Hudobná interpretácia a tvorba

Doktorandské štúdium študijného programu Hudobná interpretácia a tvorba pozostáva z individuálnej a kolektívnej výučby v podobe prednášok, seminárov a cvičení. Hlavným zámerom je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania a profesionálny rozvoj hudobných umelcov (interpretov a skladateľov). Vzdelávací proces sleduje predovšetkým rozvíjanie talentu formou praktickej i teoretickej výučby, ktorá si vyžaduje predovšetkým individuálnu formu. Jej kvalitu zabezpečujú najmä významné, medzinárodne uznávané umelecké osobnosti s bohatou umelecko-tvorivou činnosťou, ktoré – vzhľadom na požiadavky a potreby praxe – pripravujú umelcov na ich profesionálnu dráhu. Špecifikum umeleckého vzdelávacieho procesu na najvyššej úrovni spočíva v bohatej ponuke pedagogicky i koncertne činných osobností, mnohokrát v rámci jednej špecializácie daného študijného programu, čo na jednej strane zabezpečuje rôznorodosť metodických prístupov výučby v danej špecializácii, na druhej strane potrebnú konkurenciu i záruku kvality. Súčasťou umelecko-vzdelávacieho procesu je pravidelná umelecká činnosť študentov i pedagógov v rámci interných a externých umeleckých podujatí doma i v zahraničí. Pri realizácii tohto zámeru HUAJA úzko spolupracuje s domácimi organizáciami a inštitúciami umeleckej a kultúrnej praxe (divadlá, hudobné telesá, rozhlas, televízia a iné), zároveň nadväzuje a rozvíja spoluprácu s partnerskými školami a medzinárodnými inštitúciami v zahraničí. K hlavným zámerom školy patrí poskytovanie študijných pobytov a stáží v zahraničí (v rámci programu ERASMUS+), organizovanie kurzov, workshopov, praktických seminárov, festivalov a iných podujatí, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality umelecko-vzdelávacieho procesu. Jadro znalostí absolventa doktorandského študijného programu Hudobná interpretácia a tvorba pozostáva z nosných tém, ku ktorým patrí najmä hudobná interpretácia a tvorba hudobného diela, aktívna umelecká činnosť, výskum aktuálneho problému súvisiaceho s umeleckou interpretáciou hudby rôznych štýlových období, s tvorbou hudobného diela, resp. projektu, ktoré reflektujú vývinové tendencie hudobného umenia. Napĺňajú sa tým hlavné zásady charakteristiky doktorandského študijného programu.

Doktorandský študijný program sa zameriava:

-       na získanie poznatkov, rezultujúcich z aktuálneho stavu umeleckého poznania

-       na získanie schopnosti vlastnej tvorivej umeleckej práce adepta v oblasti hudobného umenia, ktorá reflektuje súčasný stav hudobného umenia

-       na motivovanie samostatnej tvorivej a teoretickej činnosti v oblasti tvorivého hudobného umenia

Cieľom štúdia je schopnosť prezentácie hudobného umeleckého výkonu (interpretačného výkonu, kompozičného diela, resp. multimediálneho projektu), ktorý rieši závažné problémy hudobného umenia a prináša nové poznatky a impulzy v oblasti rozvoja hudobného umenia v medzinárodnom kontexte. Podmienkou absolvovania doktorandského štúdia je dizertačná umelecká práca (prezentácia interpretačného výkonu, resp. hudobného diela / projektu) a vypracovanie teoretickej dizertačnej práce obsahujúcej hudobno-teoretické, estetické a historické východiská, súvisiace s umeleckou interpretáciou. Teoreticky zdôvodňuje a rieši problémy, relevantné pre danú oblasť tvorivého hudobného umenia a pre rozvoj kvality tvorivej hudobnej praxe.

 

Jadro znalostí

Štúdium v doktorandskom študijnom programe Hudobná interpretácia a tvorba je zamerané na individuálne rozvíjanie talentu a tvorivosti v oblasti hudobného umenia, reprezentovaného umeleckým hudobným výkonom najvyššej náročnosti. Nosné odborné témy jadra znalostí doktorandského študijného programu sú viazané na špecifiká magisterských študijných programov Hudobná interpretácia a teória a Hudobná tvorba a teória alebo ekvivalentom v predmetnom študijnom odbore Hudobné umenie, resp. v príbuznom odbore.

Budúci absolvent doktorandského štúdia musí preukázať schopnosť hudobného umeleckého výkonu (interpretácie, resp. tvorby hudobných diel vysokej náročnosti), ktorý je prínosom v odbore hudobné umenie. K témam jadra programu patria špecializované poznatky v disciplínach predmetovej umeleckej špecializácie v rámci povinných predmetov, ktoré dopĺňajú jednotky povinne voliteľných predmetov a výberových  predmetov.

 

Študijná časť:

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z prednášok a seminárov individuálneho štúdia. Ich obsahom je predovšetkým štúdium špecifických kapitol odbornej literatúry z oblasti teórie a dejín hudby súvisiacich so zameraním dizertačnej práce, interakcia jednotlivých umeleckých výkonov v hudobnom umení, štúdium vývinových tendencií hudobného umenia súvisiacich so zameraním umeleckej časti dizertačnej práce a celkovou odbornou orientáciou doktoranda.

Jadro študijného programu tvoria študijné predmety, ktoré podporujú rozvoj profilovej špecializácie.
Ide o predmety štátnych záverečných skúšok (Dizertačná práca – praktická časť a obhajoba, Dizertačná práca –  teoretická písomná časť a obhajoba), pričom dizertačná skúška zahŕňa predmety Teória umeleckého výkonu (1. Teória interpretácie, 2. Teória tvorby), Špecifické kapitoly z teórie a dejín hudby, Analýza hudobného diela a Hudobná analýza (1. Analýza interpretačného výkonu, 2. Komplexná štýlová analýza). Do jadra študijného programu patria predmety, ktoré úzko súvisia s prípravou umeleckej a teoretickej časti dizertačnej práce, t. j. Doktorandský seminár, povinné a povinne voliteľné predmety. Jadro študijného programu dopĺňajú predmety Filozofické a estetické koncepcie, Metodológia vedy a hudobnej vedy, Hudba v kontexte umenia v 20. a 21. storočí.

 

Umelecko-výskumná časť:

Doktorand počas štúdia verejne prezentuje svoje tvorivé hudobné umenie hudobnými umeleckými výkonmi (interpretačný výkon, tvorbu kompozičného diela, resp. multimediálneho projektu) vrcholnej náročnosti, konfrontuje svoje skúsenosti v medzinárodnom kontexte, orientuje sa v aktuálnych problémoch svojej profesie. Umelecká a teoretická časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej umeleckej a teoretickej práce študenta, ktorá súvisí so zameraním témy a prípravou dizertačnej práce. Doktorand rozširuje svoje praktické a teoretické znalosti a skúsenosti v oblasti umeleckej práce a prezentácie hudobných výkonov, prehlbuje kooperáciu s inými špecialistami a inštitúciami na medzinárodnej úrovni, konzultuje metódy práce s príbuznými profesiami a participuje na práci umeleckých tímov. Umelecká časť štúdia prebieha počas celého doktorandského štúdia. Súčasťou umeleckej časti sú dva oponované hudobné umelecké výkony vysokej náročnosti, z ktorých jeden hudobný umelecký výkon je podmienkou pripustenia k dizertačnej skúške a druhý hudobný umelecký výkon tvorí súčasť dizertačnej práce. V umeleckej časti doktorandského štúdia doktorand aktívne vykonáva umeleckú činnosť. Prezentuje svoje umelecké snahy, realizuje verejné a odborné vystúpenia v domácich i zahraničných podmienkach, prípadne publikuje výsledky svojej práce v príslušnej odbornej tlači, zborníkoch a periodikách.

Súčasťou doktorandského štúdia je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti, súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu, ktorý stanovuje individuálny študijný plán.

Pedagogická a organizačná časť štúdia je zameraná na možnosti pedagogického vedenia vybraného predmetu, vedenia dizertačnej práce, vypracovania posudku na dizertačnú prácu alebo na organizačné zabezpečenie aktivít školy.

V rámci umelecko-výskumnej časti sa doktorand v spolupráci so svojím školiteľom pripravuje na realizáciu umeleckých výkonov vrcholnej náročnosti, prezentáciu umeleckej činnosti a hudobného umeleckého výkonu. Počas štúdia vykonáva aktívnu umeleckú činnosť, zúčastňuje sa medzinárodných interpretačných seminárov a tvorivých workshopov (prípadne ich organizuje a vedie) a získava skúsenosti v širšom medzinárodnom kontexte.

Hodnotí sa celková úroveň umeleckej činnosti a výkonov, individuálny osobnostný umelecký vklad a schopnosť adekvátnej reflexie (interpretácie a tvorby) vzhľadom na najnovší vývoj v oblasti hudobného umenia. Hodnotí sa tiež schopnosť odborného reflektovania vlastnej umeleckej orientácie v kontexte súčasného hudobného umenia.

 

 

Umelecký výkon

Umelecký výkon (modul 1 Hudobná interpretácia) – koncert väčšieho rozsahu – je samostatným, originálnym umeleckým výkonom, ktorý doktorand pripravuje v spolupráci so svojím školiteľom. Autorským hudobno-interpretačným výkonom doktorand preukáže schopnosť samostatne uplatňovať tvorivé praktické poznatky z oblasti umeleckej interpretácie. Realizuje výskum a dokazuje spôsobilosť samostatne spracúvať aktuálne znalosti v problematike umeleckej interpretácie hudobných diel vysokej náročnosti, so zreteľom na preukázanie individuálnych východísk a koncepcií interpreta.

Umelecký výkon (modul 2 Hudobno-kompozičný projekt) je samostatnou, originálnou umeleckou prácou doktoranda, ktorú pripravuje v spolupráci so svojím školiteľom. Hudobno-kompozičný projekt je závažné hudobné dielo alebo umelecký projekt veľkého rozsahu, resp. veľkej formy. Autorským hudobným projektom doktorand preukáže schopnosť samostatne uplatňovať tvorivé praktické poznatky z oblasti umeleckej tvorby. Dokazuje spôsobilosť samostatne tvoriť a spracúvať znalosti v problematike umeleckého spracovania hudobného diela najvyššej náročnosti, so zreteľom na preukázanie individuálnych východísk skladateľa.

Prácu posudzujú minimálne dvaja oponenti na základe určených kritérií posudzovania. Obhajobou doktorand preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja súčasného hudobného umenia.

 

Teoretická práca:

V teoretickej záverečnej práci doktorandského štúdia študent preukazuje výsledky získaných poznatkov, založených na súčasnom stave umeleckého poznania a najmä vlastný tvorivý prínos k danej problematike, reflektujúcej najnovšie poznatky v oblasti hudobného interpretačného umenia. Teoretická práca je výsledkom bádania a samostatnej teoretickej tvorivej činnosti. Doktorand v nej preukazuje schopnosť samostatnej odbornej práce z obsahového a formálneho hľadiska. Teoretická práca môže súvisieť s vlastným umeleckým hudobným výkonom, pričom platí základný predpoklad vedeckosti s odkazmi na relevantné zdroje a informácie. Teoretická práca je založená na umelecko-historických a metodologických východiskách a doktorand v nej dokumentuje prínos do zvolenej problematiky svojho odborného zamerania. V teoretickej rovine doktorand preukáže schopnosť analytického a komparatívneho pohľadu na danú problematiku, kde podstatnou súčasťou je správne a relevantné definovanie skúmanej problematiky či javu.

Prácu posudzujú minimálne dvaja oponenti na základe určených kritérií posudzovania. Obhajobou doktorand preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti výskumu a vývoja súčasného hudobného interpretačného umenia.

 

 

Podobné študijné odbory zahraničí:

V zahraničí poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v identických alebo porovnateľných študijných odboroch napríklad:

Musikhochschule Winterthur Zürich – Musiktheorie und Kammermusik

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar – Musitheorie und Jazz

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz – Musiktheorie und Musikinterpretation

Charter Oak State College – Music Performance and Theory

Royal Dolloway University of London – Performing Music: Theory and Practice

University of New Hampshire, College of Liveral Arts – Music Theory and Performance Study

 

Obsah ŠP, vyjadrený v akademických rokoch a súhrnná tabuľka

v dennej a externej forme štúdia

 

Príloha 3a: 3a_HIaT_D_ArtD

Príloha 3b: 3b_HIaT_E_ArtD

 

Informačné listy predmetov

Príloha 4: 4_ IL_HIaT_ArtDUplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Hudobná interpretácia a tvorba prezentuje svoju profesionálnu umeleckú činnosť a podieľa sa na formovaní súčasných trendov a koncepcií v oblasti hudobného umenia. Interpretuje alebo tvorí hudobné diela/projekty na najvyššom stupni poznania a umeleckej náročnosti. Absolvent doktorandského študijného programu disponuje schopnosťou samostatnej tvorivej umeleckej interpretačnej, resp. kompozičnej činnosti, hlbokými znalosťami z oblasti umenia, filozofie a schopnosťou reflektovať širšie historické a kultúrne súvislosti. Absolvent zároveň disponuje znalosťou aktuálneho stavu hudobného bádania vo svojom odbore a špecializácii v kontexte medzinárodného vývoja a zároveň ovláda najnovšie metodologické postupy, ktoré je schopný aplikovať vo vlastnej umeleckej hudobnej praxi. Absolvent 3. stupňa štúdia je všestrannou umeleckou osobnosťou, ktorá prispieva k osobitým riešeniam problémov v oblasti hudobného umenia a jeho výskumu a je schopná interpretovať alebo tvoriť hudobné diela vrcholnej náročnosti.

 

Z kvalifikácie doktoranda predkladaného študijného programu vyplýva mnohostranné získanie odborných znalostí. Absolvent má schopnosť profesionálne interpretovať alebo tvoriť umelecky náročné hudobné diela, skúmať a reflektovať špičkové hudobné výkony, vie definovať a zdôvodniť nové prístupy a pohľady na v oblasti interpretačného, resp. kompozičného umenia. Úroveň znalostí a tvorivých schopností, ktoré absolvent získal a rozvíjal v priebehu štúdia, ho predurčuje k odbornej a vysoko kvalifikovanej umeleckej hudobnej činnosti, prispievajúcej k vývoju a výskumu hudobného umenia. Absolvent doktorandského štúdia je umelecky samostatná tvorivá osobnosť, ktorá prináša nové podnety v oblasti hudobného umenia. Absolvent z oblasti teoretických vedomostí prináša vlastné riešenia problémov v oblasti hudobného umenia (umeleckej hudobnej interpretácie, teórie interpretácie, umeleckej tvorby, teórie kompozície, teórie hudby a dejín hudby). Z oblasti praktických vedomostí a schopností je schopný interpretovať, resp. vytvoriť diela vrcholnej náročnosti na medzinárodnej úrovni, dokáže tvorivo aplikovať výsledky umeleckého výskumu vo vlastnej tvorivej práci a pedagogickej praxi. Pozná právne, etické a spoločenské stránky umeleckej a vedeckej práce.

 

Absolvent doktorandského študijného programu Hudobná interpretácia a tvorba podľa špecializácie hudobného výkonu sa môže uplatniť ako: sólista, komorný hráč, člen v rôznych profesionálnych hudobných zoskupeniach a telesách, resp. profesionálny orchestrálny alebo zborový dirigent (modul 1), hudobný skladateľ, hudobný aranžér (modul 2), dramaturg v orchestroch a súboroch, vysokoškolský pedagóg v odbore Hudobné umenie, resp. v príbuzných odboroch, hudobník v slobodnom povolaní v oblasti vážnej, historickej a jazzovej, hudby; hudobný teoretik, publicista, redaktor, hudobný dramaturg, odborník v profesijných radách, komisiách, poradných orgánoch a multimédiách, resp.  zamestnanec hudobných a kultúrnych inštitúcií s najvyššou mierou samostatného rozhodovania a tvorivého uvažovania, potrebného aj na vedúce a riadiace funkcie, prípadne na vytváranie prostredia pre nové pracovné príležitosti v hudobných a umeleckých profesiách.

K riadnemu ukončeniu doktorandského štúdia je potrebné 180 kreditov, z toho:

-        minimálne 130 kreditov za povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety a za dizertačnú skúšku

-        minimálne 50 kreditov za dizertačnú prácu – praktická časť (umelecký výkon), za dizertačnú prácu – teoretická písomná časť a za ich obhajobu

Po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia sa absolventovi priznáva titul „doktor umenia“ (v skratkeArtD.“).

V rámci doktorandského štúdia doktorand musí absolvovať štátne skúšky, ktoré pozostávajú z nasledovných súčastí:

 

Dizertačná skúška:

 

Doktorand sa v druhom roku štúdia v dennej a v treťom roku štúdia v externej forme prihlási po získaní 80 kreditovodovzdaní dizertačnej prácepraktická časť (koncert, resp. umelecké dielo / projekt min. 40 min.), odovzdaní dizertačnej práce – teoretická časť (min. 40 s.) na vypísané termíny dizertačnej skúšky. Absolvovanie dizertačnej skúšky je podmienkou pokračovania v doktorandskom štúdiu.

 

V rámci dizertačnej skúšky študent obháji verejne umelecký výkon – (koncert, resp. dielo alebo projekt väčšieho rozsahu), preukáže dostatočný prehľad vedomostí súvisiacich s tematickým zameraním dizertačnej práce a predloží jej umeleckú koncepciu. Dizertačná skúška pozostáva z obhajoby umeleckého výkonu a obhajoby časti písomnej dizertačnej práce. V tejto časti doktorand súčasne preukáže teoretické vedomosti v okruhoch téz určených predmetov, ktoré predloží školiteľ. Predmety dizertačnej skúšky a  celkový výsledok dizertačnej skúšky sa v obidvoch častiach hodnotia známkou podľa platného kreditového systému.

 

Po získaní 130 kreditov v dennej forme v treťom roku štúdia a po získaní 140 kreditov v externej forme vo štvrtom roku štúdia  doktorand požiada o obhajobu dizertačnej práce, jej umeleckej časti a teoretickej časti, ktorá sa koná v predpísaných termínoch.

 

 

Obhajoba dizertačnej práce:

Obhajoba dizertačnej práce pozostáva z dvoch častí: 1. umelecká praktická časť – (interpretačný výkon, resp. hudobné dielo / projekt) a 2. teoretická časť – písomná práca.

Doktorand obháji svoj umelecký výkon – (koncert, resp. dielo alebo hudobno-kompozičný projekt väčšieho rozsahu), ktorý je samostatným, originálnym umeleckým výkonom doktoranda. Pri obhajobe umeleckého výkonu doktorand preukazuje schopnosť samostatnej tvorivej umeleckej činnosti a osobnostný prínos v oblasti hudobného umenia. Umelecký výkon je dokumentovaný audionahrávkou CD alebo DVD, resp. partitúrou. Prácu posudzujú oponenti na základe určených kritérií posudzovania.

Doktorand obháji teoretickú prácu, ktorej náplňou sú umelecko-historické východiská, spracované na základe danej témy práce. Práca je obohatená o osobný príspevok autora, ktorý dokumentuje znalosti v danej problematike a konštatuje východiská alebo perspektívy pre budúcnosť. Prácu posudzujú oponenti na základe určených kritérií posudzovania.

Obhajoba dizertačnej práce (umelecká praktická časť a teoretická časť – písomná práca) sa v obidvoch častiach hodnotia známkou podľa platného kreditového systému.

 

Obhajobou dizertačnej práce doktorandské štúdium končí.

Výsledok štátnej skúšky komisia vyhodnotí konštatovaním „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ alebo „neprospel“.

 

Absolvovanie celého doktorandského študijného programu je 6 semestrov v dennom štúdiu a 8 semestrov v externom štúdiu.

Úspešné absolvovanie predpokladá získanie minimálne 180 kreditov (K).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://huaja.org/prijimacie-pohovory/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Rastislav SekerkaVšeobecné informácie k prijímacej skúške

https://huaja.org/prijimacie-pohovory/Forma prijímacej skúšky

   • Podanie prihlášky na štúdium

    18.05.2024 - 21.09.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    25.05.2024 - 28.09.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 120 €

Fakturačné údaje

https://huaja.org/poplatky/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Klaudia Ivašková – ivaskova@huaja.org
Posledná aktualizácia: 04.04.2024 10:04

Upozorniť na neaktuálne údaje