Vnútorné choroby zvierat

Odborný profil absolventa zahrňuje všeobecnú charakteristiku, požadované praktické a teoretické vedomosti, špecifikáciu jadra znalosti v študijnom programe vnútorné choroby zvierat v študijnej a vedeckej časti. Absolvent ovláda vedecké metódy a metodológiu výskumu a vývoja v oblasti študijného programu vnútorné choroby zvierat, v ktorom je cielený aspekt produkčného a verejného zdravia v komplexe chorôb hospodárskych zvierat, koní, malých zvierat so zreteľom u psov, mačiek, kožušinových zvierat a iných malých cicavcov a plazov. V širokej oblasti aviárnej medicíny sú požadované obdobné kritéria poznatkov pri extenzívnych a intenzívnych chovoch hydiny vrátane farmového chovu pštrosov, moriek a vodnej hydiny, voľne žijúcich a domestikovaných aviárnych druhov – holubov a exotov. Uvedené kritéria sú z diagnostického, preventívneho a terapeutického aspektu patogenézy, nutrície, porúch homeostázy a epidemiológie, ktoré nadväzujú na teoretickú a praktickú schopnosť absolventa potrebnú pre realizáciu cielenej vedecko-výskumnej práce. V komplexnom pohľade absolvent doktorandským štúdiom rozvíja tvorivú vedecko-výskumnú činnosť a možnosti jej aplikácie v praktických a experimentálnych podmienkach v diagnostických, liečebných a preventívnych postupoch z pohľadu zdravia a produkčnej schopnosti zvierat, ekonomického dopadu závažných vnútorných chorôb a zdravia ľudí. Absolvent ovláda metodológiu analytickej práce, postupy spracovania, objektívneho zhodnotenia interpretácie výsledkov a analýz. Pozná metódy a vedecko-praktické postupy pri aplikácii súčasných a nových poznatkov, návrhov a doporučení na základe veterinárne medicínskych právnych znalostí v oblasti veterinárnej starostlivosti, etiky a etológie ako i interdisciplinárnych súvislostí (patologickej anatómie, toxikológie, epidemiológie, hygieny potravín, chovu a životného prostredia a iných) vyplývajúcich z kritérií riešenej práce a tematiky v podmienkach SR s dobrou orientáciou vo vedeckej, teoretickej i praktickej časti celosvetového významu.

Teoretické poznatky absolventa v študijnom programe vnútorné choroby zvierat: metodická a metodologická pripravenosť pre vlastné riešenie témy v oblasti špecifickej disciplíny  obsiahnutím úzko súvisiacich interdisciplinárnych prepojení (veterinárna fyziológia,  patofyziológia, patologická anatómia, biochémia, farmakológia, toxikológia, imunológia, výživa a dietetika) zahrnutých do študijného programu; absolvent rozvíja, prehlbuje a ovláda metodológiu analytickej práce, postupy spracovania a interpretácie získaných výsledkov v experimentálnych i v praktických podmienkach v kvalitatívnom a v kvantitatívnom hodnotení.

Praktická pripravenosť a všeobecné schopnosti absolventa v študijnom programe vnútorné choroby zvierat: absolvent preukazuje pripravenosť pre vedeckú prácu vedomostnú a praktickú; sleduje nadväznosť vedecko-výskumných výsledkov a ich transfer v praxi; preukazuje schopnosť správnej vedeckej formulácie problematiky, spracovania a interpretácie výsledkov formou publikácií (karentované a nekarentované vedecké a odborné časopisy), konferencií, kongresov a sympózií domáceho i medzinárodného významu; schopnosť prezentácie a aplikácie výsledkov vo výchovno-vzdelávacom procese a v rozvoji študijného programu a v spoločenskej praxi; ovláda etické, environmentálne a ekonomicko-právne aspekty aktuálnej aplikácie nových postupov diagnostických, terapeutických a preventívnych.

Doktorandská práca v kreditovom a rozsahovom vyjadrení prezentuje schopnosť absolventa samostatne získať teoretické a praktické vedecké poznatky na báze súčasného stavu vedeckého poznania a najmä vlastným podielom absolventa k nemu tvorivou činnosťou v študijnom programe vnútorné choroby zvierat s aplikáciou najnovších vedeckých poznatkov v problematike ktorá je predmetom doktorandskej práci. Jadro znalosti študijného programu vnútorné choroby zvierat v 3. stupni vysokoškolského štúdia sa člení na rámcové témy: v študijnej a vedeckej časti.Uplatnenie absolventov

Na základe doterajších dlhoročných skúseností s absolventami študijného programu vnútorné choroby zvierat je možné konštatovať, že absolventi nachádzajú uplatnenie na všetkých veterinárnych vzdelávacích inštitúciách, špecializovaných výskumných ústavov, národných a medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti živočíšnej výroby, ochrany pohody zvierat, ako aj farmaceutického priemyslu (výskum, vývoj a propagácia produktov pre zvieratá).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné!Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

zuzana.kostecka@uvlf.skForma prijímacej skúšky

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický)

Ústna skúškaTesty

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický) v trvaní 60 minút.  • Podanie prihlášky na štúdium

    14.04.2023 - 15.06.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    03.07.2023 - 03.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0968
Variabilný symbol: 72225 + „meno a priezvisko“ uviesť do poznámky pre príjemcu
(VS – variabilný symbol a údaje v poznámke slúžia na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o ich uvedenie pri úhrade platby)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michaela Kočutová – michaela.kocutova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2023 17:38

Upozorniť na neaktuálne údaje