Vojenské spojovacie a informačné systémy

Študijný program je určený pre uchádzačov, ktorí skončili inžinierske štúdium.

Štúdium je určené pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí absolvovali inžinierske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Posúdenie príbuznosti študijného odboru robí prijímacia komisia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. U uchádzačov o štúdium sa miera schopností na štúdium a vedeckú prácu zisťuje prijímacou skúškou.Doplňujúce informácie

Prihláška sa považuje za elektronickú, ak je podaná elektronicky prostredníctvom informačného systému MAIS AOS alebo Portálu vysokých škôl.

Po doručení prihlášky na AOS bude uchádzačom zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zuzana Brestovská

tel.: 0960 423458

email: zuzana.brestovska@aos.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Témy dizertačných prác v akademickom roku 2023/2024 pre 5-ročné externé doktorandské štúdium
študijný program Vojenské spojovacie a informačné systémy sú uvedené na webovom sídle Akadémie ozbrojených síl http://www.aos.sk/ v zložke Prijímacie konanie (vertikálna lišta vľavo) v jeho rolovacom menu Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika: Doktorandské štúdium.Forma prijímacej skúšky

prijímací pohovor

Prijímacia skúška sa uskutoční formou prijímacieho pohovoru pred komisiou pre prijímacie skúšky, ktorá pozostáva z predsedu a z najmenej dvoch ďalších členov, ktorých na návrh predsedu odborovej komisie vymenováva rektor. K prijímaciemu pohovoru bude prizvaný aj školiteľ, ktorý vypísal tému, na ktorú sa uchádzač prihlásil. Počas pohovoru bude komisia sledovať predovšetkým nasledujúce aspekty:
   - odbornú pripravenosť uchádzača v zvolenej problematike (podľa témy dizertačnej práce),
   - súlad doterajšieho štúdia resp. profesionálnej práce s témou dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil,
   - motiváciu k doktorandskému štúdiu a k riešeniu príslušnej témy dizertačnej práce,
   - doterajšie študijné/pracovné výsledky,
   - jazykové schopnosti (angličtina) pre štúdium vedeckých a odborných prác.

Uchádzačom sa odporúča, aby si pred prijímacím pohovorom premysleli svoj vlastný koncept riešenia zvolenej témy a aby k svojej prihláške okrem štandardne požadovaných dokladov pripojili akékoľvek ďalšie doklady preukazujúce ich schopnosti pre ďalšie štúdium a vedeckú prácu (výpis výsledkov z vysokoškolského štúdia, doklady o absolvovaní priemyselných alebo jazykových certifikačných skúšok resp. školení, zoznam doterajšej publikačnej činnosti apod.).  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2023 - 28.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
6


Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
  • zoznam publikovaných prác (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: 7000166264/8180
- Variabilný symbol: 2023
- IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
- SWIFT: SPSRSKBA
- Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k danému menu).
 
Poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou typu U(ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky, prípadne zaslať poštou).
 
Poznámka:
Poplatok je určený na administratívne a organizačné zabezpečenie prijímacieho konania a v prípade neúčasti alebo neúspešnosti na prijímacom konaní sa manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia!

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2023 08:31

Upozorniť na neaktuálne údaje