Verejné zdravotníctvo

Uplatnenie absolventov

Absolventi sú kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci so širokým odborným profilom pripravení samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti verejného zdravotníctva, primárnej prevencie, ochrany, podpory a posilňovania zdravia ľudí, funkcie v manažmente zdravotníckych zariadení, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, poisťovniach, štátnej správe a farmaceutických firmách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Verejné zdravotníctvo je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe Verejné zdravotníctvo

 - Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • Uchádzači o štúdium študijných programov 2. stupňa na JLF UK môžu zaslať prihlášku na štúdium na adresu fakulty  do 31. mája 2021 (vrátane).
  • Uchádzač o štúdium si zaregistruje  prihlášku elektronicky cez systém AIS na web stránke fakulty a následne zaregistrovanú vytlačenú prihlášku s potrebnými prílohami zašle na adresu fakulty.
  • Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v termíne zašle prihlášku, uhradí poplatok za prijímacie konanie. K prihláške uchádzač priloží doklad o zaplatení poplatku, stručný, vlastnoručne podpísaný životopis a všetky požadované prílohy k prihláške.
  • Fakulta zašle uchádzačovi podrobné informácie o prijímacom konaní v júli 2021.


Forma prijímacej skúšky

písomná/testTesty

80 otázok z predmetov – hygiena životného prostredia, hygiena výživy, hygiena detí a mládeže, preventívne pracovné lekárstvo, epidemiológia, bioštatistika, hygiena zdravotníckych zariadení, zdravie populácie a hodnotenie rizika, primárna prevencia chronických neinfekčných ochorení, mimoriadne situácie.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2022 - 31.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • bakalársky diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 980 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Účet v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 25

Referenčné číslo: 005669937

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Eva Tišliarová – eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 20.09.2021 10:04

Upozorniť na neaktuálne údaje