Botany

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions for international students

https://fns.uniba.sk/en/study/phd/in-english/General information on the admission exam

https://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/prijimacie-konanie/temy-dizertacnych-prac-pre-prijimacie-konanie/ • Apply the application for study

  01.03.2020 - 31.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  24.06.2020 - 24.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Prílohy
 • CV
 • Rámcový koncept dizertačnej práce potrdzujúci odborné kompetencie uchádzača a úroveň poznania vybranej problematiky
 • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní v prípade absolventov iných VŠ ako UK v Bratislave
 • overená kópia dokladov o štátnom občianstve
 • súpis publikačných výstupov a/alebo charakteristika iných súvisiacich odborných aktivít
 • súhlas na spracovanie osobných údajov
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie


Annual tuition fees
Standard length of study: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 30 €

Billing information

číslo účtu 7000082845/8180

variabilný symbol prijímacie konanie 399

variabilný symbol školné  263646

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. – marianna.kovacova@uniba.sk
Last update: 27.02.2020 20:43

Draw attention to not topical data