Hudobná interpretácia a teória

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského študijného programu Hudobná teória a interpretácia získajú špecializáciu v oblasti interpretačného hudobného umenia – podľa zvoleného nástroja, resp spevu v oblasti vážnej, resp. historickej alebo jazzovej hudby, orchestrálneho, resp. zborového dirigovania. Zároveň získajú špecializované a cielené poznatky z oblasti komplexnej analýzy hudobného diela, z dejín slovenskej hudby, štýlov a orientácií v hudbe a umení 20. storočia, hudobnej estetiky, pričom získajú tiež hlbšie informácie o vedeckých metódach a aplikovaných disciplínách hudobnej vedy. Praktické a teoretické zručnosti a znalosti sú schopní v praxi, vo výkone povolania, alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu tvorivo využiť. Absolvovanie uvedeného študijného programu umožní absolventom vykonávať viaceré povolania: interpret v rôznych hudobných zoskupeniach a telesách, resp. orchestrálny alebo zborový dirigent; pedagóg na bakalárskom i magisterskom stupni VŠ vzdelávania v odbore Hudobné umenie, resp. príbuzných odboroch; hudobník v slobodnom povolaní v oblasti interpretácie vážnej, historickej a jazzovej, hudby; hudobný teoretik, publicista, redaktor, hudobný dramaturg, resp.  zamestnanec hudobných a kultúrnych inštitúcií s vysokou mierou samostatného rozhodovania a tvorivého uvažovania, potrebného aj na vedúce a riadiace funkcie, prípadne na vytváranie prostredia pre nové pracovné príležitosti v hudobných a umeleckých profesiách.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://huaja.org/wp-content/uploads/2019/09/Podmienky-prijatia-a-po%C5%BEiadavky_Mgr.art_._HIT.pdf Doplňujúce informácie

Prípravné kurzy na PP:

Termíny - prípravný kurz na PP:                            

20.02.2021

22.05.2021

18.09.2021

Výška administratívneho poplatku za prípravné kurzy na prijímacie pohovory:  120,-€Podmienky pre zahraničných študentov

rovnaké ako pre slovenských študentovVšeobecné informácie k prijímacej skúške

https://huaja.org/wp-content/uploads/2019/09/Podmienky-prijatia-a-po%C5%BEiadavky_Mgr.art_._HIT.pdf • Podanie prihlášky na štúdium

  18.02.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 27.02.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  20.05.2021

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  29.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

poštovou poukážkou typu U, alebo bezhotovostným prevodom minimálne jeden týždeň pred stanoveným termínom prijímacích pohovorov.

Názov účtu adresáta:        Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta

Peňažný ústav:                 FIO Banka

Účet:                               SK8483300000002600793912

Variabilný symbol:            2016

Špecifický symbol:            dátum narodenia v tvare DDMMYYYY

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jana Valašťanová – janavalastanova@yahoo.com
Posledná aktualizácia: 31.08.2020 09:40

Upozorniť na neaktuálne údaje