Verejné zdravotníctvo

Uplatnenie absolventov
 • úrady verejného zdravotníctva (ÚVZ SR, RÚVZ)
 • nemocnice a zdravotnícke zariadenia: ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach (nemocničný hygienik), stredný zdravotnícky manažment
 • výskumné ústavy so zameraním na: chronické a infekčné choroby, životné prostredie a zdravie, zdravie pri práci
 • poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu
 • inšpektoráty práce
 • pracovné zdravotné služby
 • štátna správa (odbory zdravotníctva, životného prostredia)
 • samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, vysoké školy
 • zdravotné a sociálne poisťovne
 • inštitúty sociálnej starostlivosti
 • komerčné poisťovne na úseku životného poistenia
 • neštátne organizácie zaoberajúce sa ochranou a podporou zdravia. tretí sektor
 • farmaceutické firmy


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- do dennej formy štúdia:

- úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu verejné zdravotníctvo,

- preukázanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od všeobecného lekára,

- riadne vyplnená e-prihláška, vytlačená  a podpísaná, doručená v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Neúplná, alebo nesprávne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.

 

 Doplňujúce informácie

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači o magisterské štúdium v študijnom programe verejné zdravotníctvo:

- budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe úspešne ukončeného bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo, pričom bude vytvorený poradovník na základe váženého študijného priemeru (VŠP) za celé bakalárske štúdium,

- prijatých bude prvých 20 uchádzačov s najlepším VŠP,

- výsledok rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, bude oznámené uchádzačom poštou.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bližšie informácie: https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/

Univerzitný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

Kontakt: e-mail: terezia.krcmeryova@szu.sk, tel.: +421 2 59 370 469Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

- prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (cez prehliadač Mozilla Firefox). Elektronickú prihlášku je potrebné po nahratí vytlačiť, podpísať a priložiť k nej všetky požadované prílohy a následne poslať na adresu:

* Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Pedagogický odbor, Limbová 12, 833 03  Bratislava

K vytlačenej prihláške na magisterské štúdium uchádzač musí priložiť:

- doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia – diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu (fotokópia overená u notára alebo na matrike), okrem absolventov bakalárskeho štúdia SZU,

- potvrdenie o váženom študijnom priemere za celé bakalárske štúdium (ak VŠP nie je uvedený v dodatku k diplomu),

- ak je uchádzač v čase podania prihlášky na vysokoškolské štúdium študentom prvého stupňa (uchádzači z iných VŠ), je povinný priložiť k prihláške potvrdenie o štúdiu v príslušnom študijnom programe; doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia doloží uchádzač do 15. 6. 2024, najneskôr v deň zápisu na štúdium,

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom programe,

- tlačivo na stiahnutie:

https://eszu.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/szu/Potvrdenie-lekara-o-zdravotnej-sposobilosti-na-vysokoskolske-studium.pdf

- prihláška musí byť podpísaná.

K elektronickej prihláške je uchádzač povinný nahrať nasledovné doklady (pdf súbor):

- štruktúrovaný životopis,

- doklad o zaplatení poplatku 50,- € za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

 

 Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  29.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia dodatku k diplomu (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1003008403

- správa pre prijímateľa: FVZ - VZ, meno a priezvisko uchádzača

- doklad o zaolatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ivan Širka – ivan.sirka@szu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2024 21:35

Upozorniť na neaktuálne údaje