Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie

Uplatnenie absolventov

Absolvent je pripravený pokračovať v magisterskom študijnom programe katolícka teológia, pôsobiť v katechetických centrách ako administratívny pracovník, asistent učiteľa náboženskej výchovy na základných a stredných školách, prípadne v iných inštitúciách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

K prihláške je potrebné doložiť:

 • životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia, pri vysokoškolskom vzdelaní aj úradne overenú kópiu diplomu (študenti, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí, musia predložiť uznanie dokladu o vzdelaní),
 • úradne overenú kópiu rodného, príp. sobášneho listu
 • odporúčanie rehoľného predstaveného (platí iba pre rehoľníkov).


Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia tie isté podmienky ako pre domácich.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., email: milan.urbancok@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacej skúšky. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • úradne overenú kópiu rod.listu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Účet: 7000241236/8180

IBAN kód:  SK13 8180 0000 0070 0024 1236

Variabilný symbol: vygenerované registračné číslo elektronickej prihlášky uchádzača bez písmena R, resp. bez variabilného symbolu, ak uchádzač zasiela len papierovú prihlášku

Špecifický symbol: 40002

Konštantný symbol: 0308

Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Ľubomíra Žaloudková – lubomira.zaloudkova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 19.06.2024 07:25

Upozorniť na neaktuálne údaje