Humánna geografia a demografia

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions for international students

https://fns.uniba.sk/en/study/phd/in-english/General information on the admission exam

https://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/prijimacie-konanie/temy-dizertacnych-prac-pre-prijimacie-konanie/ • Apply the application for study

  01.03.2020 - 31.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  24.06.2020 - 24.06.2020

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV
 • Rámcový koncept dizertačnej práce potrdzujúci odborné kompetencie uchádzača a úroveň poznania vybranej problematiky
 • overené kópie o dosiahnutom vzdelaní v prípade absolventov iných VŠ ako UK v Bratislave
 • overená kópia dokladov o štátnom občianstve
 • súpis publikačných výstupov a/alebo charakteristika iných súvisiacich odborných aktivít
 • súhlas na spracovanie osobných údajov
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €


The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 30 €

Billing information

číslo účtu 7000082845/8180

variabilný symbol prijímacie konanie 399

variabilný symbol školné  263646

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. – marianna.kovacova@uniba.sk
Last update: 27.02.2020 20:43

Draw attention to not topical data