Veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

V danom študijnom programe absolvent získava poznatky na úrovni súčasného stavu vedeckého poznania a ovláda vedecké metódy výskumu, ktoré nadobúda nielen štúdiom, ale aj samostatnou tvorivou vedeckou činnosťou, ktorá je vykonávaná pod vedením a garanciou jeho školiteľa. Absolvent je schopný naformulovať vedecký problém, ovláda etickú stránku riešenia vedeckých častí výskumu a to tak  v experimentálnej, ako aj v klinickej časti.  Vie sa orientovať a aktívne nadväzovať medziodborovú spoluprácu s jednotlivými špecialistami a pracovnými kolektívmi podieľajúcimi sa na príprave a realizácii vedeckého projektu a to na národnej a medzinárodnej úrovni. Absolvent je schopný uplatniť výsledky celosvetového výskumu do svojej vedeckej práce a aplikovať ich pri rozvoji vedného odboru. Spolu so svojím školiteľom sa podieľa na rozvoji študijného programu.

Z pohľadu klinickej odbornosti absolvent študijného programu 3. stupňa veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia nadobúda klinické poznatky vo veterinárnej chirurgii ortopédii, röntgenológii a jej pridruženým klinickým a základným disciplínam. Vie rozvíjať kompetencie pri rozličných moderných vyšetrovacích metódach, získava všetky poznatky potrebné pre diagnostiku a terapiu najčastejších akútnych a chronických ochorení. Rozvíja schopnosti na identifikáciu a riešenie klinických problémov v danej špecializácii. Aktívne rozvíja stratégiu na podporu dobrého zdravia pacientov a vie zostaviť preventívny klinických plán. Rozvíja svoje komunikatívne schopnosti pre zlepšenie klinickej interakcie medzi klientom a veterinárnym lekárom a tiež rozvíja svoje pedagogické skúsenosti a prácu so študentmi.

Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: Komora veterinárnych lekárov SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, LF UPJŠ v Košiciach, Neurologicko biologickým ústavom SAV v Košiciach, a Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach.Uplatnenie absolventov

Absolventi  študijného programu  veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia sa uplatňujú ako vysokoškolskí učitelia, vedeckovýskumní pracovníci, klinickí špecialisti a experti v poradenskej oblasti pre komoru veterinárnych lekárov (veterinárne ambulancie a nemocnice).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné!Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

zuzana.kostecka@uvlf.skForma prijímacej skúšky

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický)

Ústna skúškaTesty

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický) v trvaní 60 minút.  • Podanie prihlášky na štúdium

    14.04.2023 - 15.06.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    03.07.2023 - 03.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0968
Variabilný symbol: 72225 + „meno a priezvisko“ uviesť do poznámky pre príjemcu
(VS – variabilný symbol a údaje v poznámke slúžia na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o ich uvedenie pri úhrade platby)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michaela Kočutová – michaela.kocutova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2023 09:30

Upozorniť na neaktuálne údaje