Všeobecné lekárstvo

Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorského štúdia sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach MZ SR, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ako aj v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- základnou podmienkou prijatia na štúdium v doktorskom študijnom programe je úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

- preukázanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od všeobecného lekára,

- ďalšou podmienkou prijatia na štúdium v doktorskom študijnom programe je absolvovanie prijímacieho konania, vrátane písomnej skúšky.

Kritériom pre prijatie na doktorský študijný program je po vykonaní prijímacej skúšky celkové bodové hodnotenie v rámci prijímacieho konania, ktoré zaradí uchádzača do poradovníka vzostupne.

Celkové bodové hodnotenie predstavuje súčet bodov:

 1. z písomnej prijímacej skúšky z predmetov biológia a chémia (max. počet bodov z testu: 640)
 2. z bonusových bodov (bonifikácia za stredoškolský prospech).

Bonifikácia za priemery známok z koncoročných vysvedčení za 1. až 3. ročník strednej školy (analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá) nasledovne:

Priemer známok 1,00:                         100 bodov

Priemer známok 1,01 – 1,20:                50 bodov

 

- riadne vyplnená e-prihláška, vytlačená  a podpísaná, doručená v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Neúplná, alebo nesprávne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.

 

 

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

Kontakt: e-mail: terezia.krcmeryova@szu.sk, tel.: +421 2 59 370 469

Bližšie informácie: https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program,

- uchádzači v e-prihláške vyplnia aj koncoročné známky (neuvádzať klasifikáciu zo správania) za 1., 2. a 3. ročník strednej školy  (analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá),

- prihlášku musia zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (cez prehliadač Mozilla Firefox). Elektronickú prihlášku je potrebné po nahratí vytlačiť, podpísať a priložiť k nej všetky požadované prílohy a následne poslať na adresu:

* Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Pedagogický odbor, Limbová 12, 833 03  Bratislava

- poplatok za materiálne zabezpečenie  prijímacieho konania (70 €) je uchádzač povinný uhradiť (výhradne bankovým prevodom) za každý študijný program, na ktorý sa prihlási,

K prihláške uchádzač musí priložiť:

- maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike),

- uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky,

- koncoročné vysvedčenia za 1. – 3. ročník - analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá (fotokópie overené u notára alebo na matrike), len v prípade, ak spĺňa podmienky na získanie bonusových bodov za priemery známok z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník strednej školy, (tzn. priemer známok 1,00 – 1,20),

- uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom školskom roku si dajú potvrdiť strednou školou správnosť údajov - priemerov z koncoročných vysvedčení za 1. až 3. ročník, priamo vo vytlačenej verzii e-prihlášky (2. strana prihlášky),

- od uchádzačov, ktorí maturovali v školskom roku 2022/2023 a skôr sa nevyžaduje potvrdenie známok strednou školou,

- uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike) je povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva (bližšie informácie na webovej stránke SZU), bližšie informácie https://eszu.sk/uchadzac-szu/

- zahraničný uchádzač (okrem ČR) musí preukázať ovládanie slovenského jazyka doložením certifikátu ovládania slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom programe, tlačivo na stiahnutie:

https://eszu.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/szu/Potvrdenie-lekara-o-zdravotnej-sposobilosti-na-vysokoskolske-studium.pdf

- prihláška musí byť podpísaná.

K elektronickej prihláške treba nahrať nasledovné doklady (pdf súbor):

- štruktúrovaný životopis,

- doklad o zaplatení poplatku 70,- € za materiálne zabezpečenie PK,

- cudzinci priložia aj kópiu pasu (doklad o štátnom občianstve).

 Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, priloží všetky požadované doklady a uhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Náhradný termín prijímacej skúšky môže byť uchádzačovi povolený, ak oň požiada písomne (e-mailom), po posúdení závažnosti dôvodov neúčasti na prijímacej skúške. Dôvodom na povolenie náhradného termínu môže byť napr. náhle ochorenie alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej vysokej škole, ktorý dokladuje relevantným potvrdením (uchádzač priloží sken dokladu k žiadosti).

 Forma prijímacej skúšky

prezenčne, formou písomného testu.Testy

- biológia (80 otázok), chémia (80 otázok), spolu 160 otázok - v rozsahu učiva z gymnázia,

- čas na vypracovanie je 150 minút,

- maximálny počet bodov z písomného testu je 640.

  • Deň otvorených dverí

  08.02.2024

 • Podanie prihlášky na štúdium

  29.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku 70,- € za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1001008401

- správa pre prijímateľa: LF VL a meno a priezvisko uchádzača

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Danica Čapková – danica.capkova@szu.sk
Posledná aktualizácia: 15.11.2023 10:28

Upozorniť na neaktuálne údaje