Krajinná a záhradná architektúra

Absolvent je pripravený na tvorivú prácu pre zvládnutie úloh záhradného a krajinného architekta v regionálnych, sídelných a zonálnych dimenziách s uplatnením prvkov zelene a architektonických štruktúr. Získa predpoklady pre tvorivú rekonštrukciu a obnovu historických krajinných štruktúr, prvkov a objektov záhradného a parkového umenia, ako aj revitalizáciu a obnovu rurálnej krajiny s dôrazom na sídla a biotechnické úpravy v krajinnom priestore. Môže sa uchádzať aj o diela súvisiace s výstavníctvom, výtvarným umením a prvkami drobnej architektúry ako súčastí biotických vegetačných prvkov v interiéroch, v sídlach a v krajinnom priestore.

Uplatnenie absolventov
Absolvent dokáže analyzovať a syntetizovať stavy, vlastnosti a hodnoty krajiny z hľadiska vývoja, kultúry, historických štruktúr, estetiky a architektúry, foriem využívania a osídľovania krajiny. Získa schopnosť hodnotiť a posudzovať parky, záhrady a iné štruktúry sídelnej a krajinnej zelene z hľadiska slohovo-architektonického, estetického, genofondovo-rastlinného. Je schopný plánovať, navrhovať a projektovať krajinné celky, sídla, zóny a funkčné plochy z hľadiska tvorby priestorov zelene pre bývanie, rekreáciu, ekologickú stabilitu, zvýšenie estetickej hodnoty a kvality životného prostredia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

1. Prijímacie konanie na inžiniersky stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FZKI SPU v Nitre.

2. Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase overovania plnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať plnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň, ktorý je určený na zápis na štúdium.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Poradie uchádzačov bude zostavené na základe dosiahnutých výsledkov z predchádzajúceho štúdia na I. stupni vrátane štátnej skúšky, pričom hodnotiacim kritériom bude vážený priemer z absolvovaných predmetov za celé predchádzajúce štúdium a podľa ďalších podmienok konkrétneho študijného programu. Minimálny počet bodov na prijatie - 5 bodov a to nasledovne: študent získa 5 bodov za celoštudijný vážený priemer z absolvovaných predmetov za celé predchádzajúce štúdium prvého stupňa menší maximálne rovný 2,5 a študent získa 5 bodov za výsledok štátnej skúšky menší maximálne rovný 2,5.

V prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom odbore, na inej fakulte (resp. vysokej škole), je povinný predložiť výsledky bakalárskeho štúdia podľa vyššie uvedeného (vážený priemer z absolvovaných predmetov za celé predchádzajúce štúdium prvého stupňa a výsledok štátnej skúšky). Po prijatí na inžiniersky študijný program mu bude upresnený študijný plán s cieľom absolvovať predmety (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom;Doplňujúce informácie

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA PRE ŠTUDIJNÝ program KRAJINNÁ a ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA PRE ŠTUDIJNÝ program KRAJINNÁ a ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

V prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a má záujem o nadväzujúci študijný program, platí bod 1, pričom ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je hodnotenie predloženého portfólia prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia, portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium. Portfólio prác doručí uchádzač do termínu podania prihlášky na Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7, 949 76 Nitra.;

V prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a má záujem o nenadväzujúci študijný program platí bod 1 a po prijatí na inžiniersky študijný program vznikne študentovi povinnosť absolvovať profilujúce predmety I. stupňa štúdia (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom.

V prípade, ak uchádzač absolvoval študijný program I. stupňa v príbuznom študijnom programe ku programu krajinná a záhradná architektúra a má záujem o inžiniersky študijný program v študijnom programe krajinná a záhradná architektúra musí absolvovať prijímaciu talentovú skúšku, okrem prípadu, že bola súčasťou prijímacieho konania na jeho bakalársky študijný program, v tom prípade predloží uchádzač portfólio prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia a po prijatí na inžiniersky študijný program mu vznikne povinnosť absolvovať profilujúce predmety I. stupňa štúdia (v rámci študijného plánu) v rozsahu určenom dekanom.

Obsahová skladba prijímacej talentovej skúšky bude vychádzať z odborného profilu absolventa bakalárskeho stupňa študijného programu krajinná a záhradná architektúra, ktorý tvorí základ pre inžinierske štúdium študijného programu krajinná a záhradná architektúra.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ

 •         uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na viac študijných programov realizovaných na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie),
 •         súčasťou prihlášky uchádzača , ktorý skončil bakalárske štúdium mimo SPU v Nitre je overená kópia dokladu o ukončení štúdia s dodatkom k diplomu, ktorú musia poslať (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) v čo najkratšom čase na Študijné oddelenie FZKI na adresu: Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre, Ing. Ivana Mesjarová, Tulipánova 7, 949 01 Nitra
 •         neúplné prihlášky (napr. bez dokladu o úhrade poplatku) nebudú akceptované.


Podmienky pre zahraničných študentov

KOORDINÁTORKA PRE PRÁCU SO ZAHRANIČNÝMI ŠTUDENTAMI NA FZKI SPU V NITRE:

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. - prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou; tel.: 037/ 641 5425; miroslava.kacaniova@uniag.sk

 

Ďalšie informácie pre zahraničných uchádzačov, resp. uchádzačov, ktorí absolvovali prvý stupeň štúdia v zahraničí

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form  aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie stupňa vzdelania bez porovnania odboru) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak o uznanie stupňa žiada žiadateľ, ktorého doklad o vzdelaní bol vydaný v štáte, s ktorým bola podpísaná medzinárodná bilaterálna zmluva, ale aj žiadateľ z ktoréhokoľvek iného štátu na účely preukázania splnenia základnej podmienky prijatia na štúdium. Podrobné informácie sú zverejnené: https://www.minedu.sk/uznavanie-dosiahnuteho-stupna-vysokoskolskeho-vzdelania-bez-porovnania-odboru-medzinarodne-dohody/#Ziadost

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (uznanie dokladu o vzdelaní v študijnom odbore) vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní. Podrobné informácie sú zverejnené: http://www.uniag.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani

Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28.5.2024 a 23.7.2024.

Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26.8.2024 – 6.9.2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní. 

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/

 

 Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienkou je predloženie portfólia prác.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre (UPaPC) zabezpečuje psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.

Univerzitná koordinátorka pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD., Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre, tel.: 037/641 4754, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Viac informácií pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami: Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami | SPU Nitra (uniag.sk)

Koordinátorka pre prácu so študentami so špecifickými potrebami na FZKI SPU v Nitre

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – prodekanka pre štúdium; Dekanát FZKI SPU v Nitre; e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk; tel.: 037 641 5412Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienkou prijatia na štúdium je zaslanie portfólia prác z absolvovaného bakalárskeho štúdia, portfólio v tlačenej forme je súčasťou prihlášky na štúdium a uchádzač ho zašle poštou na Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7, 949 01 Nitra, najneskôr do 15. júla 2023.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia talentová skúška prebieha hodnotením zaslaného portfólia. Zostavenie poradia uchádzačov bude realizované podľa kvality portfólií a výsledkov bakalárskeho stupňa štúdia a posúdenie príbuznosti absolvovaného bakalárskeho študijného programu (pri absolventoch iných VŠ).Testy

nie • Podanie prihlášky na štúdium

  16.02.2024 - 15.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Aktuálny počet podaných prihlášok:
27


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overený výpis (príslušné študijné odd.) výsledkov bakalárskeho štúdia (ak nie je absolventom 1. stupňa na FZKI SPU v Nitre) (papierová forma)
 • overené kópie štátnej skúšky z anglického jazyka (ak absolvoval) (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 55 €
elektronická prihláška: 55 €

Fakturačné údaje

Podanie prihlášok iba elektronicky!!!

Prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU – UIS: https://is.uniag.sk/prihlaska.

 

Úhrada poplatku za prijímacie konanie: bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie sledujte pokyny v elektronickej prihláške!

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 21.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje