Vojenské spojovacie a informačné systémy

Študijný program je určený pre uchádzačov, ktorí skončili inžinierske štúdium.

Štúdium je určené pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí absolvovali inžinierske štúdium v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Posúdenie príbuznosti študijného odboru robí prijímacia komisia.Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. U uchádzačov o štúdium sa miera schopností na štúdium a vedeckú prácu zisťuje prijímacou skúškou.Additional information

Prihláška sa považuje za elektronickú, ak je podaná elektronicky prostredníctvom informačného systému MAIS AOS alebo Portálu vysokých škôl.

Po doručení prihlášky na AOS bude uchádzačom zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania.Coordinator for students with specific needs

Vedúca oddelenia vysokoškolského vzdelávania

Ing. Zuzana Brestovská

tel.: 0960 423458

email: zuzana.brestovska@aos.skGeneral information on the admission exam

Témy dizertačných prác v akademickom roku 2024/2025 pre 5-ročné externé doktorandské štúdium
študijný program Vojenské spojovacie a informačné systémy sú uvedené na webovom sídle Akadémie ozbrojených síl http://www.aos.sk/ v zložke Prijímacie konanie (vertikálna lišta vľavo) v jeho rolovacom menu Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika: Doktorandské štúdium.Form of entrance exam

prijímací pohovor

Prijímacia skúška sa uskutoční formou prijímacieho pohovoru pred komisiou pre prijímacie skúšky, ktorá pozostáva z predsedu a z najmenej dvoch ďalších členov, ktorých na návrh predsedu odborovej komisie vymenováva rektor. K prijímaciemu pohovoru bude prizvaný aj školiteľ, ktorý vypísal tému, na ktorú sa uchádzač prihlásil. Počas pohovoru bude komisia sledovať predovšetkým nasledujúce aspekty:
   - odbornú pripravenosť uchádzača v zvolenej problematike (podľa témy dizertačnej práce),
   - súlad doterajšieho štúdia resp. profesionálnej práce s témou dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač prihlásil,
   - motiváciu k doktorandskému štúdiu a k riešeniu príslušnej témy dizertačnej práce,
   - doterajšie študijné/pracovné výsledky,
   - jazykové schopnosti (angličtina) pre štúdium vedeckých a odborných prác.

Uchádzačom sa odporúča, aby si pred prijímacím pohovorom premysleli svoj vlastný koncept riešenia zvolenej témy a aby k svojej prihláške okrem štandardne požadovaných dokladov pripojili akékoľvek ďalšie doklady preukazujúce ich schopnosti pre ďalšie štúdium a vedeckú prácu (výpis výsledkov z vysokoškolského štúdia, doklady o absolvovaní priemyselných alebo jazykových certifikačných skúšok resp. školení, zoznam doterajšej publikačnej činnosti apod.). • Apply the application for study

  01.03.2024 - 30.04.2024

 • Performance of the entrance exam

  13.05.2024 - 21.06.2024

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
6


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • zoznam publikovaných prác (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 300 €


The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
- Číslo účtu: 7000166264/8180
- Variabilný symbol: 2024
- IBAN: SK61 8180 0000 0070 0016 6264
- SWIFT: SPSRSKBA
- Poznámka: meno a priezvisko uchádzača (bez uvedenia mena a priezviska nie je možné priradiť platbu k danému menu).
 
Poplatok je možné zaplatiť prevodom alebo poštovou poukážkou typu U(ústrižok alebo potvrdenie o zaplatení nalepiť na 3. stranu prihlášky, prípadne zaslať poštou).
 
Poznámka:
Poplatok je určený na administratívne a organizačné zabezpečenie prijímacieho konania a v prípade neúčasti alebo neúspešnosti na prijímacom konaní sa manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia!

Always up-to-date news about university Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Dušan Salak – dusan.salak@aos.sk
Last update: 22.11.2023 10:04

Draw attention to not topical data