Theory of Teaching Physics

Doktorandské štúdium v teórii vyučovania fyziky, tak ako každé iné doktorandské štúdium, je vedeckou prípravou a teda doktorand po jeho absolvovaní bude schopný samostatne vedecky pracovať v teórii vyučovania fyziky. Absolventi ovládajú poznatky z metodológie a metodiky výskumu v teórii vyučovania fyziky a v príbuzných odboroch. Rozumejú a chápu podstatné fakty, princípy a teórie týkajúce sa vyučovacieho procesu a procesu neformálneho a informálneho prírodovedného vzdelávania, používajú pojmy súvisiace s týmito oblasťami. Poznajú vybrané smery rozvoja teórie vyučovania fyziky vo svete. Absolventi sú schopní tvorivo využívať znalosti na identifikovanie, analyzovanie a riešenie problémov v prírodovednom vzdelávaní. Dokážu samostatne reflektovať a sebareflektovať prácu v teórii vyučovania fyziky a kvalifikovane posudzovať jej kvalitu a efektívnosť. Sú schopní kooperovať s učiteľmi prírodovedných predmetov z praxe, s pracovníkmi venujúcim sa všetkým oblastiam školy (napr. edukačná psychológia, sociológia), ako aj s pracovníkmi z fyzikálneho výskumu (na úrovni popularizácie výsledkov fyzikálneho výskumu).Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou na prijatie na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské štúdium, inžinierske štúdium alebo doktorské štúdium).Conditions for international students

Uchádzači zo zahraničia sa môžu prihlásiť obdobným spôsobom ako občania SR.Coordinator for students with specific needs

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.,

Support Centre for Visually Impaired,

tel.: 02/6542 4862, fax: 02/6542 4862,

e-mail: mendelova@fmph.uniba.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači budú prijímaní na doktorandské štúdium na základe prijímacej skúšky. Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium sa uskutočnia podľa odborného zamerania dizertačnej práce v rámci jednotlivých skupín doktorandských študijných programov. Prijímacia skúška sa koná pred prijímacou komisiou za účasti potenciálneho školiteľa.Form of entrance exam

Entrance exams will be held in three sections (mathematics, physics, informatics). They consist of two parts, written and oral.

The written part of the examination consists in solving problems.

The oral part of the examination takes place in front of the examination committee with the participation of the prospective supervisor. It comprises of a discussion on the proposed dissertation topic and a comprehensive evaluation of the applicant's profile (applicants participation in Student Scientific Conferences, in domestic and foreign scientific events, publishing activity, quality of diploma thesis and the applicant's study results achieved during the Master level studies). • Apply the application for study

  30.04.2020

 • Performance of the entrance exam

  22.06.2020 - 22.06.2020

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • certified copy of certificate to candidates from other universities
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 664 €

The fee for admission procedure
application form: 33 €
E-application form: 15 €

Billing information

Bank: Státe Treasury

Account: 7000138327/8180

Variable symbol: 800

For simpler identification, indicate your name in the note

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Kristína Rostás, PhD. – kristina.rostas@fmph.uniba.sk
Last update: 07.09.2019 20:07

Draw attention to not topical data