Teoretická fyzika a matematická fyzika

Doktorandský študijný program Teoretická fyzika a matematická fyzika je zameraný na moderné oblasti teoretickej a matematickej fyziky ako je časticová fyzika, fyzika kondenzovaných látok, gravitácia a kozmológia. Školiace pracovisko má aktívnu spoluprácu s pracoviskami SAV ako aj s viacerými zahraničnými univerzitami (Regensburg, Birmingham, Viedeň, Dublin, Terst, Ženeva, Praha) a medzinárodnými ústavmi (SISSA Terst, CERN Ženeva, SÚJV Dubna). Pracovisko podporuje aktívnu účasť doktorandov na tejto spolupráci.

Absolvent študijného programu ovláda rozsiahly matematický aparát v úzkom prepojení s teoreticko-fyzikálnymi metódami a postupmi na riešenie komplexných problémov: dokáže vedecky pracovať a prinášať originálne riešenia v uvedených oblastiach a je schopný nájsť originálne aplikácie týchto metód aj v iných vedných oblastiach. Absolvent si ďalej osvojí metódy vedeckej práce, analýzu plne nepochopených javov, implikácie nových javov v širších súvislostiach až po technologické aplikácie, využitie náročných analytických a numerických postupov pri riešení problémov, aktívnu publikačnú činnosť a prezentáciu výsledkov.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou na prijatie na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské štúdium, inžinierske štúdium alebo doktorské štúdium).Conditions for international students

Uchádzači zo zahraničia sa môžu prihlásiť obdobným spôsobom ako občania SR.Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
tel.: 02/602 95 166
e-mail: mendelova@fmph.uniba.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači budú prijímaní na doktorandské štúdium na základe prijímacej skúšky. Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium sa uskutočnia podľa odborného zamerania dizertačnej práce v rámci jednotlivých skupín doktorandských študijných programov. Prijímacia skúška sa koná pred prijímacou komisiou za účasti potenciálneho školiteľa.Form of entrance exam

Prijímacia skúška pozostáva z

a) diskusie o rámcovom projekte k téme dizertačnej práce a

b) komplexného zhodnotenia profilu uchádzača na základe podkladov dodaných uchádzačom.  • Apply the application for study

    30.04.2020

  • Performance of the entrance exam

    22.06.2020 - 22.06.2020

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 664 €


The fee for admission procedure
application form: 33 €
E-application form: 15 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Účet: IBAN SK 8881800000007000138327
Variabilný symbol:
•  bakalárske a magisterské štúdium: 800
•  doktorandské štúdium: 801
Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Pre všetkých platiacich uchádzačov (aj zo zahraničia):
IBAN SK 8881800000007000138327
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom!

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Kristína Rostás, PhD. – kristina.rostas@fmph.uniba.sk
Last update: 07.09.2019 20:06

Draw attention to not topical data