Zubné lekárstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent zubného lekárstva má primerané poznatky teoretických, predklinických a klinických odborov zubného lekárstva.  Je  schopný pod odborným vedením skúseného lekára zabezpečovať zdravotnícku starostlivosť na príslušnej úrovni organizačnej štruktúry, je pripravovaný aj pre pôsobenie v primárnej zdravotníckej starostlivosti, ovláda základné princípy a organizáciu zdravotníctva, základné medicínske právne normy potrebné pre výkon povolania, čím získa predpoklady, aby po splnení predpísanej praxe, postgraduálneho štúdia a skúškach získal požadovanú odbornosť.

Absolventi sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v ďalších  funkciách  napr. ako odborný poradca v rámci poisťovní, revízny lekár, v riadiacich a organizačných funkciách v oblasti zdravotníctva, ako aj v oblasti pedagogiky.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- základnou podmienkou prijatia na štúdium v doktorskom študijnom programe je úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

- preukázanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od všeobecného lekára,

- ďalšou podmienkou prijatia na štúdium v doktorskom študijnom programe je absolvovanie prijímacieho konania, vrátane písomnej skúšky.

Kritériom pre prijatie na doktorský študijný program je po vykonaní prijímacej skúšky celkové bodové hodnotenie v rámci prijímacieho konania, ktoré zaradí uchádzača do poradovníka vzostupne.

Celkové bodové hodnotenie predstavuje súčet bodov:

  1. z písomnej prijímacej skúšky z predmetov biológia a chémia (max. počet bodov z testu: 640)
  2. z bonusových bodov (bonifikácia za stredoškolský prospech).

Bonifikácia za priemery známok z koncoročných vysvedčení za 1. až 3. ročník strednej školy (analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá) nasledovne:

Priemer známok 1,00:                         100 bodov

Priemer známok 1,01 – 1,20:                50 bodov

 - riadne vyplnená e-prihláška, vytlačená  a podpísaná, doručená v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Neúplná, alebo nesprávne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

Kontakt: e-mail: terezia.krcmeryova@szu.sk, tel.: +421 2 59 370 469

Bližšie informácie: https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program,

- uchádzači v e-prihláške vyplnia aj koncoročné známky (neuvádzať klasifikáciu zo správania) za 1., 2. a 3. ročník strednej školy  (analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá),

- prihlášku musia zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (cez prehliadač Mozilla Firefox). Elektronickú prihlášku je potrebné po nahratí vytlačiť, podpísať a priložiť k nej všetky požadované prílohy a následne poslať na adresu:

* Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Pedagogický odbor, Limbová 12, 833 03  Bratislava

- poplatok za materiálne zabezpečenie  prijímacieho konania (70 €) je uchádzač povinný uhradiť (výhradne bankovým prevodom) za každý študijný program, na ktorý sa prihlási,

K prihláške uchádzač musí priložiť:

- maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike),

- uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky,

- koncoročné vysvedčenia za 1. – 3. ročník - analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá (fotokópie overené u notára alebo na matrike),  len v prípade, ak spĺňa podmienky na získanie bonusových bodov za priemery známok z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník strednej školy, (tzn. priemer známok 1,00 – 1,20),

- uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom školskom roku si dajú potvrdiť strednou školou správnosť údajov - priemerov z koncoročných vysvedčení za 1. až 3. ročník, priamo vo vytlačenej verzii e-prihlášky (2. strana prihlášky),

- od uchádzačov, ktorí maturovali v školskom roku 2022/2023 a skôr sa nevyžaduje potvrdenie známok strednou školou,

- uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike) je povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva (bližšie informácie na webovej stránke SZU), bližšie informácie https://eszu.sk/uchadzac-szu/

- zahraničný uchádzač (okrem ČR) musí preukázať ovládanie slovenského jazyka doložením certifikátu ovládania slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom programe, tlačivo na stiahnutie:

https://eszu.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/szu/Potvrdenie-lekara-o-zdravotnej-sposobilosti-na-vysokoskolske-studium.pdf

- prihláška musí byť podpísaná.

K elektronickej prihláške treba nahrať nasledovné doklady (pdf súbor):

- štruktúrovaný životopis,

- doklad o zaplatení poplatku 70,- € za materiálne zabezpečenie PK,

- cudzinci priložia aj kópiu pasu (doklad o štátnom občianstve).

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, priloží všetky požadované doklady a uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.Forma prijímacej skúšky

- prezenčne, formou písomného testu.Testy

- biológia (80 otázok), chémia (80 otázok), spolu 160 otázok - v rozsahu učiva z gymnázia,

- čas na vypracovanie je 150 minút,

- maximálny počet bodov z písomného testu je 640.  • Podanie prihlášky na štúdium

    29.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • potvrdenie od lekára (papierová forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • doklad o zaplatení poplatku 70,- € za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1001008401

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom

- správa pre prijímateľa: LF VL a meno a priezvisko uchádzača,

- kópia o zaplatení sa upevní na tretiu stranu prihlášky,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ivan Širka – ivan.sirka@szu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2024 21:41

Upozorniť na neaktuálne údaje