Hudobná interpretácia a tvorba

Štúdium v doktorandskom študijnom programe Hudobná interpretácia a tvorba je zamerané na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobného umenia, reprezentovaného umeleckým hudobným výkonom najvyššej náročnosti. Nosné odborné témy jadra znalostí doktorandského študijného programu sú viazané na špecifiká magisterských študijných programov Hudobná interpretácia a teória a Hudobná tvorba a teória alebo ekvivalentom v predmetnom študijnom odbore Hudobné umenie, resp. v príbuznom odbore.Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Hudobná interpretácia a tvorba podľa špecializácie hudobného výkonu sa môže uplatniť ako: sólista, komorný hráč, člen v rôznych profesionálnych hudobných zoskupeniach a telesách, resp. profesionálny orchestrálny alebo zborový dirigent (modul 1), hudobný skladateľ, hudobný aranžér (modul 2), dramaturg v orchestroch a súboroch, vysokoškolský pedagóg v odbore Hudobné umenie, resp. v príbuzných odboroch, hudobník v slobodnom povolaní v oblasti vážnej, historickej a jazzovej, hudby; hudobný teoretik, publicista, redaktor, hudobný dramaturg, odborník v profesijných radách, komisiách, poradných orgánoch a multimédiách, resp.  zamestnanec hudobných a kultúrnych inštitúcií s najvyššou mierou samostatného rozhodovania a tvorivého uvažovania, potrebného aj na vedúce a riadiace funkcie, prípadne na vytváranie prostredia pre nové pracovné príležitosti v hudobných a umeleckých profesiách.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia uchádzačov na doktorandské štúdium je diplom o ukončenom magisterskom štúdiu v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie, resp. v inom príbuznom odbore a úspešné vykonanie prijímacích skúšok.Doplňujúce informácie

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na prijímacie konanie, vypísané HUAJA podľa harmonogramu. HUAJA pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium je povinná podľa § 54, ods. 5 VŠ Zákona je povinná vypísať témy dizertačných prác, z ktorých si uchádzač o doktorandské štúdium jednu z nich vyberie.

Uchádzač k prihláške priloží:

a)      štruktúrovaný životopis,

b)      overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní v danom odbore (uchádzač, ktorý absolvoval II. stupeň vysokoškolského štúdia na HUAJA predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní bez úradného overenia),

c)      návrh a projekt témy dizertačnej práce – teoretická časť,

d)      návrh a projekt zamerania dizertačnej práce – praktická časť umelecký výkon, ktorý v module 1 (Hudobná interpretácia) obsahuje dramaturgiu reprezentatívneho recitálu (rozsah 45 – 100 minút) a v module 2 (Kompozícia – tvorba) obsahuje popis navrhovaného hudobno-kompozičného diela alebo umeleckého projektu veľkého rozsahu, resp. veľkej formy, pričom konkrétne zameranie a štruktúru umeleckého výkonu schváli prijímacia komisia,

e)      návrh a projekt témy dizertačnej práce – teoretická časť,

f)       umelecké portfólio uchádzača, obsahujúce výsledky doterajšej umeleckej praxe (zoznam koncertov, hudobno-kompozičných diel, projektov, nahrávky na CD a iných nosičoch, štúdium v zahraničí, účasť na domácich a zahraničných súťažiach, workshopoch, stážach a získané ocenenia a doklady o verejnom ohlase umeleckých hudobných výkonov, napr. kritiky, recenzie a pod.).Všeobecné informácie k prijímacej skúške

https://huaja.org/wp-content/uploads/2019/09/Podmienky-prijatia_HIaT_ArtD.pdf Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie pozostáva zo skúšky:

- z orientácie problematiky danej špecializácie,

- z diskusie o navrhovanej téme praktickej a teoretickej časti dizertačnej práce

- z problematiky širších umeleckých tendencií v danej špecializácii adepta

  • Podanie prihlášky na štúdium

  18.02.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 27.02.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  20.05.2021

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  29.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 100 €

Fakturačné údaje

Názov účtu adresáta

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o.

Peňažný ústav:        FIO Banka

Účet:                      IBAN/BIC: SK8483300000002600793912

                               SWIFT: FIOZSKBA

Variabilný symbol:  aktuálny rok (povinný údaj!)

Špecifický symbol:  dátum narodenia (v tvare DDMMYYYY)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jana Valašťanová – janavalastanova@yahoo.com
Posledná aktualizácia: 31.08.2020 09:42

Upozorniť na neaktuálne údaje