Geometry and topology

Geometria je jednou z najstarších vied. Je to matematická disciplína, modelujúca a skúmajúca priestor v najvšeobecnejšom zmysle a geometrické útvary v priestore ako také i vo vzájomných vzťahoch. Predstavuje tiež základný prostriedok pre aplikácie matematiky, neoceniteľný nástroj na realizáciu algoritmov a konštrukciu modelov priestorových objektov a scén v počítačovej grafike. Význam topológie (všeobecnej, algebraickej a diferenciálnej), ktorej globálnou charakteristikou je skúmanie a využívanie myšlienky spojitosti v rámci matematiky, spočíva v exaktnom opise pôvodne intuitívne chápaných pojmov, v jednotiacom pohľade na základy mnohých matematických disciplín, teoretickej fyziky, ako aj na mnohé rôznorodé geometrické konštrukcie. Aplikovaná geometria je východiskom pre geometrické modelovanie, počítačom podporované projektovanie (CAGD) a pre technické a ekonomické kalkulácie v etape technologickej prípravy výroby. Viaceré disciplíny aplikovanej geometrie sa v súčasnosti považujú za súčasti počítačovej grafiky. Z hľadiska potrieb počítačovej grafiky hrá významnú úlohu aj diskrétna, algebraická a diferenciálna geometria, ktoré sú samozrejme mimoriadne dôležité aj samy osebe. Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou na prijatie na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské štúdium, inžinierske štúdium alebo doktorské štúdium).Conditions for international students

Uchádzači zo zahraničia sa môžu prihlásiť obdobným spôsobom ako občania SR.Coordinator for students with specific needs

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.,

Support Center for Visually Impaired,

tel.: 02/6542 4862,fax: 02/6542 4862,

e-mail: mendelova@fmph.uniba.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači budú prijímaní na doktorandské štúdium na základe prijímacej skúšky. Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium sa uskutočnia podľa odborného zamerania dizertačnej práce v rámci jednotlivých skupín doktorandských študijných programov. Prijímacia skúška sa koná pred prijímacou komisiou za účasti potenciálneho školiteľa.Form of entrance exam

Entrance exams will take place in three sections (mathematics, physics, informatics). They will consist of two parts, a written and oral.

The written part of the exam involves solution of exams.

The oral part of the exam takes place in front of an admission committee with the participation of the potential tutor. It consists of discussion regarding the proposed topic of dissertation paper and of a complex evaluation profile of the applicant (participation of the applicant at state scientific conferences, domestic and international scientific events, publication activity, the standard of diploma paper and study results of the applicant achieved during the Master degree study). • Apply the application for study

  30.04.2020

 • Performance of the entrance exam

  22.06.2020 - 22.06.2020

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • certified copy of certificate to candidates from other universities
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 664 €

The fee for admission procedure
application form: 33 €
E-application form: 15 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: 7000138327/8180

Variable symbol: 800

Due to simpler identification, please indicate your name in the comment line

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Kristína Rostás, PhD. – kristina.rostas@fmph.uniba.sk
Last update: 07.09.2019 20:00

Draw attention to not topical data