Univerzita

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola

Logo univerzity

Profil univerzity

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica (HUAJA) na základe udelenia štátneho súhlasu  19. 1. 2011 začala vysokoškolské vzdelávanie od akademického roku 2011/2012. Spočiatku poskytovala vzdelávanie v bakalárskych, od roku 2014 v magisterských študijných programoch a od roku 2019 poskytuje vzdelávanie aj v doktorandskom (ArtD.) študijnom programe. Prioritným zámerom HUAJA je ponuka a rozvoj umeleckých hudobných študijných programov, ktoré odrážajú aktuálne tendencie a potreby v oblasti medzinárodného umeleckého vzdelávania a reflektujú súčasnú situáciu v profesijnom zameraní (kombinácia praktických a teoretických zručností umožňuje širšie uplatnenie v praxi).         

Názov inštitúcie nesie meno významného hudobného a výtvarného teoretika, hudobného umelca a estetika Jána Albrechta (1919 – 1996). Ján Albrecht pochádzal z rodiny, z ktorej vyšli viacerí významní reprezentanti európskej i svetovej kultúry (otec Alexander Albrecht, skladateľ a dirigent bol priateľom a študentom Bélu Bartóka; starší príbuzný bol maliar János Vaszary, bratranci Eugen Lehner – violista známeho Kolisch Quartett a Thomas Messer – dlhoročný riaditeľ Solomon R. Guggenheim Museum v New Yorku), pričom sa priatelil a kontaktoval s viacerými významnými osobnosťami umeleckého sveta, akými boli spisovateľ a básnik Alfred Marnau, maliar Emil Nolde, manželka Oskara Kokoschku Olda a iní. Z tohto aspektu meno tejto významnej osobnosti v názve vzdelávacej umeleckej inštitúcie je zároveň symbolom medzinárodnej komunikácie a umeleckého vzdelávania v európskom i svetovom priestore. K prioritným zámerom inštitúcie patrí ponuka a rozvoj takých umeleckých študijných programov, ktoré odrážajú aktuálne tendencie a potreby v oblasti medzinárodného umeleckého vzdelávania a reflektujú súčasnú situáciu v profesijnom uplatnení

POSLANIE

Poslaním Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta – Banská Štiavnica je poskytovanie kvalitného odborného hudobného, umeleckého a umelecko-vedeckého vzdelávania, ktoré absolventom aktuálnych i pripravovaných foriem vzdelávania umožní uplatnenie sa v širších ako len domácich kontextoch. Kvalitu vzdelávania zabezpečujú významné osobnosti – podľa profesie – s bohatou kompozičnou, interpretačnou, muzikologickou, umeleckou, ako aj umelecko-vedeckou činnosťou, ktoré pripravujú umelcov a hudobných špecialistov na ich profesionálnu dráhu. Špecifikum umeleckého vzdelávacieho procesu spočíva v bohatej ponuke pedagogicky, koncertne a umelecky činných osobností, čo zabezpečuje rôznorodosť metodických prístupov výučby, potrebnú konkurenciu a záruku kvality.

Dôležitou bázou pre existenciu a rozvoj školy je nadviazanie na súčasný systém umeleckého vzdelávania na Slovensku, v Európe a vo svete, ktorý má stále rezervy v poskytovaní programov so širším uplatnením.

V tomto zmysle sa ukazuje prepojenie teoretického a praktického základu ako perspektívne: absolventi stredných alebo vysokých škôl v zahraničí, ktoré neposkytujú Bc. a Mgr. vzdelávanie majú malé možnosti v pokračovaní štúdia bez sólistických ambícií alebo v pokračovaní v takom študijnom programe, ktorý kombinuje teoretické a praktické vzdelávania v oblasti umenia. Ponuka takto orientovaných programov vyplynula aj z konzultácií s vedením dvoch viedenských konzervatórií, ktorých študenti pochádzajú zo 40 krajín sveta  a majú veľký záujem o štúdium v programoch, ktoré predkladáme. Vzhľadom na absenciu autonómneho vzdelávania v oblasti jazzu a improvizácie na Slovensku predpokladáme záujem o štúdium jazzových nástrojov, jazzového spevu a jazzovej teórie v Banskej Štiavnici v spolupráci s Vienna Konservatorium.

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, odborná vysoká škola je  geograficky umiestnená v srdci Slovenska,  v Banskej Štiavnici, ktorá patrí k najkrajším a historicky najzaujímavejším mestám na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami  v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Bohatá historická a kultúrna tradícia mesta Banská Štiavnica je predpokladom vhodného tvorivého a motivujúceho prostredia pre realizáciu vzdelávania v študijných programoch umeleckých zameraní

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Botanická 2, 969 01, Banská Štiavnica

+421905520508

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Celouniverzitné študijné programy

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk