Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Lekárska fakulta Slovenskej zdravotníckej univerzity (LF SZU) je priamym pokračovateľom Fakulty zdravotníckych špecializačných štúdií, ktorá bola zriadená spolu s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií a s Fakultou verejného zdravotníctva na báze Slovenskej zdravotníckej univerzity. Slovenská zdravotnícka univerzita (ďalej SZU) bola zriadená zákonom č. 401/2002 Z. z. a doplnením zákona č. 131/2002 Z. .z. o vysokých školách s účinnosťou od 1. septembra 2002. Svojou činnosťou nadviazala na aktivity  Slovenskej postgraduálnej akadémie, ktorá od roku 1953 pod rôznymi názvami zabezpečovala postgraduálnej vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním. Podobne rozvíjala a zabezpečovala aj kontinuálne medicínske vzdelávanie najmä formou periodických a cyklických školení už uvedených kategórií zdravotníckych pracovníkov.

Poslanie LF SZU

 1. Zabezpečiť pregraduálne vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo.
 2. Zabezpečiť postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním v súlade s odporúčaním UEMS a príslušných smerníc EU.
 3. Podieľať sa na kontinuálnom medicínskom vzdelávaní.

Základné úlohy LF SZU

 1. vzdelávacia a výchovná činnosť
 2. vedecká a výskumná činnosť
 3. expertízna činnosť
 4. poradenská a konzultačná činnosť

Cieľom LF SZU je

 • výchova lekárov pre celý systém zdravotnej starostlivosti,
 • v postgraduálnom vzdelávaní pripravovať odborníkov pre prax v kategóriách lekár, stomatológ, farmaceut a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním,
 • prostredníctvom vzdelávania zavádzať do praxe nové preventívne, diagnostické a liečebné metódy a tak zvyšovať úroveň zdravotnej starostlivosti,
 • vychovávať mladú generáciu pedagógov LF SZU,
 • vychovávať mladých vedeckých pracovníkov.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

- Ubytovacie zariadenie SZU, Limbová 12, Bratislava (len obmedzenému počtu prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania).

Stravovanie

- jedáleň SZU

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Danica Čapková (danica.capkova@szu.sk)
Posledná aktualizácia: 15.11.2023 10:40

Upozorniť na neaktuálne údaje