Urgentná zdravotná starostlivosť

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti ako zdravotnícki záchranári. Po získaní špecializácie sa uplatnia vo výkone špecializovaných činností.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky, vrátane úspešného absolvovania skúšky telesnej zdatnosti,

- zdravotná spôsobilosť na vysokoškolské štúdium a na výkon zvoleného zdravotníckeho povolania potvrdená lekárom.Doplňujúce informácie

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú e-prihlášku a následne zašle podpísanú papierovú prihlášku so všetkými požadovanými prílohami a dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie na Fakultu zdravotníctva SZU.

Súčasťou prihlášky je príloha: Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon zdravotníckeho povolania vo zvolenom študijnom programe, kde je nutné vyjadrenie všeobecného lekára k spôsobilosti uchádzača na štúdium príslušného študijného programu, lekár svoje stanovisko deklaruje pečiatkou a podpisom len v prílohe prihlášky

Prijímacia skúška sa koná samostatne pre každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program.

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystici si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

- prihláška musí byť zaregistrovaná elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox), následne podpísaná, vytlačená a poslaná poštou s požadovanými prílohami,

- poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na ktorý sa prihlási.

- maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike),

- uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky a v prihláške vyplnia koncoročné známky z vysvedčení za 1. – 3. ročník strednej školy (analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá), 

- uchádzači, ktorí maturovali v predchádzajúcom období, v prihláške vyplnia koncoročné známky zo štyroch ročníkov, stredná škola nemusí potvrdzovať známky,

- uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike) je povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva (bližšie informácie na webovej stránke SZU),

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe (viď osobitné tlačivo),

- štruktúrovaný životopis,

- prihláška musí byť podpísaná.Forma prijímacej skúšky

- písomná časť prijímacej skúšky je formou testu, spolu 90 otázok. Čas na vypracovanie testu je 60 minút.

- skúška telesnej zdatnosti.Testy

denná forma štúdia: biológia, náuka o spoločnosti (v  rozsahu učiva z gymnázia) a skúška telesnej zdatnosti, • Podanie prihlášky na štúdium

  29.02.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  11.06.2024 - 12.06.2024

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  25.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku 70,- € za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1004008404

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom, platba poštovou poukážkou nebude akceptovaná,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ivan Širka – ivan.sirka@szu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2024 21:32

Upozorniť na neaktuálne údaje