Veterinárna morfológia a fyziológia

Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného programu, resp. odboru, ktoré využíva ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja vo veterinárnej morfológii a fyziológii. Zameriava sa na získanie najnovších teoretických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v jednotlivých oblastiach veterinárnej morfológie a fyziológie.

Jeho štúdium nadväzuje na znalosti získané vysokoškolským štúdiom druhého stupňa na veterinárskych a lekárskych fakultách (univerzitách), ďalej na farmaceutických, prírodovedeckých, príp. iných fakultách medicínskeho a prírodovedného zamerania.

Na tejto báze sú postavené zásady výchovy v 3. stupni pre získanie detailných vedomostí štruktúry a infraštruktúry orgánov a tkanív a následne princípoch fungovania jednotlivých orgánových systémov, ich adaptačných a regulačných mechanizmov v zdravom organizme zvierat a patologických reakcií a procesov a mechanizmov vzniku, vývoja a dôsledkov patologických procesov v organizme. Výsledkom štúdia sú detailné vedomosti z teoretických disciplín ako je anatómia, histológia a fyziológia, ktoré sú kľúčové pre pochopenie etiologických faktorov vyvolávajúcich patologické reakcie, stavy a procesy, ktoré sú predmetom štúdia patologickej fyziológie a patologickej anatómie. Pri štúdiu sa využívajú najnovšie metódy a postupy, ktoré umožnia absolventom úspešné uplatnenie aj v iných odboroch alebo klinických disciplínach.

Absolvent študijného programu veterinárna morfológia a fyziológia je spôsobilý vykonávať profesiu vysokoškolského pedagóga a vedeckého pracovníka v oblasti morfológie, fyziológie, histológie, patofyziológie, patomorfológie, ale aj v iných príbuzných oblastiach. Ovláda metódy výskumu využívané v anatómii, histológii, fyziológii a patofyziológii realizované na rôznych modeloch (bunkové kultúry, experimentálne a komerčné zvieratá aj alternatívne zvieracie modely: kuracie a prepeličie embryá). Vie  využiť štatistické a bioinformačné metódy ako aj ďalšie vedomosti z príbuzných vedných disciplín. Skúma morfologické a patofyziologické zmeny v organizme využitím rôznych metodických postupov s cieľom získať nové, dosiaľ nepublikované poznatky. Je technicky zručný nie len pri bežných laboratórnych postupoch, ale aj pri práci s  náročnými prístrojmi v experimentálnych laboratóriách. Dokáže formulovať vedecké problémy, vykonávať tvorivý a nezávislý výskum a samostatne prezentovať výsledky svojej práce v medzinárodne akceptovaných časopisoch, ako aj prezentovať ich na vedeckých podujatiach. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich hodnota spočíva v možnosti ich aplikácie v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve a vo farmácii.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu veterinárna morfológia a fyziológia sa vie uplatniť v rezorte pôdohospodárstva, zdravotníctva, životného prostredia ako expert v základnom a aplikovanom výskume medicínskeho zamerania pri skúmaní vplyvu rôznych aditív, nutraceutík, chemických a fyzikálnych faktorov na zdravie človek a zvierat.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné!Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

zuzana.kostecka@uvlf.skForma prijímacej skúšky

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický)

Ústna skúškaTesty

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický) v trvaní 60 minút.  • Podanie prihlášky na štúdium

    14.04.2023 - 15.06.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    03.07.2023 - 03.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0968
Variabilný symbol: 72225 + „meno a priezvisko“ uviesť do poznámky pre príjemcu
(VS – variabilný symbol a údaje v poznámke slúžia na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o ich uvedenie pri úhrade platby)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. – juraj.pistl@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 16:23

Upozorniť na neaktuálne údaje