Fyzika

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia teoretickej fyziky (ďalej len „absolvent“) ovláda rozsiahly matematický aparát a teoreticko-fyzikálne metódy na riešenie komplexných problémov v systémoch zložených z navzájom interagujúcich subčastí. Použitie matematického aparátu a týchto vedeckých metód nie je obmedzené len na fyzikálne systémy, ale na všetky oblasti ľudskej činnosti, štruktúra ktorých sa nedá pochopiť priamym zmyslovým nazeraním, ale iba pomocou teoretických abstrakcií. 

Teoretické vedomosti:

Absolvent dokáže vedecky pracovať a prinášať originálne riešenia zložitých problémov v oblastiach:

 • Všeobecnej a matematickej fyziky,
 • Kvantovej teórie poľa,
 • Teórie kondenzovaných látok,
 • Subjadrovej fyziky,
 • V originálnych aplikáciach metód matematickej a teoretickej fyziky v iných vedných disciplínach.

Doplňujúce vedomosti a schopnosti:

Absolvent si okrem teoretických vedomostí osvojí:

 • metódy vedeckej práce, t.j. identifikáciu a predvídanie nových javov,
 • analýzu, opis a vysvetlenie plne nepochopených javov,
 • implikácie nových javov v širších súvislostiach až po ich prípadné technologické využitie,
 • využitie náročných numerických a analyticko-numerických postupov pri riešení problémov, ktoré nemajú analytické riešenia,
 • prezentáciu dosiahnutých vedeckých výsledkov v odborných periodikách a monografiách ako i na medzinárodných konferenciách.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

úspešné absolvovanie prijímacej skúškyDoplňujúce informácie

Astrofyzika

Stavová rovnica hviezdnej látky, excitácia, Boltzmanova rovnica, ionizácia, Sahova rovnica. Stavba hviezd, hydrostatická a žiarivá rovnováha, prenos energie žiarením, vedením a konvekciou. Prenos energie v atmosfére hviezd. Rovnica prenosu žiarenia. Vznik spektra a základné vlastnosti. Základné rovnice stavby hviezd a ich riešenie. Zdroje energie vo hviezdach. Vznik a evolúcia hviezd. Konečné štádia hviezdneho vývoja, model degenerovanej hviezdy, bieli trpaslíci, neutrónové hviezdy, pulzary, čierne diery. Premenné hviezdy a ich delenie , príčiny premennosti, základne typy premenných hviezd

Princíp geometrickej optiky, optické chyby a ich korekcia, typy ďalekohľadov ich konštrukcia, rádioteleskopy, družicové UV a X ďalekohľady, detektory svetla: CCD, CMOS, základy fotometrie, spektroskopie a polarimetrie

Jadrová a subjadrová fyzika

Na prijímacích pohovoroch budú vyžadované znalosti v rozsahu štátnej záverečnej skúšky v študijnom odbore jadrová a subjadrová fyzika.

Teoretická fyzika

Matematická a počítačová fyzika: Komplexná premenná, analytické funkcie, Cauchyho integrálne vety, teória rezíduí. Diferenciálne rovnice, obyčajné diferenciálne rovnice druhého rádu s konštantnými koeficientmi, Eulerova rovnica. Eulerova metóda riešenia diferenciálnych rovníc separáciou premenných. Sturmova-Liouvillova úloha, okrajové podmienky a úlohy. Besselove funkcie, Legendrove, Laguerrove a Hermitove polynómy. Riešenie Laplaceovej rovnice vo sférických súradniciach, sférické funkcie. Klasifikácia diferenciálnych rovníc druhého rádu, charakteristická rovnica. Numerické riešenie systémov algebraických rovníc, konštrukcia numerických kvadratúr pre sústavy diferenciálnych rovníc a parciálne diferenciálne rovnice. Klasifikácia dynamických systémov pomocou invariantných mier, identifikácia chaosu. Diskrétna Fourierova transformácia. Metóda Monte Carlo, generovanie rozdeľovacích funkcií v súboroch štatistickej fyziky, aplikácie v teórii magnetizmu. Metóda molekulovej dynamiky. Stochastické diferenciálne rovnice. Modelovanie založené na celulárnych automatoch a autonómnych agentoch. Funkcionálne stabilné rozdeľovacie funkcie. Optimalizačné metódy. 

Teoretická fyzika: Základné princípy klasickej mechaniky: princíp virtuálnych prác, d’Alembertov princíp a Hamiltonov princíp. Lagrangeove a Hamiltonove  kanonické rovnice. Princíp relativity, Lorentzova transformácia, vlastný čas, interval v štvorrozmernom priestore, štvorvektor  hybnosti, relativistické pohybové rovnice. Sústava Maxwellových rovníc vo vákuu a v látkovom prostredí. Potenciály elektromagnetického poľa. Kalibračná invariantnosť. Štvorrozmerný vektor hustoty prúdu a štvorrozmerný potenciál. Sústava Maxwellových rovníc vo vákuu v kovariantnom tvare, tenzor elektromagnetického poľa. Elektrostatické pole, stacionárne magnetické pole a kvázistacionárne elektromagnetické pole. Elektromagnetické vlny. Rovinná monochromatická vlna a jej polarizácia. Základné pojmy kvantovej mechaniky: princíp neurčitosti, princíp superpozície, stavy a veličiny v kvantovej mechanike, operátory základných fyzikálnych veličín. Schrödingerova rovnica, hamiltonián. Jednoduché kvantovomechanické sústavy: častica v potenciálovej jame, prechod častice potenciálovou bariérou, harmonický oscilátor, atóm vodíka.  Spin, Pauliho vylučovací princíp. Štatistické súbory a rozdelenia. Mikrokanonické, kanonické a grandkanonické rozdelenia v klasickej a kvantovej štatistickej fyzike. Boltzmannovo, Boseho-Einsteinovo a Fermiho-Diracovo rozdelenie. Kvázičastice v tuhých látkach, fonóny a magnóny. Merné teplo. Fázové prechody, klasifikácia fázových prechodov. Landauova teória fázových prechodov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/Forma prijímacej skúšky

ústna • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 30.11.2023 09:39

Upozorniť na neaktuálne údaje