Výživa zvierat a dietetika

Nositeľmi ťažiskových vedomostí sú profilové predmety, ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním ostatných povinných predmetov študijného programu. Absolvovaním profilových predmetov získa absolvent poznatky o úlohách manažmentu zdravia v chovoch zvierat, kde zabezpečenie
a udržiavanie zdravia zvierat určených na produkciu rôznych druhov kvalitných
a bezpečných živočíšnych produktov predstavuje neoddeliteľnú súčasť a predpoklad zabezpečenia požadovanej úžitkovosti zvierat a efektívnej produktivity chovateľov zvierat. Absolvent študijného programu Výživa zvierat a dietetika sú spôsobilí po absolvovaní 3. Stupňa vysokoškolského vzdelávania vykonávať profesiu veterinárneho lekára špecialistu pre výživu, dietetiku a prevenciu porúch zdravia, špecialistu pre diagnostiku a kontrolu kvality krmív, výskum a vývoj v oblasti výživy, dietetiky, produkcie a chovu zvierat. Stupeň súčasného poznania biologických vzťahov výživa – produkcia – zdravie zvierat predstavuje teoretický  základ veterinárskeho lekárstva a intenzifikácie živočíšnej produkcie, ale aj významný limit jej ďalšieho efektívneho rozvoja. Výživa a veterinárna dietetika, analýzou zdravotnej nezávadnosti a kvality  krmív,  štúdiom príjmu, trávenia a absorpcie živín s monitorovaním metabolickej  premeny živín pre nutričné zabezpečenie produkcie (množstva a kvality), odolnosti organizmu, zdravia a reprodukčných schopností zvierat predstavuje výrobne – medicínsky prístup tvorby produkčného zdravia zvierat. Stúpajúca produkcia, ktorá fázovo prekračuje metabolické limity zvierat  predstavuje riziko vzniku metabolických ochorení. Preto fyziológia výživy, analýza príčin malnutrície, poznanie a nutričná podpora adaptačných mechanizmov sú základné prvky nutričnej prevencie metabolických ochorení vysoko produkčných zvierat. Dietetika a klinická výživa zahŕňa poznatky nutričného zabezpečenia a regulácie metabolických procesov pri klinickom štádiu chorobnosti, chronických orgánových poruchách a vo fáze rekonvalescencie. U spoločenských  a  domových zvierat je významnou súčasťou prevencie a terapeutických postupov s nezastupiteľným aspektom na úpravu metabolických parametrov a klinických zmien. Úmerne k vplyvu študovanej problematiky stúpa  potreba profesionálov a opodstatnenosť vzdelávania v odbore.

Pre zručnosti dosahované výstupmi vzdelávania zodpovedajúce úrovni 8 sú požadované špecializované zručnosti pri riešení problémov výskumu a/alebo inovácií s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z rôznych oblastí. Informačné listy popisujú zručnosti, ktoré absolvent predmetu dosiahne. Spolu zručnosti dosiahnuté v rámci jednotlivých predmetov predstavujú vzájomne prepojený komplex, ktorého výsledkom sú zručnosti determinujúce úspešné vykonávania kompetencií.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Výživa zvierat a dietetika sa vie uplatniť pri samostatnom riadení chovu hospodárskych zvierat, riadení jednotlivých sektorov živočíšnej výroby v spoločnostiach s veľkochovom hospodárskych zvierat a vo farmových chovoch, prevádzkovaní a riadení prevádzok na produkciu krmív a poskytovaní poradenstva v oblasti štatistického spracovanie výsledkov v oblasti výživy zvierat a dietetiky.

Absolvent doktorandského štúdia nájde uplatnenie v:

1)  zvládnutí dátových, štatistických a informačných procesov, správneho nastavenia chovateľských podmienok a spracovania krmív rastlinného a živočíšneho pôvodu,

2)  riadení poľnohospodárskych podnikov s orientáciou hlavne na rastlinnú a živočíšnu produkciu, prípravu a hodnotenie krmív vstupujúcich do výživy zvierat a ich dopadov na kvalitu výrobkov živočíšneho pôvodu,

3)  poradenstva a kontroly v oblasti výživy zvierat a dietetiky, produkcie krmív, dodržiavania welfare, poradenstva  a prevencie chorôb hospodárskych zvierat.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné!Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

zuzana.kostecka@uvlf.skForma prijímacej skúšky

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický)

Ústna skúškaTesty

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický) v trvaní 60 minút.  • Podanie prihlášky na štúdium

    14.04.2023 - 15.06.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    03.07.2023 - 03.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 5000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 5000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0968
Variabilný symbol: 72225 + „meno a priezvisko“ uviesť do poznámky pre príjemcu
(VS – variabilný symbol a údaje v poznámke slúžia na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o ich uvedenie pri úhrade platby)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michaela Kočutová – michaela.kocutova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2023 17:43

Upozorniť na neaktuálne údaje