Comenius University Bratislava

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky v každom objektívnom hodnotení slovenských škôl skončí ako najlepšia. Toto postavenie si získala vďaka kvalitnému kolektívu pedagógov a vedcov, otvorenosti, širokej medzinárodnej spolupráci ale i vďaka vynikajúcim študentom. Typická pre fakultu je atmosféra náročnosti, vzájomnej úcty a priateľských vzťahov, ktorá vytvára predpoklady na kvalitné vzdelanie, vynikajúce vedecké výsledky, ale aj pre všestranný rozvoj zamestnancov a študentov. Našou víziou je poskytovať vzdelanie plne kompetitívne v svetovom meradle, vychádzajúce z kvalitnej vedeckovýskumnej činnosti s aktívnou účasťou študentov.

Prečo si vybrať MAFYZ?

Preto, že z Vás sformuje jedinečnú vyhranenú osobnosť, so širokým súčasným uplatnením a perspektívou flexibilného prispôsobenia sa budúcemu prostrediu s radikálne sa meniacimi technológiami a požiadavkami na schopnosti a zručnosti moderného človeka. Zdôrazňujeme individuálny prístup, novátorstvo, kreativitu. Cudzie je nám memorovanie, vyžadujeme porozumenie problémom, tvorivý prístup k ich analýze a hľadanie neštandardných riešení v rámci medzinárodne úspešných tímov.

 

Uplatnenie absolventov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky si zakladá na tom, že jej absolventi nemajú problémy s uplatnením sa v praxi. Politikou fakulty je, aby každý absolvent FMFI UK mal nielen veľmi dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie a bol schopný ich uplatniť, ale aby bol maximálne flexibilný, vedel sa rýchlo orientovať v medziodborových problémoch a bol schopný pracovať v tímoch, bol schopný využívať meraciu a výpočtovú techniku na profesionálnej úrovni a ovládal aktívne anglický jazyk.

Príklady uplatnenia absolventov

 • finančné inštitúcie, bankovníctvo, poisťovníctvo – k pravidelným odberateľom študentov patrí Slovenská sporiteľňa, Národná banka, Ministerstvo financií, ING Bank, Slovenský plynárenský priemysel ale aj zahraničné inštitúcie – napríklad v konkurze na stáž v divízii štatistiky v Európskej centrálnej banke z bezmála štyristo uchádzačov z celej Európy vybrali štyroch, z nich boli dve absolventky FMFI UK,
 • zahraničné i domáce akademické pracoviská – časť absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu na popredných zahraničných pracoviskách, viacerí na nich získali trvalé pozície,
 • informatické firmy a všetky druhy podnikov a organizácií, ktoré závisia od informačných technológií,
 • ďalšie štúdium fyziky na zahraničných univerzitách — dopyt zahraničných univerzít nie je FMFI UK schopná v plnom rozsahu uspokojiť,
 • vývojové oddelenia hightech priemyslu a výskumné pracoviská všade vo svete,
 • priemysel elektrotechnický, energetický, softvérový,
 • vďaka flexibilite, počítačovej a jazykovej gramotnosti nachádzajú absolventi dobré uplatnenie vo verejnej a štátnej správe na všetkých jej stupňoch.

Podmienky pre štúdium

 • Vzdelanie na FMFI UK poskytujú najlepší odborníci z oblasti matematiky, fyziky a informatiky.
 • Počas štúdia sa poslucháči môžu zapájať do medzinárodných projektov, na ktorých sa podieľajú pracovníci fakulty. Medzi najznámejšie patria: v rámci NASA podiel na projektoch výskumu Marsu, projekt Princetonskej univerzity – kvantové počítače a prenos informácie laserom, spolupráca s GSI Darmstadt – objavenie nových prvkov s atómovým číslom od 110 vyššie, spolupráca s medzinárodným pracoviskom CERN – príprava experimentov na najväčšom urýchľovači častíc na svete.
 • Fakulta disponuje modernými laboratóriami, jej súčasťou sú aj Astronomické a geo­fyzikálne observatórium UK v Modre Harmónii či Centrum excelencie fyziky komplexných systémov.
 • Študentom sú k dispozícií počítačové učebne, rozsiahla a výkonná fakultná počítačová sieť vrátane bezdrôtovej, internetové spojenie fakulty s okolitým svetom je jedno z najrýchlejších na Slovensku.
 • Každoročne prebieha na fakulte anonymná študentská anketa, v ktorej majú študenti možnosť hodnotiť svojich pedagógov i štúdium a aj takto prispieť k ďalšiemu zvyšovaniu jeho kvality.
 • Počas štúdia majú poslucháči možnosť zdokonaľovať sa v znalosti cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský).
 • Na fakulte pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami a sú tu vytvorené podmienky i pre štúdium telesne handicapovaných študentov.
 • Fakulta je známa vytváraním podmienok na športové aktivity študentov, ktorí sa veľmi úspešne zúčastňujú akademických športových súťaží, turnajov, zápasov a pod.

Kreditový systém štúdia

Umožňuje, aby študenti časť štúdia absolvovali na zahraničných univerzitách v rámci medzinárodných projektov, bilaterálnych dohôd Univerzity Komenského či fakulty, alebo na základe širokých osobných medzinárodných kontaktov pracovníkov fakulty. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na fakulte formou doktorandského štúdia, pričom spravidla časť tohto štúdia absolvujú na popredných zahraničných univerzitách.

 

Admission procedure

Mathematics Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 18.06.2024 – 28.06.2024

Physics of solid substances Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 18.06.2024 – 28.06.2024

Applied informatics Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 18.06.2024 – 28.06.2024

Optics, Lasers and Optical Spectroscopy Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 18.06.2024 – 28.06.2024

Informatics Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 18.06.2024 – 28.06.2024

Astronomy and astrophysics Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 18.06.2024 – 28.06.2024

Biomedical physics Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 18.06.2024 – 28.06.2024

Teaching of the Subjects of Informatics Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 18.06.2024 – 28.06.2024

Managerial Mathematics Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 18.06.2024 – 28.06.2024

Nuclear and sub-nuclear physics Mgr., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 18.06.2024 – 28.06.2024

Accommodation and boarding

Accomodation

UK v Bratislave disponuje ubytovacími zariadeniami Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny a Vysokoškolský internát Družba.

Boarding

Stravovanie priamo na FMFI zabezpečujeme v troch prevádzkach.

Cena celého obeda je 6 €, samostatná polievka stojí 1,5 €. Študenti FMFI si s kartou ISIC môžu uplatniť nárok na študentskú zľavu.

Otváracie hodiny - pondelok - piatok: 7:30 - 15:30

V okolí fakulty sa nachádza niekoľko reštaurácií, bufetov a jedální na blízkych internátoch.

 

 

 

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: RNDr. Kristína Rostás, PhD. (kristina.rostas@fmph.uniba.sk)
Last update: 23.01.2024 20:47

Draw attention to not topical data