Hudobná interpretácia a teória

 1. Hudobná interpretácia a teória (HIT)

V rámci programu HIT je možnosť výberu:

1. vážna hudba (špecializácia na spev, resp. hru na konkrétny hudobný nástroj)

2. historická renesančná a baroková hudba (špecializácia na spev, resp. hru na dobový nástroj)

3. jazz a improvizácia (špecializácia na spev, resp. konkrétny jazzový nástroj).

4. dirigovanie (špecializácia zborové alebo orchestrálne dirigovanie)

 Uplatnenie absolventov

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Hudobná interpretácia a teória získa praktické a teoretické
poznatky z oblasti interpretačného hudobného umenia  –  podľa zvoleného nástroja, resp.  spevu v oblasti
vážnej, resp. historickej alebo jazzovej hudby, orchestrálneho, resp. zborového dirigovania. Zároveň
získajú poznatky z teórie hudby s dôrazom na dejiny hudby, analýzu skladby, hudobnú estetiku,
pričom získa tiež  znalosti z anglického a iného voliteľného jazyka a  prehľadné  informácie o metódach
a tiež aplikovaných disciplínach hudobnej vedy. Praktické a teoretické zručnosti a znalosti sú schopní
v praxi, vo výkone povolania, alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu tvorivo
využiť.
Absolventi bakalárskeho štúdia sa môžu uplatniť ako :
1.  interpreti a členovia komorných hudobných zoskupení a hudobných telies (so zameraním na
komornú hudbu, starú hudbu alebo improvizáciu a jazz) hudobníci v slobodnom povolaní
v oblasti interpretácie vážnej, úžitkovej i aplikovanej hudby
2.  ako dirigenti menej náročných inštrumentálnych ansámblov a zborov
3.  hudobní teoretici, publicisti, redaktori, hudobní dramaturgovia a zamestnanci hudobných a
kultúrnych inštitúcií
4.  pedagógovia na rôznych stupňoch vzdelávania po absolvovaní Doplnkového pedagogického
štúdia k bakalárskym študijným programom a ako lektori na vysokých školách s hudobným
umeleckým zameraním v súlade s regulovanými povolaniami v SR.

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia umožňuje absolventovi bakalárskeho štúdia pokračovať v magisterskom štúdiu.

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://huaja.org/wp-content/uploads/2019/09/Podmienky-prijatia-a-po%C5%BEiadavky_Bc._HIT.pdfDoplňujúce informácie

Prípravné kurzy na PP:

Termíny - prípravný kurz na PP:                            

20.02.2021

22.05.2021

18.09.2021

Výška administratívneho poplatku za prípravné kurzy na prijímacie pohovory:  120,-€Podmienky pre zahraničných študentov

rovnaké ako pre slovenských študentov

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

https://huaja.org/wp-content/uploads/2019/09/Podmienky-prijatia-a-po%C5%BEiadavky_Bc._HIT.pdfForma prijímacej skúšky

Požiadavky na prijímacie skúšky pre uchádzačov o bakalárske štúdium:

Zručnosti a znalosti:

 • Praktická skúška z hry na hudobnom nástroji alebo zo spevu, dokumentujúca minimálne úroveň ukončeného 2. stupňa ZUŠ alebo 3. ročníka konzervatória. Požaduje sa interpretácia troch skladieb z rôznych štýlových období, resp. jazzových žánrov (korepetítora, spoluhráčov, resp. sprievodnú hudbu z nahrávky si uchádzač zabezpečí sám).
 • Praktická skúška zo sluchovej analýzy (intonácia, intervaly a rytmus).
 • Skúška zo všeobecnej hudobnej náuky (základy hudobnej teórie: stupnice, notové kľúče, harmónia, kontrapunkt, hudobné formy). Skúška prebieha formou písomného testu.
 • Pohovor o súčasnom dianí v oblasti hudobnej kultúry doma i vo svete, o všeobecných vedomostiach, o estetikom cítení, vkuse a hodnotovej orientácii v hudbe ako aj v iných druhoch umenia.

Odporúčané zručnosti a znalosti:

 • Dokumentácia doterajšej sólovej, resp. súborovej hry (programy koncertov a audiovizuálne záznamy)
 • Zmluvné hudobné účinkovanie doma a v zahraničí
 • Ovládanie moderných technológií (práca s počítačom, znalosť hudobných editorov a programov).
 • Znalosť cudzích jazykov

Odporúčaná literatúra: https://huaja.org/wp-content/uploads/2019/09/Podmienky-prijatia-a-po%C5%BEiadavky_Bc._HIT.pdf

  • Podanie prihlášky na štúdium

  18.02.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 27.02.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  20.05.2021

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  29.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie 50,- € uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U, alebo bezhotovostným prevodom minimálne jeden týždeň pred termínom prijímacích skúšok.

Názov účtu adresáta Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. Peňažný ústav FIO Banka Účet
IBAN/BIC: SK8483300000002600793912
SWIFT: FIOZSKBA
Variabilný symbol aktuálny rok (povinný údaj!) Špecifický symbol Dátum narodenia(v tvare DDMMYYYY)

Na zadnej strane Informácia pre prijímateľa vyznačte Vaše meno a priezvisko.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jana Valašťanová – janavalastanova@yahoo.com
Posledná aktualizácia: 31.08.2020 09:48

Upozorniť na neaktuálne údaje