých najjednoduchších chemických reakcií, cez záhady živých organizmov až po tie najkomplexnejšie geologické procesy, príroda človeka odjakživa fascinovala aj preto, že je sám jej súčasťou. Veda je kľúčom k tomu, aby sme pochopili dynamickú rovnováhu medzi živou a neživou prírodou.

Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave sa každý deň niekoľko stoviek vedcov a vedkýň venuje preskúmaniu doteraz neobjasnených záhad prírody. Špičkové tímy z rôznych oblastí prírodných vied dosahujú vďaka modernému vybaveniu a medzinárodnej spolupráci výsledky, ktoré sú publikované v tých najlepších vedeckých časopisoch na svete.

Veríme, že kvalitné vzdelanie mení životy. Formuje uvedomelých ľudí, ktorí sú odhodlaní urobiť zmenu vo svete. Chceme, aby o našich študentoch bolo počuť doma aj vo svete. Aby sa nikdy nebáli prejaviť svoj názor, myšlienky a individualitu. Dávame preto študentom slobodu a priestor vymýšľať, tvoriť a realizovať svoje nápady. Budeme vždy so študentmi a pre študentov.

Na PriF UK dlhodobo realizuje výskum a výučbu päť odborných sekcií, ktoré zabezpečujú okrem štúdia učiteľských kombinácií aj 13 bakalárskych študijných programov z toho 2 bakalárske študijné programy vyučované v anglickom jazyku. Po ukončení bakalárskeho štúdia si môžu študenti vybrať až 28 magisterských programov. Tí ktorých osloví kvalitná veda môžu pokračovať vo výskume na jednom z 29 PhD. študijných programov. Tento bohatý výber študijných možností zabezpečuje našim absolventom výber širokého spektra povolaní.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Univerzita Komenského zabezpečuje ubytovanie študentov v súlade so zákonom o vysokých školách. Rozdelenie ubytovacej kapacity v rámci fakulty sa riadi pravidlami a kritériami vydanými rektorom UK.

Univerzita Komenského disponuje ubytovacími zariadeniami:
Mlyny  - https://mlyny.uniba.sk/
Družba - https://druzba.uniba.sk/

Boarding

https://fns.uniba.sk/stravovanie/

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. (miroslava.slaninova@uniba.sk)
Last update: 10.01.2023 15:52

Draw attention to not topical data